فرایند فرآیند پایین

در این صفحه تعداد 204 مقاله تخصصی درباره فرایند فرآیند پایین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فرایند فرآیند پایین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند فرآیند پایین; Blanching; Design of experiments; Downstream processing; Liquid handling station; Plant-derived biopharmaceuticals; AEX; anion exchange; CV; column volume; DF; diafiltration; DoE; design of experiments; DSP; downstream processing; FT; flow through; HCP; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند فرآیند پایین; 1,3-Propanediol; Bioprocess and bioengineering; Microbial consortium; Microbial electrosynthesis; Theoretical analyses; Downstream processing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند فرآیند پایین; Ad26; adenovirus serotype 26; Ad35; adenovirus serotype 35; Ad5; adenovirus serotype 5; AEX; anion exchange product; AEX-HPLC; anion exchange HPLC; AQbD; analytical quality by design; ATP; analytical target profile; CH; clarified harvest; CR; crude harves
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند فرآیند پایین; Downstream processing; Purification of protein; Extraction of protein; Recombinant protein; Plant based platforms; DSP; downstream processing; GMP; good manufacturing practice; HCP; host cell proteins; ELPs; elastin-like polypeptides; mAb; monoclonal anti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند فرآیند پایین; DoE; design of experiments; GMP; good manufacturing practice; HCPs; host cell proteins; QbD; quality by design; Bioprocess design; Convective and conductive heat transfer; Downstream processing; Heat precipitation of host cell proteins; Modeling; Optimiza
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند فرآیند پایین; Lipopeptides; Downstream processing; Precipitation; Solvent extraction; Membrane ultrafiltration; Adsorption; Size exclusion; In situ product recovery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند فرآیند پایین; Competitive adsorption; Surface activity; Foam fractionation; Bioseparation; Downstream processing; Surfactant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند فرآیند پایین; Downstream processing; Flowthrough purification platforms; Virus vectors; Virus-like particles; Membrane adsorption; Core-shell ion exchange resins;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند فرآیند پایین; A; Area; cGMP; Current Good Manufacturing Practices; d; Diameter; CIP; Cleaning in Place; DPBS; Dulbecco׳s Phosphate-Buffered Saline; DSP; Downstream Processing; FBS; Fetal Bovine Serum; HF; Hollow Fiber; hFF; Human Foreskin Fibroblast; hMSC; Human Mesen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند فرآیند پایین; SUT; single-use technology; CMOs; contract manufacturing organisation(s); mAb; monoclonal antibody; BSL; biosafety level; CIP; cleaning-in-place; SIP; sterilisation-in-place; WFI; water for injection; DSP; downstream processing; CHO; Chinese hamster ovary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند فرآیند پایین; Continuous biomanufacturing; Monoclonal antibody; Continuous chromatography; Antibody purification; Continuous bioprocessing; Downstream processing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند فرآیند پایین; Tunable aqueous polymer-phase impregnated resins; TAPPIR®; Aqueous two-phase extraction; Phase immobilization; Downstream processing; Dye partitioning;