تقاضای اکسیژن شیمیایی

در این صفحه تعداد 543 مقاله تخصصی درباره تقاضای اکسیژن شیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تقاضای اکسیژن شیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; APHA; American Public Health Association; AWWA; American Water Works Association; CRB; chromium reducing bacteria; SRB; sulphate reducing bacteria; IRB; iron reducing bacteria; Cr(III); trivalent chromium; Cr(VI); hexavalent chromium; Fe(III); ferric iron
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; Annual wet weather pollutant loads; Chemical oxygen demand; Calibration; Turbidity; Suspended solids; UncertaintyAWWPL, annual wet weather pollutant load; CB, Cordon-Bleu site; COD, chemical oxygen demand (in mg l−1); CSO, combined sewer overflows; ES, ev
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; EAR; estimated average requirement; GD; gestation day; PND; postnatal day; Ld; lactation day; NRC; National Research Council; SD; Sprague-Dawley; COD; chemical oxygen demand; TDS; total dissolved solids; IHD; ischemic heart disease; Ca; calcium; Mg; mag
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; OMW; olive mill wastewater; COD; chemical oxygen demand; C.G.B.; General Company of Bricks in Sfax (Tunisia); LOI; loss ignition; OM; organic matter; TOC; total organic carbon; MM; mineral material; W.A.; mater absorption; W.D.S.; wet dry shrinkage; W.F.S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; BOD5; biological oxygen demand; COD; chemical oxygen demand; OMW; olive mill wastewater; LMM; low molecular-mass polyphenols; HMM; high molecular-mass polyphenols; OLR; organic loading rate; VFA; volatile fatty acids; Olive mill wastewater; Polyphenols; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; BDD; boron-doped diamond; BR29; basic red 29; BTT; bipolar trickle tower; COD; chemical oxygen demand; HF CVD; hot filament chemical vapor deposition; Electrochemical oxidation; Dye; Textile wastewater; Boron-doped diamond; Toxicity; Bipolar trickle tower
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; BMP; biochemical methanogene potential; BOD5; biological oxygen demand at the end of 5 days; COD; chemical oxygen demand; DOC; dissolved organic carbon; OC; organic carbon; PC; paper-cardboards; PCA; principal component analysis; SUVA; specific ultraviole
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; Supercritical water oxidation; Double-wall reactor; Industrial waste water; Pilot plant; Biocide destruction; AOX; adsorbable organically bound halogens; BIT-Na; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one-sodium; COD; chemical oxygen demand; DOC; dissolved organic carb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; CCD; central composite design; OMW; olive oil mill wastewater; COD; chemical oxygen demand; TP; total phenolics; ANOVA; analysis of variance; BOD; biological oxygen demand; AOP; advanced oxidation process; AST; advanced sludge treatment; RSM; response sur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; Hypersaline effluent; Tannery effluent; Sequencing batch reactor (SBR); Wastewater treatment; ALR; ammonia loading rate; BOD5; biochemical oxygen demand (5 days); COD; chemical oxygen demand; HRT; hydraulic retention time; MLVSS; mixed liquor volatile sus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; SRT; solids retention time; COD; chemical oxygen demand; WAS; waste activated sludge; WWTP; wastewater treatment plant; OUR; oxygen uptake rate; SOUR; specific oxygen uptake rate; EPS; extracelluar polymeric substances; Activated sludge; Floc; Nitrificati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; AAS; alternating activated sludge; COD; chemical oxygen demand; BOD5; biochemical oxygen demand; DO; dissolved oxygen; ODEs; ordinary differential equations; NH4; ammonia nitrogen; NO3; nitrate nitrogen; p.e.; population-equivalent; SQP; successive quadra