سیتوکینین

در این صفحه تعداد 276 مقاله تخصصی درباره سیتوکینین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیتوکینین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکینین; ABA; abscisic acid; ACC; 1-aminocyclopropane-l-carboxylic acid; ACS; 1-aminocyclopropane-l-carboxylate synthase; ACO; ACC oxidase; Asp; aspartic acid; BR; brassinolide; cDNA; complementary DNA; CK; cytokinin; CTR1; constitutive triple response 1; DAS; day
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکینین; 6-[(3-methylbut-2-en-1-yl)amino]purine; N6-isopentenyladenine; Isoprenoid; Cytokinin; Fluorescent label; Fluorescent probe; Linker; Competitive receptor bioassay; ARR5:GUS; Live cell confocal microscopy; ABA; abscisic acid; 2-AmEtAm; 2-aminoethylamino-; 6
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکینین; ACO; aconitase; ADA2; adenosine deaminase 2; AGO1; Argonaute1; ANR1; Arabidopsis nitrate regulated 1; AP2; apetala 2; ARR9; type A response regulator 9; ASN; asparagine synthetase; BST1; bristled1; C2H2; Cysteine 2 Histidine 2; C4 and C8; transcriptomic p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکینین; DEGs; Differentially expressed genes; RPKM; Reads per kilobase per million mapped reads; GO; Gene Ontology; KEGG; Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes; IAA; Auxin; CK; Cytokinin; SSH; Suppression subtractive hybridization; N. tabacum; Nicotiana tabacum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکینین; Auxin; Brassinosteroids; Jasmonates; Melatonin; Nitric oxide; Reactive oxygen species; Serotonin; ABA; Abscisic acid; ASMT; n-acetyl serotonin methyl transferase; BR; Brassinosteroids; CK; Cytokinin; ET; Ethylene; GA; Gibberellic acid; JA; Jasmonates; NO;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکینین; ABA; abscisic acid; ABI; ABA insensitive; AHK; Arabidopsis histidine kinase; ARR; Arabidopsis response regulator; ATHB6; Arabidopsis thaliana homeobox protein 6; CK; cytokinin; cZ; cis-zeatin; GA; gibberellin; GR24; synthetic strigolactone; IAA; indole-3-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکینین; ABA; abscisic acid; AGPase; ADP glucose pyrophosphorylase; CTK; cytokinin; CWI; acid cell wall invertase; DAP; days after pollination; EPPS; early post-pollination stage; MPPS; middle post-pollination stage; SAI; soluble acid invertase; SS; sucrose syntha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکینین; MeJA, methyl jasmonate; CKs, cytokinins; CKX, cytokinin oxidase; JA, jasmonic acid; JAs, jasmonates; IPA, isopentenyladenosineMethyl jasmonate; Cytokinin; Cytokinin oxidase; Salinity; Triticum aestivum L.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکینین; Plant immunity; Pathogens; Defence responses; Plant hormones; Phytohormones; Salicylic acid; Jasmonic acid; Cytokinin; Ethylene; Auxin; Gibberellic acid; Abscisic acid; Brassinosteroids; Hormonal crosstalk
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکینین; BA; N6-benzyladenine; Kin; kinetin; CK; cytokinin; CKX; CK oxidase/dehydrogenase; IPT; isopentenyltransferase; 2-Cl-3-MeOBAP; 2-chloro-6-(3-methoxybenzyl)aminopurine; CPPU; N-phenyl-N′-(2-chloro-4-pyridyl)urea; TDZ; thidiazuron; Cytokinin; Crop producti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکینین; BA; N6-Benzyladenine; BA9G; N6-Benzyladenine-9-glucoside; BAR; N6- Benzyladenine riboside; BAR5′MP; N6-Benzyladenosine-5′-monophosphate; CDK; Cyclin-dependent kinase; CK; Cytokinin; cZ; cis-Zeatin; cZ9G; cis-Zeatin-9-glucoside; cZOG; cis-Zeatin-O-gluc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکینین; Fungal endophyte; Rice; Aerenchyma; Ethylene; Indole-3-acetic acid (IAA); ABA; abscisic acid; ACC; 1-aminocyclopropanecarboxylic acid; ACO; ACC oxidase; ACS; ACC synthase; AOA; aminooxyacetic acid; AR; adventitious root; CTK; cytokinin; FW; fresh weight;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکینین; ABA; Abscisic acid; ANOVA; Analysis of Variance; BBM; Bold's Basal Medium; BL; Brassinolide; BRs; Brassinosteroids; CPCC; Canadian Phycological Culture Centre; Drw; dry mass weight; EBL; 24‑epibrassinolide; FAs; Fatty Acids; FAMEs; Fatty Acid Methyl Est
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکینین; 2,4-D; 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid; 6-BA; 6-benzyladenine; AS; Acetosyringone; G418; Geneticin; GUS; β-Glucuronidase; MES; 4-Morpholine Ethane Sulfonic Acid; MS; Murashige and Skoog medium; NAA; α-Naphthaleneacetic acid; PB; Phosphate Buffer; TDZ; 1-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکینین; BA; N6-Benzyladenine; BA9G; N6-Benzyladenine-9-glucoside; BAR; N6-Benzyladenine-9-riboside; BAR5′MP; N6-Benzyladenine-9-riboside-5′-monophosphate; CK; Cytokinin; cZ; cis-Zeatin; cZ9G; cis-Zeatin-9-glucoside; cZOG; cis-Zeatin-O-glucoside; cZR; cis-Zeat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکینین; As; arsenic; BHT; butylated hydroxytoluene; CAT; catalase; Chl; chlorophyll; CKXs; cytokinin oxidase; CRE1; CTK response 1; CTK; cytokinin; DEAE; donediethyl-aminoethanol; DMA; dimethylated arsenic; MDA; malondialdehyde; PCs; phytochelatins; POD; peroxida
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکینین; ABA; abscisic acid; AHK; Arabidopsis histidine kinase; ARR; Arabidopsis response regulator; CK; cytokinin; CKX; cytokinin oxidase/dehydrogenase; COR47; cold-regulated 47; cZ; cis-zeatin; DZ; dihydrozeatin; HKT; high-affinity K+ transporter; IAA; indole-3-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکینین; ABA; abscisic acid; AQPs; aquapotins; Chl; chlorophyll; CTK; cytokinin; EL; electrolyte leakage; GA; gibberellic acid; IAA; indole-3-acetic acid; LSD; least significance difference; MDA; malondialdehyde; Mg-CHT; Mg-chelatase; NIPs; nodulin 26-like intrins
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکینین; BAP; 6-Benzylaminopurine; cZ; cis-Zeatin; cZR; cZ riboside; cZRPs; cZR 5′-phosphates; DAU; days after cotyledon unfolding; DIG; digoxygenin; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; DMSO; dimethylsulfoxide; DZ; dihydrozeatin; DZR; DZ riboside; DZRPs; DZR 5′-