میکروبازار کریستال الکتروشیمیایی کوارتز

در این صفحه تعداد 221 مقاله تخصصی درباره میکروبازار کریستال الکتروشیمیایی کوارتز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده میکروبازار کریستال الکتروشیمیایی کوارتز
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبازار کریستال الکتروشیمیایی کوارتز; electrochemical quartz crystal microbalance; hydrogen adsorption; tetrachloroplatinate(II); hexachloroplatinate(IV);
مقالات ISI میکروبازار کریستال الکتروشیمیایی کوارتز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبازار کریستال الکتروشیمیایی کوارتز; Copper; Thin films; Metal plasma ion immersion implantation and deposition; Electrochemical quartz crystal microbalance; Dissolution rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبازار کریستال الکتروشیمیایی کوارتز; Aspartame; Molecular imprinting; Conducting polymer; Electropolymerization; Colloidal lithography; Polythiophene; Quartz crystal microbalance; Electrochemical quartz crystal microbalance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبازار کریستال الکتروشیمیایی کوارتز; Voltammetric techniques; Electrochemical impedance spectroscopy; Electrochemical quartz crystal microbalance; Scanning probe techniques;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبازار کریستال الکتروشیمیایی کوارتز; Poly(3,4-ethylenedioxythiophene); Electrochemical quartz crystal microbalance; Electrochemical impedance spectroscopy; ac-Electrogravimetry; Electrochemically induced conformational changes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبازار کریستال الکتروشیمیایی کوارتز; Electroreduced carboxylated graphene; Poly(sulfosalicylic acid); Isoniazid; Uric acid; Differential pulse voltammetry; Electrochemical quartz crystal microbalance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبازار کریستال الکتروشیمیایی کوارتز; Nicotine; Molecularly imprinted polymer; Chemical sensor; Electrochemical quartz crystal microbalance; Chronoamperometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبازار کریستال الکتروشیمیایی کوارتز; Ferrocenyl-modified hyperbranched poly(ethylenimine); Self-assembled multilayer; Gold nanoparticle; Electrochemical quartz crystal microbalance; Glucose oxidase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبازار کریستال الکتروشیمیایی کوارتز; Napthalenediimide; PEDOT; electrochemical polymerization; conducting polymers; diffusion coefficient; electrochemical quartz crystal microbalance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبازار کریستال الکتروشیمیایی کوارتز; A549; A549 lung cancer cells; AAO; anodized alumina substrates; Ad; adamantane; ALMA; allyl methacrylate; ATRP; atom transfer radical polymerization; AuNPs; gold nanoparticles; CAC; critical aggregation concentration; CB[7]; cucurbituril; β-CD; β-cyclod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبازار کریستال الکتروشیمیایی کوارتز; Electrochemical Quartz Crystal Microbalance; X-Ray Photoelectron Surface; Bovine Serum Albumin; adsorption; CoCrMo alloy; passivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبازار کریستال الکتروشیمیایی کوارتز; Intrinsically conducting polymer; Electrochemical quartz crystal microbalance; Electrochemical impedance spectroscopy; ac-Electrogravimetry; Conformational changes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبازار کریستال الکتروشیمیایی کوارتز; Cd2+ and Pb2+; Square wave anodic stripping voltammetry; Thiolation; Electroreduced graphene oxide-thionine-2-mercaptoethanesulfonate nanocomposite; Electrochemical quartz crystal microbalance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبازار کریستال الکتروشیمیایی کوارتز; Intrinsically conducting polymer; Poly(o-toluidine); Electrochemical quartz crystal microbalance; Electrochemical impedance spectroscopy; ac-Electrogravimetry.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبازار کریستال الکتروشیمیایی کوارتز; Electrochromic film; Electrochemical quartz crystal microbalance; Ion transport; Poly(5,6-dimethoxyindole-2-carboxylic acid)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبازار کریستال الکتروشیمیایی کوارتز; Amperometric detection; Electrochemical quartz crystal microbalance; Flavin adenine dinucleotide; Iodate; Modified electrode; Poly(3,4-ethylenedioxythiophene);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبازار کریستال الکتروشیمیایی کوارتز; Electrodeposition of 3-aminopropyltriethoxysilane/chitosan hybrid gel film; Enzyme immobilization; Glucose biosensing; Electroreduction of p-benzoquinone; Electrochemical quartz crystal microbalance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبازار کریستال الکتروشیمیایی کوارتز; Electropolymerization of catecholamines preoxidized by laccase (Lac) catalysis; Enzyme immobilization; Glucose biosensing; Electrochemical quartz crystal microbalance