آشنایی با موضوع

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ تجربی ﺩﻗﯿﻖ ترین و ﻗﻮی ترین ﻧﻮﻉ تحقیق ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت تجربی ﭘﮋوﻫﺸﮕر ﺩﺭ ﭘﯽ کشف رابطه علت و معلولی می باشد. ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﯾﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﯿﻦ، ﺍﻓﺮﺍﺩی ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻌﺮﺽ آن ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺍﺯ آن ﻣﺤﺮوﻡ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ. محقق در این آزمون ﺩﺳﺘﮑﺎﺭی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ و ﺁﺯﻣﻮﺩﻧﯿﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺹ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﯾﺎ ﺩﺳﺘﮑﺎﺭی و ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮔـﺮوﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼـﺎﺩﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾـﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ کند. ﺍﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻞ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺮوﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣـﺎ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ و ﺩﺳﺘﮑﺎﺭی ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در این صفحه تعداد 842 مقاله تخصصی درباره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ تجربی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ تجربی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ تجربی; Checkered steel-encased concrete composite beam; Mechanical performance; Slip effect; Failure mode; Experimental study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ تجربی; Parent management Training; Child conduct problems; Parents; Experimental study; Entrenamiento para padres; Problemas de conducta infantil; Padres; Estudio experimental;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ تجربی; Air-cooled heat exchanger; Friction factor; Heat transfer correlation; Heat flow rate; Low-load; Operation; Experimental study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ تجربی; Light gauge steel buildings; Roof battens; Roof purlins; Multiple screw connections; Pull-out failures; Experimental study; Load sharing; Design equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ تجربی; Cold-formed steel roof and wall cladding; Steel roof battens; Steel roof purlins; Wind loads; Pull-out failures; Experimental study; Design equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ تجربی; Computer science education; Instructional methods; Reciprocal teaching; Programmed instruction; Experimental study; Learning outcome;