مواد پلیمری خارج سلولی

در این صفحه تعداد 500 مقاله تخصصی درباره مواد پلیمری خارج سلولی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مواد پلیمری خارج سلولی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; ω3-LC-PUFA; omega-3 long chain polyunsaturated fatty acids; CWPS; cell wall polysaccharides; EPMS; extracellular polymeric substances; EPS; extracellular polysaccharides; wiCWPS; water insoluble cell wall polysaccharides; wsCWPS; water soluble cell wall
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; SGSMBR; sponge - granular activated carbon - sponge - membrane bioreactor; SGS; sponge - granular activated carbon - sponge; UCT-MBR; University of Cape Town with membrane; HRT; hydraulic retention time; SRT; solids retention time; COD; chemical
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Sewage sludge; Ultrasonication; Fenton oxidation; Dewaterability; Metal removal; Box-Behnken design; TOC; Total organic carbon; RSM; Response surface methodology; Fenton + US; Fenton + ultrasonication; BBD; Box-Behnken design; ICP-OES; Inductively
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; ASW; artificial sea water; CMC; carboxymethyl cellulose; DCM; dry cell mass; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; EPS; extracellular polymeric substances; DDI; deionized distilled water; MWCO; molecular weight cutoff; NAG-N; acetyl-d-glu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Electro-osmotic dewatering; Extracellular polymeric substances; Electrical reaction; Sludge dewatering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; ASW; artificial seawater; CMC; carboxymethylcellulose; EN; ectoplasmic net; EDX; energy dispersive X-ray spectrometry; EPSs; extracellular polymeric substances; FDA; fluorescein diacetate; 2-NBDG; 2-deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]-D-gluc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Anaerobic sludge granulation; Low-strength wastewater treatment; Specific methanogenic activity; Extracellular polymeric substances; Microbial community distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; SNDPR; simultaneous nitrification, denitrification and phosphorus removal; SBR; sequencing batch reactor; EPS; extracellular polymeric substances; PS; polysaccharides; PN; protein; 3D-EEM; three-dimensional exaction and emission matrix; AGS; aerobic granu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; AD; anaerobic digestion; WAS; waste activated sludge; sCOD; soluble chemical oxygen demand; tCOD; total chemical oxygen demand; VS; volatile solids; TS; total solids; FS; fixed solids; OMRE; organic matter removal efficiency; AD; anaerobic digestion; EPS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Activated sludge; Extracellular polymeric substances; Proteinaceous substrate; Size exclusion chromatography; Fourier transform infrared spectroscopy; X-ray photoelectron spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Synechocystis; Harvesting and extraction; Cationic surfactant; Mechanisms; Cyanobacteria; MTAB; Myristyltrimethylammonium bromide; EPS; Extracellular polymeric substances; FC; Flow cytometry; SG; SYTOX Green; NA; Nucleic acid; OD730; The optical density a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Anaerobic treatment; Hydraulic retention time; Upflow velocity; Extracellular polymeric substances; Specific methanogenic activity; Microbial community distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; bEPS; bound Extracellular Polymeric Substances; BOD; Biochemical Oxygen Demand; COD; Chemical Oxygen Demand; DO; Dissolved Oxygen; DOM; Dissolved Organic Matter; DADMAC; diallyl dimethyl ammonium chloride; Epi-DMA; epichlorohydrin-dimethylamine; EPS; Extr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; BSE; Backscattered Electron; CF; cystic fibrosis; CPD; critical point drying; ECM; extracellular matrix; EPS; extracellular polymeric substances; ET; Everhart-Thornley; FESEM; Field Emission Scanning Electron Microscopy; GA; glutaraldehyde; HMDS; hexameth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; CBD; chemical bath deposition; CFU; colony forming units; CIP; cleaning in place; COD; chemical oxygen demand; EPS; extracellular polymeric substances; HA; humic acid; HMTA; hexamethylenetetramine; HT; hydrothermal growth; LB; Lysogeny Broth; M9; minimal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; AnMBR; anaerobic membrane bioreactor; HRT; hydraulic retention time; SRT; solids retention time; SMP; soluble microbial products; EPS; extracellular polymeric substances; TCD; thermal conductivity detector; SMA; specific methanogenic activity; PCR; polyme