گرانولوماتوز با پلیانژیت

در این صفحه تعداد 108 مقاله تخصصی درباره گرانولوماتوز با پلیانژیت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گرانولوماتوز با پلیانژیت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; Autoimmune diseases; ANCA; ANCA-vasculitis; Rituximab; Granulomatosis with Polyangiitis; Microscopic Polyangiitis; Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis; Juvenile idiopathic arthritis; Idiopathic inflammatory myopathies; Adult onset Still's diseas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; Vascularites à ANCA; Granulomatose avec polyangéite (Wegener); Polyangéite microscopique; Traitement; Cyclophosphamide; Rituximab; ANCA-associated vasculitis; Granulomatosis with polyangiitis; Microscopic polyangiitis; Treatment; Cyclophosphamide; Ritu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; Anti-neutrophil cytoplasm antibodies; Granulomatosis with polyangiitis; Microscopic polyangiitis; Mortality; Renal vasculitis; Anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo; Granulomatosis con poliangitis; Poliangitis microscópica; Mortalidad; Vasculit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; Anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo; Granulomatosis con poliangitis; Poliangitis microscópica; Mortalidad; Vasculitis renal; Anti-neutrophil cytoplasm antibodies; Granulomatosis with polyangiitis; Microscopic polyangiitis; Mortality; Renal va
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; ANCA-associated vasculitis; Granulomatosis with polyangiitis; Microscopic polyangiitis; Renal-limited vasculitis; Guidelines; Vasculite associada a ANCA; Granulomatose com poliangiite; Poliangiite microscópica; Vasculite limitada ao rim; Diretrizes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; Vasculite associada a ANCA; Granulomatose com poliangiite; Poliangiite microscópica; Vasculite limitada ao rim; Diretrizes; ANCA‐associated vasculitis; Granulomatosis with polyangiitis; Microscopic polyangiitis; Renal‐limited vasculitis; Guidelines;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; Rituximab; Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo; Tratamiento; Mantenimiento; Granulomatosis con poliangitis; Poliangitis microscópica; Rituximab; Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies; Treatment; Maintenance; Granulomatosis with polyangiitis; Micro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; Rituximab; Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies; Treatment; Maintenance; Granulomatosis with polyangiitis; Microscopic polyangiitisRituximab; Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo; Tratamiento; Mantenimiento; Granulomatosis con poliangitis; Poliangit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; Rituximabe; Vasculites sistêmicas; Granulomatose com poliangeíte; Poliangeíte microscópica; Poliarterite nodosaRituximab; Systemic vasculitides; Granulomatosis with polyangiitis; Microscopic polyangiitis; Polyarteritis nodosa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; Syndrome pneumo-rénal; Procalcitonine; Granulomatose avec polyangéite; Syndrome de détresse respiratoire aiguë; Insuffisance rénale aiguë; Pulmonary renal syndrome; Procalcitonin; Granulomatosis with polyangiitis; Acute respiratory distress syndrome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; AAV; ANCA-associated vasculitis; ACD; acid-citrate dextrose; ANCA; Anti-Neutrophil Cytoplasmic antibodies; CG; cathepsin G; GPA; Granulomatosis with polyangiitis; HLE; Human Leukocyte Elastase; KRG; Krebs-Ringer glucose; MYPT1; myosin phosphatase target s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; ANCA; Anti-neutrophil cytoplasmic antibody; AAV; ANCA-associated vasculitides; MerTK; Mer receptor tyrosine kinase; IL; interleukin; GPA; granulomatosis with polyangiitis; MPA; microscopic polyangiitis; PR3; proteinase 3; MPO; myeloperoxidase; NET; neutro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; Réunion de concertation pluridisciplinaire; Syndrome d'inflammation orbitaire idiopathique; Orbitopathie dysthyroïdienne; Lymphome; Histiocytose; Granulomatoses avec polyangéite; Multidisciplinary meeting; Idiopathic orbital inflammatory syndrome; Dy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; ANCA, anti-neutrophil cytoplasmic antibodies; GBM, glomerular basement membrane; GD, Goodpasture's disease; GPA, granulomatosis with polyangiitisAnti-GBM antibodies; Goodpasture's disease; Glomerular basement membrane; Granulomatosis with polyangiitis; c-