خودرو موتور احتراق داخلی

در این صفحه تعداد 21 مقاله تخصصی درباره خودرو موتور احتراق داخلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خودرو موتور احتراق داخلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو موتور احتراق داخلی; BEV; Battery electric vehicle; BOS; Balance of system; CC; Constant current; CHP; Combined heat power plant; CV; Constant voltage; DOD; Depth of discharge; DSO; Distribution system operator; EV; Electric vehicle; EVI; Electric vehicles initiative; GHG; Gr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو موتور احتراق داخلی; AFV; Alternative Fuel Vehicle; ICEV; Internal Combustion Engine Vehicle; bbl; Barrel; ISK; Icelandic Krona; BEV; Battery Electric Vehicle; km; kilometre; EV; Electric Vehicle; LDV; Light-Duty Vehicle; g; Gram; MNL; Multinomial Logit; GHG; Greenhouse Gas;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو موتور احتراق داخلی; bar; 1 atm of pressure = 14.7 psia (pressure unit); CAFCP; California Fuel Cell Partnership; CCS; carbon capture and sequestration; CH2; compressed hydrogen gas; CNG; compressed natural gas; FCV; fuel cell vehicle; FCB; fuel cell bus; gge; gallon gasoli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو موتور احتراق داخلی; BMS; Battery management system; CAES; Compressed air energy storage; DoD; Depth of discharge; EES; Electric energy storage; EV; Electric vehicle; GHG; Greenhouse gases; HEV; Hybrid electric vehicle; ICEV; Internal combustion engine vehicle; Li-ion; Lithiu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو موتور احتراق داخلی; BEV; Battery Electric Vehicle; CdTe; Tellurium Cadmium; CIGS; Copper, Indium, Gallium, Selenium; CM; Critical raw materials; CRS; Central Receiver System; CSP; Concentrated Solar Power; d; material demand; D; cumulative material demand; EV; Electric Vehic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو موتور احتراق داخلی; Electric vehicle; Fine particulate matter; Air pollution; Energy policy; Environmental policy; PM2.5; 2DS; IEA 2 °C scenario; BMW; Bayerische Motoren Werke AG; CAGR; Compound Annual Growth Rate; CAPSS; Clean Air Policy Support System; CORINAIR; CORe In
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو موتور احتراق داخلی; AER; all electric range; BEV; battery electric vehicle; CD; charge depleting; CEMS; continuous emission measurement system; CO2; carbon dioxide; CS; charge sustaining; EMBEV; the EMission factor model for the BEijing Vehicle fleet; EV; electric vehicle; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو موتور احتراق داخلی; Acoustic vehicle alerting systems; Warning sound; Electric vehicle; Hybrid electric vehicle; Internal combustion engine vehicle; Reaction time;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو موتور احتراق داخلی; BEV; Battery Electric Vehicle; PHEV; Plug-in Hybrid Electric Vehicle; PiEV; Plug-in Electric Vehicle - BEV and PHEV; FCV; Fuel Cell Vehicle; EV; Electric Vehicle - PiEV and FCV; HEV; Hybrid Electric Vehicle; ICEV; Internal Combustion Engine Vehicle; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو موتور احتراق داخلی; Sustainability; Cross-sector; Traffic; Electric vehicles; Strategic planning; Vision; CO2; carbon dioxide; EU; European Union; EV; electric vehicle; FFF; investigation for how to reach a fossil-fuel-independent vehicle fleet by 2030; FSSD; Framework for S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو موتور احتراق داخلی; AER; all electric range; BEV; battery electric vehicle; CD; charging depleting; CS; charging sustaining; EV; electric vehicle; eVKT; electrified vehicle kilometres travelled; EVSE; electric vehicle supply equipment; GB; Gigabyte; HEV; hybrid electric vehi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو موتور احتراق داخلی; Demand-side management; Electricity generation mix; Next-generation vehicle; Electric vehicle (EV); Energy system analysis; Renewable energy sources; EDC; economic-load dispatching control; EV; electric vehicle; FCV; fuel cell vehicles; ICEV; internal com
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو موتور احتراق داخلی; EMEL; Empresa Pública Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa; EU; European Union; EV; electric vehicle; EVUE; Electric Vehicles in Urban Europe; HU; high usage profile; ICEV; internal combustion engine vehicle; ICT; information and communicat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو موتور احتراق داخلی; CO2; carbon dioxide; EVCS; electric vehicle charging station; EV; electric vehicle; GHG; greenhouse gas; MCDM; Multiple-Criteria Decision-Making; TOPSIS; technique for order of preference by similarity to ideal solution; NOx; nitrogen oxide; SOx; sulfur o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو موتور احتراق داخلی; GHG; Green House Gas; LCA; Life Cycle Analysis; CD; Charge Depleting; WTW; Well to Wheel; WTT; Well to Tank; TTW; Tank to Wheel; CTG; Cradle-to-Grave; PISI; Port Injection Spark Ignition; DISI; Direct Injection Spark Ignition; DICI; Direct Injection Compr