کانال شنوایی داخلی

در این صفحه تعداد 55 مقاله تخصصی درباره کانال شنوایی داخلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کانال شنوایی داخلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانال شنوایی داخلی; Cochlear nerve; Internal auditory canal; Sensorineural hearing loss; Cochlear implant; Region growing; Automatic measurement; Magnetic resonance(MR) image;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانال شنوایی داخلی; Acoustic neuroma; Arachnoid cyst; Cavernous hemangioma; Cochlear schwannoma; Facial schwannoma; Intermedius schwannoma; Internal auditory canal; Lipochoristoma; Meningioma; Mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma; CPA; Cerebellopontine angle; HB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانال شنوایی داخلی; Internal auditory canal; Cavernous hemangioma; Acoustic schwannoma; Temporal bone hemangioma; Facial nerve; Canal auditif interne; Hémangiome caverneux; Schwannome de l'acoustique; Hémangiome de l'os temporal; Nerf facial; CH; Cavernous Hemangioma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانال شنوایی داخلی; Endoscopy; Meningioma; Petroclival; Retrosigmoid; Skull base; Subtemporal; ASA; American Society of Anesthesiologists; CN; Cranial nerve; CSF; Cerebrospinal fluid; IAC; Internal auditory canal; KPS; Karnofsky performance scale; MRI; Magnetic resonance ima
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانال شنوایی داخلی; Endoscopic; Internal auditory canal; Middle fossa; Minimally invasive; Transtubular; Tubular retractorCN, Cranial nerve; CPA, Cerebellopontine angle; CT, Computed tomography; GSPN, Greater superior petrosal nerve; IAC, Internal auditory canal; ICA, Intern
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانال شنوایی داخلی; Vestibular schwannoma; Acoustic neuroma; Remnant tumor; Radiosurgery; Schwannome vestibulaire; Neurinome de l'acoustique; Reliquat tumoral; Radiochirurgie; GTR; gross total resection; IAC; internal auditory canal; NF2; type 2 neurofibromatosis; Retrosig
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانال شنوایی داخلی; CISS; constructive interference into steady state; CPA; cerebellopontine angle; FLAIR; fluid-attenuated inversion recovery; IAC; internal auditory canal; MPR; multiplanar; ST; slice thickness; VS; vestibular schwannoma; 3D-CISS; MRI; Labyrinth signal loss
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانال شنوایی داخلی; Endoscopic-assisted retrosigmoid approach; Endoscopy; Flexible endoscope; Intracanalicular vestibular schwannoma; Vestibular schwannoma; CPA; Cerebellopontine angle; EARSA; Endoscopic-assisted retrosigmoid approach; IAC; Internal auditory canal; ICVS; Int
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانال شنوایی داخلی; VS; Vestibular schwannoma; IAC; Internal auditory canal; CPA; Cerebellopontine angle; ILS; Intralabyrinthine schwannoma; ASNHL; asymmetric sensorineural hearing loss; T2WI; T2 weighted image; T1WI; T1 weighted image; Sensorineural hearing loss; Sudden sen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانال شنوایی داخلی; Hearing loss; Loop; Neurovascular conflict; Retrosigmoid approach; Surgical decompression; Tinnitus; ABR; Auditory brain response; AICA; Anterior inferior cerebellar artery; CPA; Cerebellopontine angle; IAC; Internal auditory canal; MRI; Magnetic resonanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانال شنوایی داخلی; Facial nerve preservation; Hearing preservation; Lateral position; Semisitting position; Vestibular schwannoma surgery; ASA; American Society of Anesthesiologists; CSF; Cerebrospinal fluid; FU; Follow-up; GR; Gardner Robertson Scale; HB; House-Brackmann S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانال شنوایی داخلی; Anterior inferior cerebellar artery; Cochleovestibular nerve; Intrameatal loop; Neurovascular compression syndrome; ABR; Auditory brainstem response; AICA; Anterior inferior cerebellar artery; CVN; Cochleovestibular nerve; HL; Hearing loss; IAC; Internal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانال شنوایی داخلی; Adenocarcinoma metastasis; Cerebellopontine angle; Facial/vestibulocochlear nerve complex; ACE; Angiotensin-converting enzyme; CPA; Cerebellopontine angle; IAC; Internal auditory canal; CSF; Cerebrospinal fluid; MRI; Magnetic resonance imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانال شنوایی داخلی; ABR; auditory brainstem responses; BL; baseline; CAP; compound action potential; CBF; cochlear blood flow; CPA; cerebello-pontine angle; DPOAEs; distortion product otoacoustic emissions; ECochG; electrocochleography; EP; endocochlear potential; GMF; geome