اتیل

در این صفحه تعداد 67 مقاله تخصصی درباره اتیل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اتیل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیل; Acac; acetylacetonate; Ar; aryl; Bn; benzyl; Br; bromo; Bu; butyl; Cl; chloro; Cu; copper; DCM; dichloromethane; DMF; dimethylformamide; Et; ethyl; H; hour; Hpp; 1,3,4,6,7,8-hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidinate; iPr; iso-propyl; K; potassium; Me; meth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیل; AP; addition polymerization; AcFe; acetyl ferrocenium; BARF; [3,5-(CF3)2C6H3)4B]−; COD; cyclooctadiene-1,5; crotyl; MeC(H)=C(H)CH2-; CTA; chain transfer agent; DANFABA; PhNHMe2+[(BC6F5)4]−; dba; dibenzylideneacetone; DNQ-PACS; diazonaphthoquinone phot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیل; Ac; acetyl; AD-mix; asymmetric dihydroxylation mix; ATP; adenosine triphosphate; Bn; benzyl; Boc; tert-butyloxycarbonyl; Bu; butyl (n-Bu, n-butyl; I; isobutyl; sec-Bu; sec-butyl; t-Bu; tert-butyl); Bz; benzoyl; CAL-B; Candida antartcia lipase-B; CAN; ceri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیل; Acac; acetylacetonate; Ar; aryl; Bcat; catecholboryl; Bpin; pinacolboryl; nBu; n-butyl; tBu; t-butyl; Cp; η5-cyclopentadienyl; ebi; 1,2-ethylene-1,1′-bis(η5-indenyl); Et; ethyl; EWG; electron-withdrawing groups; IPr; (2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیل; Aq-CsA; CsA in a micellar solution; AUC; area under the curve; BAK; benzalkonium chloride; bid; twice daily; CKC; cetalkonium chloride; CMC; critical micellar concentration; CsA; cyclosporine A; DDS; drug delivery system; DED; dry eye disease; EDTA; ethyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیل; Ac; acetyl; An; anisyl; Ar; aryl; ATP; adenosine triphosphate; Bn; benzyl; Boc; tert-butoxycarbonyl; Bu; butyl; Bz; benzoyl; cat; catalyst; conv; conversion; Cy; cyclohexyl; DABCO; 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane; DBU; 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene; de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیل; Ac; acetyl; acac; acetylacetonate; AHPCS; allylhydridopolycarbosilane; Bn; benzyl; Boc; tert-butoxycarbonyl; BPR; back pressure regulator; bpy; 2,2′-bipyridine; Bu; butyl; CFL; compact fluorescent lamp; DCB; 1,4-dicyanobenzene; de; diastereomeric excess
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیل; 2,6-NITpy; 2,6-bis-(3′-oxide-1′-oxyl-4′,4′,5′,5′-tetramethylimidazolin-2′-yl)pyridine; 2pyNO; tert-butyl 2-pyridyl nitroxide; 3,5-DBSQ; 3,5-di-tert-butyl-o-semiquinone; 3,6-DBSQ; 3,6-di-tert-butyl-o-semiquinone; 6,6′-NITbpy; 6,6′-bis-(3â
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیل; Diversity-oriented synthesis; Imidazoheterocyclic; Groebke-Blackburn-Bienayme reaction; Fused imidazole; Lewis acid; Ugi type; Ac; acetyl; Aq; aqueous; Ar; aryl; Bn; benzyl; Boc; tert-butoxycarbonyl; BDMS; bromodimethylsulfonium bromide; CDK; cyclin-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیل; δ; Chemical shift; 1D; One dimension; 2D; Two dimensions; Ac; Acetate; Acac; Acetylacetonate; Ad; Adamantyl; Ar; Aryl; BARF; Tetrakis(3,5-di-trifluoromethylphenyl)borate); Bipy; 2,2′-bipyridine; Bu; Butyl; Bn; Benzyl; COD; Cyclooctadiene; COE; Cyclooct
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیل; Chemoselectivity; Regioselectivity; Direct C-H (hetero)arylation; Transition metal catalysts; Removable groups; Traceless directing groups; Deprotection; Ac; acetyl; acac; acetylacetonate; 1-Ad; 1-adamantyl; AIBN; azobisisobutyronitrile; Ar; aryl; Boc;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیل; Docosahexaenoic acid; Eicosapentaenoic acid; ω-3 polyunsaturated fatty acids; Human colorectal adenocarcinoma; Radiation therapy; Lipid peroxidation; CRC; colorectal adenocarcinoma; DHA; docosahexaenoic acid; DNPH; 2,4-dinitrophenylhydrazine; EDTA; Ethyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیل; 2MB2; 2-methylbut-2-enal; BMAL1; brain and muscle ARNT-like 1; C-FOS; FOS proto-oncogene protein; CCGs; clock-controlled genes; CRY1; cryptochrome gene 1; ETHYL; ethyl isobutyrate; IRC; immunoreactive cells; MOB; main olfactory bulb; PER1; period gene 1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیل; acac; acetylacetonate; BINOL; 1,1′-bi-2-napthol; Bu; butyl; BQ; benzoquinone; CAN; ceric ammonium nitrate; CV; cyclic voltammetry/voltammagram; CMPO; n-octyl(phenyl)-N,N-diisobutylcarbamoylmethylphosphine oxide; Cp; cyclopentadienyl; dap; diazaporphyrin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیل; HATU; O-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate; DIPEA; N-ethyldiisopropylamine; Ac; acetyl; CDCl3; deuteratedchloroform; DMF; N,N-dimethylformamide; DMSO; dimethyl sulfoxide; DMT-MM; 4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیل; ANOVA; analysis of variance; AraC; cytosine-β-d-arabinofuranoside; B50; 50 kDa cleavage fragment of brevican; CS; chondroitin sulfate; CSPGs; chondroitin sulfate proteoglycans; DIV; days in vitro; E; embryonic day; ECM; extracellular matrix; EDTA; ethyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیل; Naphtho[2,3-c]furan-4,9-diones; Naphtho[2,3-c]furan-4(9H)-ones; Naphtho[2,3-c]furan; Isofuranonaphthoquinones; Ac; acetyl; AIBN; 2′-azobis(isobutyronitrile); Ar; aryl; Bn; benzyl; BOM; benzyloxymethyl; But; tert-butyl; CSA; camphor-10-sulfonic acid; DBU