ایسپرونید

در این صفحه تعداد 131 مقاله تخصصی درباره ایسپرونید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ایسپرونید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپرونید; 6-[(3-methylbut-2-en-1-yl)amino]purine; N6-isopentenyladenine; Isoprenoid; Cytokinin; Fluorescent label; Fluorescent probe; Linker; Competitive receptor bioassay; ARR5:GUS; Live cell confocal microscopy; ABA; abscisic acid; 2-AmEtAm; 2-aminoethylamino-; 6
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپرونید; PrP; prion protein; PrPc; normal cellular PrP; PrPres; protease-resistant abnormal PrP; JH-III; juvenile hormone III; FOH; farnesol; GGOH; geranylgeraniol; Isoprenoid; Prion; Juvenile hormone; Farnesol; Geranylgeraniol; Cholesterol; Prenylation; N2a cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپرونید; IspS; isoprene synthase; DMAPP; dimethylallyl pyrophosphate; MEP; methylerythritol phosphate; MEV; mevalonate; IPTG; isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside; CDW; cell dry weight; TSP; terpene synthase; TSP-b; terpene synthase protein family clade b; MSA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپرونید; Archaea; Archaeal lipid; Hyperthermophile; Isoprenoid; Phospholipid; Prenyltransferase; DGFGP; digeranylfarnesylglyceryl phosphate; DGGGP; digeranylgeranylglyceryl phosphate; DGFGP-glycerol; digeranylfarnesylglyceryl phosphoglycerol; DMAPP; dimethylallyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپرونید; ABA; abscisic acid; ABRE; abscisic acid responsive element; APX; ascorbate peroxidase; CAT; catalase; Ci; intercellular CO2 concentration; CYP71D16; cytochrome P450 hydroxylase; CYC; cembratrien-ol synthase; NCED; 9-cis-epoxycarotenoid dioxygenase; ERE; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپرونید; Ac-CoA; acetyl CoA; AACT; AcAC-CoA thiolase; CLM; clomazone (2-[(2-chlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-3-isoxazolidinone); DMAPP; dimethylallyl diphosphate; DMNT; (3E)-4,8-dimethyl-1,3,7-nonatriene; DOXP; deoxyxylulose phosphate; DX; 1-deoxy-d-xylulose; DXK
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپرونید; Archaea; Hydroxyarchaeol; Hydratase; Isoprenoid; Methanogen; PhospholipidANME, anaerobic methanotroph; DGGGP, sn-2,3-di-O-geranylgeranylglyceryl phosphate; DGGGP-glycerol, sn-2,3-di-O-geranylgeranylglyceryl phosphoglycerol; MVL, d-mevalonolactone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپرونید; geranyl diphosphate; GPP; dimethylallyl diphosphate; DMAPP; isopentenyl diphosphate; IPP; farnesyl diphosphate; FPP; geranylgeranyl diphosphate; GGPP; nerolidol; NOH; farnesol; FOH; geraniol; GOH; linalool; LOH; geranylgeraniol; GGOH; geranyllinalool; GLO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپرونید; DGBP; digeranyl bisphosphonate; FDPS; farnesyl diphosphate synthase; FOH; farnesol; FPP; farnesyl diphosphate; GGDPS; geranylgeranyl diphosphate synthase; GGOH; geraniol; GGPP; geranylgeranyl diphosphate; GGPTase; geranylgeranyl protein transferase; HMG-C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپرونید; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; FPP; farnesyl diphosphate; GGPP; geranylgeranyl diphosphate; GFPP; geranylfarnesyl diphosphate; GPP; geranyl diphosphate; HexPP; hexaprenyl diphosphate; IPP; isopentenyl diphosphate; UPP; undecaprenyl diphosphate; Isopren
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپرونید; 1-Hydroxy-2-methyl-2-(E)-butenyl-4-diphosphate reductase/isopentenyl diphosphate synthase (HDR/IDS); Isoprenoid; β-Galactosidase (GUS); Ginkgo biloba; Ginkgolides; Promoter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپرونید; Isoprenoid; Prenyltransferase; X-ray structure; Pre-steady-state kinetics; Conformational change; InhibitorIPP, isopentenyl diphosphate; DMAPP, dimethylallyl diphosphate; GPP, geranyl diphosphate; FPP, farnesyl diphosphate; GPPS, geranyl diphosphate synth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپرونید; MEP; methylerythritol 4-phosphate; DXS; 1-deoxy-d-xylulose 5-phosphate synthase; IPP; isopentenyl diphosphate; DMAPP; dimethylally diphosphate; MVA; mevalonate; DXP; 1-deoxy-d-xylulose 5-phosphate; NTR; non-translated region; TLC; thin-layer chromatograph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپرونید; AACT; acetoacetyl-coenzyme A thiolase; Ac-CoA; acetyl-coenzyme A; AcAc-CoA; acetoacetyl-coenzyme A; ADP; adenosine diphosphate; ATP; adenosine triphosphate; CDP-ME; 4-diphosphocytidyl-2C-methyl-d-erythritol; CDP-MEP; 4-diphosphocytidyl-2C-methyl-d-erythri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپرونید; CoB-S-S-CoM; heterodisulfide of coenzyme B and coenzyme M; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; F420; cofactor F420; FARM; the first aspartate rich motif; FPP; (all-E) farnesyl diphosphate; FPS; FPP synthase; GGPP; (all-E) geranylgeranyl diphosphate; GGPS; G