آشنایی با موضوع

بلایا را به عنوان اختلالات اکولوژیک یا وضعیت های اضطراری تعریف کرده اند که بر حسب شدت و اهمیت منجر به بروز بیماری، ایجاد صدمات، مرگ و میر یا خسارت مالی می شوند. از آنجا که نمی توان بلایا را با روش ها یا منابع معمول و همیشگی مدیریت کرد، سازماندهی آن نیازمند کمک خارج از نظام جاری است. از دیدگاه دانش پزشکی یک حادثه وقتی Disaster تلقی می شود که تعداد بیماران یا شدت بیماری فراتر از توان بخش اورژانس باشد. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﺎھﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﻼﯾﺎ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻢ به ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﮭﺎرﺗﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ھﺪف به ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺳﻮء ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺨﺎطﺮات طﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌه و ﺗﺴﮭﯿﻼت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ از طﺮﯾﻖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﺨﺎطﺮات و ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ، ارﺗﻘﺎی آﻣﺎدﮔﯽ، ﭘﺎﺳﺦ به ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌه ﭘﺎﯾﺪار.
در این صفحه تعداد 192 مقاله تخصصی درباره مدیریت بلایا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده مدیریت بلایا
مقالات ISI مدیریت بلایا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت بلایا; Big data; Disaster management; Natural language processing; Sentiment analysis; Text classification; Social media analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت بلایا; Disaster management; Data fusion; Big data analytics; Decision making; Natural disaster; Information requirements; Humanitarian response; Data preparedness; Integer linear programming; Decision making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت بلایا; Bushfire; Community pharmacy; Pharmacists; Medication management pathway; Medicines; Medications; Medicines supply; Natural disasters; Emergency supply; Disaster management; Disaster planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت بلایا; APJ; Absolute Probability Judgment; ATHEANA; A Technique for Human Event Analysis; CREAM; Cognitive Reliability and Error Analysis Method; EHEA; Emergency Human Error Analysis; GTT; generic task; HCR; Human Cognitive Reliability Correlation; HEART; human