آشنایی با موضوع

قدرت یونی محلول تابعی از غلظت و بار تمام یون های موجود در محلول می باشد و به صورت زیر تعریف می شود: قدرت یونی = ½(C1Z1^2 + C2Z2^2 + …) که در آن C غلظت مولی یا مولاریته یون مورد نظر و Z بار آن می باشد که مولاریته آن ضربدر توان دوم بار آن می شود و مجموع این مقدار برای تمام یونها برابر قدرت یونی محلول می شود. چون توان دوم بار در فرمول مربوطه منظور می شود، بنابراین قدرت یونی برای الکترولیتی مانند سدیم کلرید که بار ذرات آن 1 است، برابر مجموع غلظت مولی یونهای آن می باشد اما برای ترکیبی مانند MgSO4، چون بار ذرات 2 است و به توان دو هم می رسند، قدرت یونی چهار برابر می شود. بنابراین افزایش بار یونهای موجود در نمونه به طور موثری قدرت یونی را افزایش می دهد. قدرت یونی نه خاصیت یک یون به خصوص در محلول بلکه یکی از خواص محلول است حائز اهمیت می باشد. کمیت قدرت یونی (I ) به عنوان میزانی برای رفتار غیرایده ال محلولهای الکترولیت، اولین بار بوسیله لوویس و رندال مطرح شد: I = ½ ∑ C i Zi2 که درآن Ci وZi به ترتیب غلظت و باریون i می باشد و مجموع برای تمام محلول محاسبه می شود. به تجربه معلوم شده و همچنین ازطریق نظریه ی دبای هوکل برای محلول های رقیق تاًییدشده است که قدرت یونی میزان خوبی برای سنجش رفتار غیرایده ال تحمیل شده توسط تمام یون های محلول روی یون های تولید شده از محلول های الکترولیت است.
در این صفحه تعداد 736 مقاله تخصصی درباره قدرت یونی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI قدرت یونی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قدرت یونی; Mammalian hemoglobins; Positively and negatively contributing Bohr groups; α-Chain terminal amino group; Ionic strength; Cys93β; Wyman equation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قدرت یونی; IS; ionic strength; XDLVO; Extended Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek; NPs; nanoparticles; CFT; colloid filtration theory; EDL; electrostatic double layer interaction; vdW; van der Waals interaction; PFU; plaque forming unit; BTC; breakthrough concentratio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قدرت یونی; AdCSV; Adsorptive Cathodic Stripping Voltammetry; AFS; Atomic Fluorescence Spectroscopy; AGNES; Absence of Gradients and Nernstian Equilibrium Stripping; APDC; Ammonium 1-pyrrolidinedithiocarbamate; ASV; Anodic Stripping Voltammetry; BiFE; Bismuth Film El
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قدرت یونی; ENMs; engineered nanomaterials; MNPs; metal oxide nanoparticles; CeO2 NPs; cerium oxide NPs; SiO2 NPs; silica dioxide NPs; NOM; natural organic matter; SOM; soil organic matter; DOM; dissolved organic matter; IS; ionic strength; ROS; reactive oxygen speci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قدرت یونی; clinical study; intravenous infusion; direct infusion; piggyback infusion; drug admixture; admixture compatibility; in-use stability; ionic strength; protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قدرت یونی; Pea proteins; Legumin 11S; Vicilin 7S; Casein micelles; Protein mixtures; Heat-denaturation and aggregation; ΔHd; enthalpy at denaturation; ΔHvH; Van't Hoff enthalpy; ΔT1/2; width at half-endothermic peak height; α-LA; alpha-lactabumin; β-LG; beta-la
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قدرت یونی; Cerium oxide nanoparticles; Desalting transition; Surface grown layer; Layer-by-layer; Ionic strength; Polyelectrolytes; Polyethyleneimine (PEI); Polyacrylic acid (PAA); Electrostatic assembly;