نظریه کاربردی تراکم (DFT)

در این صفحه تعداد 580 مقاله تخصصی درباره نظریه کاربردی تراکم (DFT) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نظریه کاربردی تراکم (DFT) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تراکم (DFT); A-π-D-π-A small molecule acceptors; Density functional theory (DFT); Exciton dissociation; Electron mobility; Optoelectronic properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تراکم (DFT); Density functional theory (DFT); Atomic layer deposition (ALD); Silicon nitride; Silicon chlorides; Surface reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تراکم (DFT); Mechanical alloying; Thermodynamic stability; Atom probe tomography (APT); Density functional theory (DFT); Solid solubility extension;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تراکم (DFT); Bent core LC; Density functional theory (DFT); Non-linear optics; Hyper-polarizability; Vibrational spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تراکم (DFT); Grain boundary migration; Density functional theory (DFT); Coincidence lattice; Grain boundary structure; Atomic shuffling motion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تراکم (DFT); Nitriding; Maraging steel; Precipitation; Transmission electron microscopy (TEM); Atom probe tomography (APT); Density functional theory (DFT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تراکم (DFT); Ferroelectric liquid crystals; Spontaneous polarization; Density functional theory (DFT); UHNXPYSJKHRPAO-XMMPIXPASA-N; WFHJBLRVDPCKQB-JOCHJYFZSA-N;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تراکم (DFT); Germanene; Double Gate Field Effect Transistor (DG-FET); Negative Differential Resistance (NDR); Density Functional Theory (DFT); Non-Equilibrium Green's Function (NEGF); Piezoresistive;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تراکم (DFT); Monolayer penta-graphene (MPG); Electronic properties; Optical properties; Density functional theory (DFT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تراکم (DFT); Extended finite element method (XFEM); Gurson-Tvergaard-Needleman (GTN) model; Void nucleation; First principles calculations; Density functional theory (DFT); Interface decohesion; Shear localization; Statistical volume element (SVE);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تراکم (DFT); Amino-derived pyranoanthocyanins; Vinylene linkage; Butadienylidene linkage; Protonation; Deprotonation; UV-Visible; Density functional theory (DFT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تراکم (DFT); Charge Transport; GFET; High-κ Dielectrics; Density Functional Theory (DFT); NEGF; GGA; Gate voltage; Channel Length; ATK -13.8.0 (VNL)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تراکم (DFT); Iron oxide; O adatom dislocations; FeO2 − x islands; Catalysis; Scanning tunneling microscopy (STM); Density functional theory (DFT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تراکم (DFT); Density functional theory (DFT); 1,3-Dipolar cycloaddition; Transition state; Intrinsic reaction coordinate; Sumanene; Diazomethane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تراکم (DFT); C–C coupling; Heteroatom substituted secondary phosphine oxide (HASPO); Palladium; Density functional theory (DFT); Steric effect
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه کاربردی تراکم (DFT); Graphene nanoparticles; Optoelectronics; Density functional theory (DFT); Oxidation/reduction potential; Reorganization energy; Thermally activated delayed fluorescence (TADF); I-V curves; Thermoelectric coefficients;