متیل

در این صفحه تعداد 129 مقاله تخصصی درباره متیل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI متیل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; Folate vitamers; Methyl; Free folic acid; Prostate cancer; BPH; benign prostatic hyperplasia; NHANES; National Health and Nutrition Examination Survey; PCa; prostate cancer; PSA; prostate specific antigen; RBC-folate; red blood cell folate; SAH; S-adenosy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; Acac; acetylacetonate; Ar; aryl; Bn; benzyl; Br; bromo; Bu; butyl; Cl; chloro; Cu; copper; DCM; dichloromethane; DMF; dimethylformamide; Et; ethyl; H; hour; Hpp; 1,3,4,6,7,8-hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidinate; iPr; iso-propyl; K; potassium; Me; meth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; Cp; η5-cyclopentadienyl; Cp*; η5-pentamethylcyclopentadienyl; Cy; cyclohexyl; DFT; density functional theory; DMAP; 4-(dimethylamino)pyridine; DME; 1,2-dimethoxyethane; dmpe; 1,2-bis(dimethylphosphino)ethane; dppe; 1,2-bis(diphenylphosphino)ethane; Eind
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; AP; addition polymerization; AcFe; acetyl ferrocenium; BARF; [3,5-(CF3)2C6H3)4B]−; COD; cyclooctadiene-1,5; crotyl; MeC(H)=C(H)CH2-; CTA; chain transfer agent; DANFABA; PhNHMe2+[(BC6F5)4]−; dba; dibenzylideneacetone; DNQ-PACS; diazonaphthoquinone phot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; Ac; acetyl; AD-mix; asymmetric dihydroxylation mix; ATP; adenosine triphosphate; Bn; benzyl; Boc; tert-butyloxycarbonyl; Bu; butyl (n-Bu, n-butyl; I; isobutyl; sec-Bu; sec-butyl; t-Bu; tert-butyl); Bz; benzoyl; CAL-B; Candida antartcia lipase-B; CAN; ceri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; Acac; acetylacetonate; Ar; aryl; Bcat; catecholboryl; Bpin; pinacolboryl; nBu; n-butyl; tBu; t-butyl; Cp; η5-cyclopentadienyl; ebi; 1,2-ethylene-1,1′-bis(η5-indenyl); Et; ethyl; EWG; electron-withdrawing groups; IPr; (2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; Ac; acetyl; An; anisyl; Ar; aryl; ATP; adenosine triphosphate; Bn; benzyl; Boc; tert-butoxycarbonyl; Bu; butyl; Bz; benzoyl; cat; catalyst; conv; conversion; Cy; cyclohexyl; DABCO; 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane; DBU; 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene; de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; Choline; Methyl; Prostate cancer; Sphingomyelin; Statin; BPH; benign prostatic hyperplasia; DMG; dimethylglycine; LDL; low density lipoproteins; Lyso-PtdCho; lysophosphatidylcholine; PCa; prostate cancer; PtdCho; phosphatidylcholine; PtdEth; phosphatidyle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; Ac; acetyl; acac; acetylacetonate; AHPCS; allylhydridopolycarbosilane; Bn; benzyl; Boc; tert-butoxycarbonyl; BPR; back pressure regulator; bpy; 2,2′-bipyridine; Bu; butyl; CFL; compact fluorescent lamp; DCB; 1,4-dicyanobenzene; de; diastereomeric excess
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; 2,6-NITpy; 2,6-bis-(3′-oxide-1′-oxyl-4′,4′,5′,5′-tetramethylimidazolin-2′-yl)pyridine; 2pyNO; tert-butyl 2-pyridyl nitroxide; 3,5-DBSQ; 3,5-di-tert-butyl-o-semiquinone; 3,6-DBSQ; 3,6-di-tert-butyl-o-semiquinone; 6,6′-NITbpy; 6,6′-bis-(3â
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; Diversity-oriented synthesis; Imidazoheterocyclic; Groebke-Blackburn-Bienayme reaction; Fused imidazole; Lewis acid; Ugi type; Ac; acetyl; Aq; aqueous; Ar; aryl; Bn; benzyl; Boc; tert-butoxycarbonyl; BDMS; bromodimethylsulfonium bromide; CDK; cyclin-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; HPL; hydroperoxide lyase; HAS; hemiacetal synthase; AOS; allene oxide synthase; DES; divinyl ether synthase; EAS; epoxyalcohol synthase; 9‑HPOD; (9S,10E,12Z)‑9‑hydroperoxy‑10,12‑octadecadienoic acid; Me; methyl; TMS; trimethylsilyl; COSY; correl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; EAS; epoxyalcohol synthase; DES; divinyl ether synthase; AOS; allene oxide synthase; HPL; hydroperoxide lyase; 9-H(P)OD; (9S,10E,12Z)-9-hydro(pero)xy-10,12-octadecadienoic acid; 9-H(P)OT; (9S,10E,12Z,15Z)-9-hydro(pero)xy-10,12,15-octadecatrienoic acid; 13
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; EAS; epoxyalcohol synthase; EsEAS; E. siliculosus epoxyalcohol synthase; DES; divinyl ether synthase; AOS; allene oxide synthase; HPL; hydroperoxide lyase; 9-H(P)OD; (9S,10E,12Z)-9-hydro(pero)xy-10,12-octadecadienoic acid; 9-H(P)OT; (9S,10E,12Z,15Z)-9-hyd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; Thrombin; Protein-ligand binding; Desolvation; Bioisosterism; Hydrogen bond; Cooperativity; Nonadditivity; B3LYP/6-31G∗; Bn; benzyl; tert-Bu; tertiary butyl; DCM; dichloromethane; DIEA; diisopropylethylamine; DMF; dimethylformamide; EDCI.HCl; 1-ethyl-3-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; δ; Chemical shift; 1D; One dimension; 2D; Two dimensions; Ac; Acetate; Acac; Acetylacetonate; Ad; Adamantyl; Ar; Aryl; BARF; Tetrakis(3,5-di-trifluoromethylphenyl)borate); Bipy; 2,2′-bipyridine; Bu; Butyl; Bn; Benzyl; COD; Cyclooctadiene; COE; Cyclooct
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; 2-Ad; 2-adamantylidene; cod; 1,5-cyclooctadiene; Cp; η5-cyclopentadienyl; Cp*; η5-pentamethylcyclopentadienyl; Cy; cyclohexyl; dcpe; 1,2-bis(dicyclohexylphosphino)ethane; DCD; Dewar-Chatt-Duncanson; DFT; density functional theory; DMAP; 4-(dimethyla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; Chemoselectivity; Regioselectivity; Direct C-H (hetero)arylation; Transition metal catalysts; Removable groups; Traceless directing groups; Deprotection; Ac; acetyl; acac; acetylacetonate; 1-Ad; 1-adamantyl; AIBN; azobisisobutyronitrile; Ar; aryl; Boc;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; Age; body mass index; indolent systemic mastocytosis; mast cell; methylhistamine; methylimidazole acetic acid; tryptase; AUC; Area under the curve; BMI; Body mass index; ISM; Indolent systemic mastocytosis; MC; Mast cell; MH; Methylhistamine; MIMA; Methyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; Cooperativity; Protein-ligand binding; Ligand binding affinity; Scoring functions; B-factor; Thrombin; Non-additivity; Me; methyl; Bn; benzyl; Boc; tert-butoxycarbonyl; ΔG˚; standard Gibbs free energy; Ki; inhibition constant; EDCI; 1-(3-dimethylaminopr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل; acac; acetylacetonate; BINOL; 1,1′-bi-2-napthol; Bu; butyl; BQ; benzoquinone; CAN; ceric ammonium nitrate; CV; cyclic voltammetry/voltammagram; CMPO; n-octyl(phenyl)-N,N-diisobutylcarbamoylmethylphosphine oxide; Cp; cyclopentadienyl; dap; diazaporphyrin