تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره

در این صفحه تعداد 282 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره; Radiation damage; Atom probe; Scanning transmission electron microscopy; Multivariate statistical analysis; Transmission Kikuchi diffraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره; Caffeine; Compatibility/incompatibility; Thermogravimetry; Multivariate statistical analysis; Artificial neural networks; Self-organizing maps;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره; Travel itinerary optimization; Profitable tour problem; Traveling salesman problem with priority prizes; Mixed integer programming; Tabu search; Multivariate statistical analysis; Tourism activities;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره; Skin; Gallic acid; Effect of solvents; Solubility and temperature; Infrared spectroscopy; Multivariate statistical analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره; PAHs; Carcinogenesis mechanisms; Metabolic pathways; Metabolomics techniques; Human exposure biomarkers; Multivariate statistical analysis; Animal models;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره; Pottery; Austrian period; Powder X-ray diffraction; FTIR spectroscopy; EDXRF spectroscopy; Multivariate statistical analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره; 7Be; Radionuclides; Multivariate statistical analysis; Artificial neural networks; Meteorological variables; Sunspot number;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره; Trace element; Neutron activation analysis; Atomic absorption spectrometry; Ecological risk; Multivariate statistical analysis; Sundarban mangrove forest;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره; Hydrological variation; Multivariate statistical analysis; Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV); Corridor of the southwestern Gulf of Mexico; Hypoxic areas; The Veracruz Reef System (VRS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره; Functional connectivity; Multivariate statistical analysis; Decoding; Representation similarity analysis; Functional magnetic resonance imaging (fMRI); Intracranial electroencephalography (iEEG);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره; Hydrogeochemistry; Salinization processes; Multivariate statistical analysis; Geochemistry methods; Volcano-sedimentary aquifer; Djibouti;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره; AA; ascorbic acid; APIs; active pharmaceutical ingredients; ASA; acetylsalicylic acid; BGE; background electrolyte; DHAA; dehydroascorbic acid; diAc-AA; diacetylated ascorbic acid; IS; internal standard; mAc-AA; monoacetylated ascorbic acid; MRSD; mean re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره; Rare earth; Magnesium alloys; Transmission electron microscopy (TEM); Electron energy loss spectroscopy (EELS); Multivariate statistical analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره; Nanoparticle; Micro-X-ray fluorescence spectroscopy; X-ray absorption near edge spectroscopy; Micro-particle induced X-ray emission/Rutherford backscattering spectroscopy; Multivariate statistical analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره; Moving bed membrane bioreactor; Bacterial populations dynamics; TGGE; 454-Pyrosequencing; Multivariate statistical analysis; SB; suspended biomass; AB; attached biofilm; CFR; carrier filling ratio; BTS; biofilm total solids; BVS; biofilm volatile solids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره; Ostracods; Middle to Late Eocene; Central Tunisia; Community structure; Multivariate statistical analysis; Palaeoenvironmental intervals; Ostracodes; Éocène moyen à supérieur; Tunisie centrale; Structure communautaire; Analyse statistique multivariée
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره; Dead and living; Intertidal and subtidal foraminifera; Ecology; Multivariate statistical analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره; Coal mine reclamation; Coal combustion residues; Flue gas desulfurization; Groundwater; Hydrochemical property; Multivariate statistical analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره; Honeydew honey; Pollen; HDE; Physicochemical; Antioxidant properties; Multivariate statistical analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره; SB, suspended biomass; AB, attached biofilm; CFR, carrier filling ratio; BTS, biofilm total solids; BVS, biofilm volatile solidsMoving bed membrane bioreactor; Nitrosomonas; Nitrospira; Denitrifying bacteria; Multivariate statistical analysis