موتورهای احتراق داخلی

در این صفحه تعداد 149 مقاله تخصصی درباره موتورهای احتراق داخلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI موتورهای احتراق داخلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای احتراق داخلی; PAHs; polycyclic aromatic hydrocarbons; ICE; internal combustion engines; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EFI; electronic fuel injection system; PM; particulate matter; PM10; particles with a diameter between 2,5 and 10 μm; VEPs; vehicle emitted
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای احتراق داخلی; ICE; Internal combustion engines; RVP; Reid vapor pressure; LUC; Land-use change; GHS; Greenhouse gases; RON; Research octane number; MON; Moto octane number; TEL; Tetraethyl lead; BTE; brake thermal efficiency; BSFC; brake specific fuel consumption; VEL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای احتراق داخلی; NAP; national alcohol program; REP; Reid evaporation pressure; ICE; Internal combustion engines; RVP; Reid vapor pressure; LUC; Land-use change; GHS; Greenhouse gases; RON; Research octane number; MON; Moto octane number; TEL; Tetraethyl lead; BTE; brake
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای احتراق داخلی; AFR; air-fuel ratio; ECMS; equivalent consumption minimization strategy; ECU; engine control unit; HCCI; homogeneous charge compression ignition; HEV; hybrid electric vehicle; ISG; integrated starter-generator; OSC; oxygen storage capacity; SI; spark-igni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای احتراق داخلی; ACT; Apparent Combustion Time; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; CA50; Crank Angle at 50% mass fraction burned; CAD; Crank Angle Degree; CI; Combustion Ignition; DI; Direct-Injection; EGR; Exhaust Gases Recirculation; EoC; End of Combustion; EoI; End o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای احتراق داخلی; Motores de Combustión Interna; Simulación Numérica; Ecuación G; Internal Combustion Engines; Numerical Simulation; G-Equation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای احتراق داخلی; Alternative fuels; SI engines; CI engines; Advanced combustion; BSFC; brake specific fuel consumption; Btu; British thermal unit; CAI; controlled auto-ignition; CFR; cooperative fuel research; CI; compression ignition; CN; cetane number; CNG; compressed n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای احتراق داخلی; Internal combustion engines; Temperature; Measurement; Estimation; In-cylinder pressure; Models; Virtual sensors; Exhaust;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای احتراق داخلی; Internal combustion engines; Intake strategies; Internal flows; Computational fluid dynamics; Experimental analysis; Engine breathability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای احتراق داخلی; ECMS; Equivalent consumption minimization strategy; ECU; Engine control unit; HCCI; Homogeneous charge compression ignition; HEV; Hybrid electric vehicle; ISG; Integrated starter-generator; SI; Spark-ignited; SOC; State-of-charge; Bsl; Baseline; Ext; Exte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای احتراق داخلی; Thermal management; CO2 reduction; Nucleate boiling; Robust control; Model Predictive Control; Internal combustion engines;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای احتراق داخلی; Organic Rankine cycles; Internal combustion engines; Size and performance trade-off; Irreversibilities; High-temperature organic blends; Cost analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای احتراق داخلی; Thermodynamic and transport properties; Transcritical fluid dynamic simulation; Supecritical injection; Non-ideal blends; Biofuel; Internal combustion engines;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای احتراق داخلی; Engine oil; Neural network applications; Oil thermal performance; Oil additives; Interaction between oil additives; Subcooled boiling; Internal combustion engines
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای احتراق داخلی; Sustainability; Innovation; Green space; Decision making; Design methods; Multidisciplinary design; AHP; Analytical Hierarchy Process; EAC; European Astronaut Center; ESA; European Space Agency; FC; Fuel cells; GHG; Greenhouse gas; ICE; Internal Combustio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای احتراق داخلی; Internal combustion engines; Fuel economy; Turbocharged engines; Exhaust gas energy; Exhaust port; Large Eddy Simulation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای احتراق داخلی; Misfire diagnosis; Internal combustion engines; Artificial neural networks; Simulation; Torsional vibration;