مواد پلیمری خارج سلولی

در این صفحه تعداد 500 مقاله تخصصی درباره مواد پلیمری خارج سلولی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مواد پلیمری خارج سلولی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; 9-FCA; fluorene-9-carboxylicacid; ACA; 1-adamantane carboxylic acid; AGS; aerobicgranular sludge; BSTFA; N, O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; CHAA; cyclohexane acetic acid; CHCA; cyclohexane carboxylic acid; COD; chemical oxygen demand; DCM; dichlo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Extracellular polymeric substances; Aggregation; UV; Polysaccharide; Oil spill; Marine oil snow; Reactive oxygen species;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; ATZ; Atrazine; COD; Chemical Oxygen Demand; DO; Dissolved Oxygen; EPS; Extracellular Polymeric Substances; HMPBR; Hybrid Microalgal Membrane Photobioreactor; HRT; Hydraulic Retention Time; MLSS; Mixed Liquor Suspended Solids; OLRs; Organic Loading Rates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; AD; anaerobic digestion; ADp; preliminary anaerobic digestion; BMP; biochemical methane potential; B0; ultimate methane yield; Bu; heoretical methane yield; EPS; extracellular polymeric substances; khyd; apparent hydrolysis constant; HPLC; high performanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Polystyrene nanoparticles; Extracellular polymeric substances; Acute inhibition; Activated sludge; Secondary structures of protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; MgO NPs; Nitrifying rate; Denitrifying rate; Lactate dehydrogenase; Microbial community; Extracellular polymeric substances;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; A/O; anoxic/oxic process; AHA; anaerobic hydrolysis and acidification; AOPs; advanced oxidation process; BOD5; 5 d biochemical oxygen demand; CMA; China Metrology Accreditation; CO; catalytic ozonation; COD; chemical oxygen demand; DO; dissolved oxygen; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Anammox granules; Organic carbon treatment; Zinc ions; Extracellular polymeric substances; Activity recovery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; AGS; aerobic granular sludge; AUR; ammonium utilization rate; BOD5; biochemical oxygen demand; COD; chemical oxygen demand; EPS; extracellular polymeric substances; F/M; food vs microorganism ratio; FAS; flocculent activated sludge; HRT; hydraulic retenti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; ω3-LC-PUFA; omega-3 long chain polyunsaturated fatty acids; CWPS; cell wall polysaccharides; EPMS; extracellular polymeric substances; EPS; extracellular polysaccharides; SPS; storage polysaccharides; UHPH; ultra high pressure homogenization; Biomass com
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Biofouling; Seawater reverse osmosis (SWRO) membranes; Desalination; Bacteria; Extracellular polymeric substances (EPS); Control; SWRO; seawater reverse osmosis; RO; reverse osmosis; PSDP; Perth seawater desalination plant; EPS; extracellular polymeric su
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Pore characteristics; Petroleum expulsion and retention; Extracellular polymeric substances; OM type; Compaction; Mature lacustrine shale; Yanchang Formation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; 9‑FCA; fluorene‑9‑carboxylic acid; AEO; acid extractable organics; AGS; aerobic granular sludge; BSTFA; N,O‑bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; COD; chemical oxygen demand; DCM; dichloromethane; EPS; extracellular polymeric substances; FBBR; fl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; ABR; anaerobic baffled reactor; AnNMBR; anaerobic nanocomposite membrane bioreactor; EPS; extracellular polymeric substances; HRT; hydraulic retention Time; ICP-MS; inductively coupled plasma-mass spectrometry; PVDF; poly(vinylidene-fluoride); PES; poly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; PANI; Polyaniline; As; Arsenic; Hg; Mercury; Cr; Chromium; Pb; Lead; Ni; Nickel; Cd; Cadmium; Co; Cobalt; Cu; Copper; RHS; Rice husk; WS; Walnut shell; OP; Orange peel; SFSS; Sunflower seed shells; ES; Eggshell; SD; Sawdust; PP; Pomegranate peel; CP; Carr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Bioflocculant; Mixed culture; Resource recovery; Industrial wastewater; Natural polyelectrolyte; Extracellular polymeric substances; B-EPS; Bound extracellular polymeric substance; CD; Charge density; CER; Cation exchange resin; COD; Chemical oxygen deman
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; WAS; waste activated sludge; PS; persulfate; PS/Fe; iron activated persulfate; SCFAs; short-chain fatty acids; WWTPs; wastewater treatment plants; BNR; biological nutrient removal; EPS; extracellular polymeric substances; TSS; total suspended solid; VSS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Coprecipitation; Desferrioxamine-B; Ferrihydrite; Extracellular polymeric substances; Mineral-organic associations; Natural organic matter; Siderophores;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Salinity; Sequencing batch reactor; Extracellular polymeric substances; Microbial community; Wastewater;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Ala; monomeric species; Alb; medium polymer species; Alc; species of sol or gel; AK; acetate kinase; BSA; bovine serum albumin; COD; soluble chemical oxygen demand; Da; Dalton, another name for atomic mass unit; EEM; excitation-emission matrix; EPS; extra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Sulfonamide antibiotics; Sponge-plastic biocarriers; Extracellular polymeric substances; Intermediates; Integrated aerobic membrane bioreactor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Aerobic granular sludge; Saline wastewater; Extracellular polymeric substances; EPS; Hydrophobicity; Nutrients removal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Biofilm; Porous media; Extracellular polymeric substances; Active microorganisms; Dormant innactive cells; Enzymes; Substrate and water shortage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Activated sludge; Flocculation; Extracellular polymeric substances; Microbial activity; EPS interactions; Sludge characterization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Microbial reduction; Iron oxyhydroxides; Natural organic matter; Extracellular polymeric substances; Shewanella putrefaciens; Geobacter metallireducens; Mineral-organic associations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; MF; microfiltration; UF; ultrafiltration; NF; nanofiltration; RO; reverse osmosis; FO; forward osmosis; TEPs; transparent exopolymer particles; EPS; extracellular polymeric substances; OCT; optical coherence tomography; NPs; nanoparticles; E. coli.; Esche