فشار انتقادی

در این صفحه تعداد 73 مقاله تخصصی درباره فشار انتقادی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فشار انتقادی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار انتقادی; Biodiesel; n-Alkanoic acid ethyl ester; Critical temperature; Critical pressure; Acentric factor; Pulse-heating method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار انتقادی; CGE; carbon gasification efficiency; CFTR; continuous-flow tubular reactor; Pc; critical pressure; Tc; critical temperature; GTM; glycerol-to-methanol ratio; LHV; lower heating value; NIST; National Institute of Standards and Technology; SCW; supercritica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار انتقادی; AA; acrylic acid; AMCE; aminoalkyl methacrylate copolymer E; CMEC; carboxymethylethylcellulose; CO2; carbon dioxide; EC; ethylcellulose; HPMCAS; hypromellose acetate succinate; MM; methyl methacrylate; ODT; orally disintegrating tablet; Pc; critical press
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار انتقادی; μm; micrometer; °C; degree Celsius; Ac; acetone; AcN; acetonitrile; AUC; area under curve; BCS; Biopharmaceutics Classification System; CC; calibration curve; CFR; CO2 flow rate; cm; centimeter; Cmax; maximum plasma concentration; CO2; carbon dioxide; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار انتقادی; Olefins; Group contribution method; Neural network; Critical temperature; Critical pressure; Normal boiling temperature; Acentric factor; Ideal gas heat capacity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار انتقادی; API; American Petroleum Institute; CHNSO; Carbon-hydrogen-nitrogen-sulfur-oxygen; PC; Critical pressure; TC; Critical temperature; FID; Flame ionization detector; FTIR; Fourier-transform infrared spectroscopy; HHV; Higher heating value; KW; Ion product va
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار انتقادی; Adj MS; adjusted means of squares; Adj SS; adjusted sums of squares; ANOVA; analysis of variance; CO2; carbon dioxide; DF; degree of freedom; F; F-value; HPLC; high performance liquid chromatography; i; experiment number; n; number of trials for experimen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار انتقادی; ADME; absorption, distribution, metabolism, excretion; ANN; artificial neural networks; AR; androgen receptor negative; BP; boiling point; CP; critical pressure; CRRN; comparison of ranks by random numbers; CT; critical temperature; DE; Dreiding energy; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار انتقادی; Critical density; Critical pressure; Critical temperature; Mixture model; R-134a + R-1234yf mixtureDensité critique; Pression critique; Température critique; Modèle de mélange; Mélange de R-134 + R-1234yf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار انتقادی; Critical density; Critical point; Critical pressure; Critical temperature; R-1234yf + R-32 mixturemasse volumique critique; état critique; pression critique; température critique; mélange R-1234yf + R-32
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار انتقادی; βAA; β-amino fatty acid; Chol; cholesterol; Chol-Ac; cholestryl acetate; DMPC; dimyristoylphosphocholine; Δπ; maximal pressure variation; DMSO; dimethylsulfoxide; πc; critical pressure; πi; initial surface pressure; PM-IRRAS; polarization modulation