دی اتیل فتالات

در این صفحه تعداد 112 مقاله تخصصی درباره دی اتیل فتالات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دی اتیل فتالات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی اتیل فتالات; BBzP; butyl benzyl phthalate; DEHP; di-(2-ethylhexyl) phthalate; DEP; diethyl phthalate; Der p1; Dermatophagoides pteronyssinus; Der f1; Dermatophagoides farinae; DiBP; di-iso-butyl phthalate; DiNP; di-iso-nonyl phthalate; DMP; dimethyl phthalate; DnBP; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی اتیل فتالات; BBzP; butyl benzyl phthalate; BMI; body mass index; CI; confidential interval; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthalate; DEP; diethyl phthalate; DiNP; di-n-nonyl phthalate; DnBP; di-n-butyl phthalate; EPA; Environment Protection Agency; LC-MS/MS; chromatography t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی اتیل فتالات; BBP; butyl benzyl phthalate; DEP; diethyl phthalate; DBP; dibutyl phthalate; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthalate; DINP; di-izo-nonyl phthalate; EC50; effective concentration; EDC; endocrine disrupting chemical; IC50; inhibitory concentration; NOEC; no-observ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی اتیل فتالات; BBzP; butyl benzyl phthalate; DEP; diethyl phthalate; DEHP; di-(2-ethylhexyl) phthalate; FAI; free androgen index; FSH; follicle-stimulating hormone; ICC; intraclass correlation coefficients; LH; luteinizing hormone; LOD; the limits of detection; MBP; mon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی اتیل فتالات; ANOVA; one-way analysis of variance; 3β HSD2; 3β-hydroxysteroid dehydrogenase; 17β hsd; 17β-hydroxysteroid dehydrogenase; 18s rrna; 18s ribosomal rna; BBzP; benzylbutyl phthalate; CHO cell; Chinese hamster ovary cell; cyp11a; cholesterol side-chain cl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی اتیل فتالات; 2OH-MiBP; 2-hydroxy-mono-isobutyl phthalate; BBzP; butyl benzyl phthalate; BPA; bisphenol A; DCHP; dicyclohexyl phthalate; DEHP; di-(2-ethylhexyl) phthalate; DEP; diethyl phthalate; DiBP; di-isobutyl phthalate; DiDP; di-isodecyl phthalate; DiNP; di-isonon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی اتیل فتالات; PE; phthalate ester; pNP; p-nitrophenyl; DMSO; dimethyl sulfoxide; DEP; diethyl phthalate; DBP; dibutyl phthalate; DHP; dihexyl phthalate; Cold-adapted enzyme; Organic solvent-tolerant enzyme; Phthalate esterase; Sphingomonas glacialis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی اتیل فتالات; DEP; diethyl phthalate; DiBP; di(isobutyl) phthalate; DnBP; di(n-butyl) phthalate; BBzP; benzylbutyl phthalate; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthalate; MEP; mono-ethyl phthalate; MnBP; mono-n-butyl phthalate; MiBP; mono-isobutyl phthalate; MBzP; mono-benzyl pht
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی اتیل فتالات; PCP; personal care products; WWTPs; wastewater treatment plants; PBT; persistent, bioaccumulative and toxic; QSAR; quantitative structure-activity relationship; OPBT; occurrent, persistent, bioaccumulative and toxic; PPCPs; pharmaceuticals and personal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی اتیل فتالات; 5-OH-MEHP; 5OH-mono(2-ethylhexyl) phthalate; 5-oxo-MEHP; 5oxo-mono(2-ethylhexyl) phthalate; BPA; bisphenol A (2,2′-bis(4-hydroxyphenyl) propane); BBzP; butyl benzyl phthalate; cx-MiNP; 7carboxy-mono-methylheptyl phthalate; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthala
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی اتیل فتالات; BBzP; benzylbutyl phthalate; BPA; bisphenol A; BMI; body mass index; b.w.; body weight; DCHP; di-cyclo-hexylphthalate; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthalate; DEP; diethyl phthalate; DiBP; diisobutyl phthalate; DMP; dimethyl phthalate; DnBP; di-n-butyl phthalat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی اتیل فتالات; BenP; benzylparaben; BPA; bisphenol A; BBzP; butylbenzyl phthalate; ButP; butylparaben; DEHP; di-(2-ethylhexyl) phthalate; DEP; diethyl phthalate; DiNP; di-iso-nonyl phthalate; DnBP; di-n-butyl phthalate; EthP; ethylparaben; MetP; methylparaben; 5-cx-MEPP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی اتیل فتالات; BH; 1-bromohaxane; BKC; benzalkonium chloride; CB; chlorobenzene; CM-H2DCFDA; 5-(and 6-)-chloromethyl-2′, 7′-dichlorodihydrofluorescein diacetate, acetyl ester; DCs; dendritic cells; DCV5; concentration showing 5% decrease of cell viability relative
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی اتیل فتالات; BHT; butylated hydroxytoluene; BHET; bis(2-hydroxyethyl) phthalate; DBP; dibutyl phthalate; DEHA; di-2-ethylhexyl adipate; DEHP; di-2-ethylhexyl phthalate; DEP; diethyl phthalate; DHT; dihydrotestoterone; DiBP; di-isobutyl phthalate; DMP; dimethyl phthala
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی اتیل فتالات; BPA; bisphenol A; ELEMENT; Early Life Exposure in Mexico to ENvironmental Toxicants; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; BBZP; butylbenzyl phthalate; DBP; di-n-butyl phthalate; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthalate; DEP; diethyl phthalate; DIBP; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی اتیل فتالات; [AMIM][N(SO2CF3)2]; 1-Allyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide; OH-TSO; Hydroxy-terminated silicone oil; KH-570; γ-Methacryloxypropyltrimethoxysilane; PMHS; Poly(methylhydrosiloxane); TEOS; Tetraethoxysilane; TFA; Trifluoroacetic aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی اتیل فتالات; ACP; acid phosphatase; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; DEP; diethyl phthalate; GR; glutathione reductase; GSH; glutathione; LDH; lactate dehydrogenase; PCB; polychlorinated biphenyl; SDH; succinat