ترانزیستورهای اثر میدان مغناطیسی آلی

در این صفحه تعداد 140 مقاله تخصصی درباره ترانزیستورهای اثر میدان مغناطیسی آلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترانزیستورهای اثر میدان مغناطیسی آلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستورهای اثر میدان مغناطیسی آلی; CPs; conducting polymers; HCPs; hybrid conducting polymers; OIH; organic-inorganic hybrid; PA; polyacetylene; PANI; polyaniline; PPy; polypyrrole; PTh; polythiophenes; PPh; polyparaphenylene; PPV; polyparaphenylene vinylene; POT; polyorthotoluidine; IPN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستورهای اثر میدان مغناطیسی آلی; Alq3; tris(8-hydroxyquinolinato) aluminum(III); BCP; bathocuproine; BHJSCs; bulk heterojunction solar cells; BAlq-13; bis(2-methyl-quinolin-8-olato)(2,6-diphenylphenolato)aluminum(III); Bphen; bathophenanthroline; bpy; 2,2′-bipyridine; bq; 2,2′-biquin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستورهای اثر میدان مغناطیسی آلی; Conjugated small molecule; Donor-acceptor; Silaindacenodithiophene; Organic field-effect transistors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستورهای اثر میدان مغناطیسی آلی; Pentacene; Organic field-effect transistors; Magnetic field; Diamagnetic anisotropy; X-ray diffraction; Grain boundary; Crystallinity; Atomic force microscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستورهای اثر میدان مغناطیسی آلی; Protein; Functional interlayer; Organic field-effect transistors; Dielectric materials; Organic semiconductor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستورهای اثر میدان مغناطیسی آلی; Microwave annealing; Organic field-effect transistors; Poly(3-hexyl)thiophene; Diketopyrrolopyrrole-selenophene vinylene selenophene;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستورهای اثر میدان مغناطیسی آلی; Organic field-effect transistors; Phase separation; High mobility; Electrical stability; Bias-stress;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستورهای اثر میدان مغناطیسی آلی; 2,1,3-benzothiadiazole; Isoindigo; Conjugated polymer; Donor-acceptor; Regioregular polymer; Organic field-effect transistors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستورهای اثر میدان مغناطیسی آلی; Corannulene; Functionalization; Organic field-effect transistors; Organic solar cells; Organic light-emitting diodes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستورهای اثر میدان مغناطیسی آلی; Organic π-functional materials; Regiochemistry; Unsymmetrical electron-deficiency moiety; Organic photovoltaics; Organic field-effect transistors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستورهای اثر میدان مغناطیسی آلی; Organic field-effect transistors; Photoresponsive transistors; Photochromic molecules; Spiropyran; Diarylethene; Azobenzene;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستورهای اثر میدان مغناطیسی آلی; Organic field-effect transistors; Copper phthalocyanine; Kelvin probe force microscopy; Domain boundary; Air-stability
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستورهای اثر میدان مغناطیسی آلی; Organic field-effect transistors; Semiconducting polymers; Graphene oxide; Solution processing; Charge transport
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستورهای اثر میدان مغناطیسی آلی; Organic field-effect transistors; Perylene tetracarboxylic diimide; Self-assembled monolayer; Substrate temperature; Surface energy; Saturation mobility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستورهای اثر میدان مغناطیسی آلی; Dicyanated naphthalene diimides; Donor-acceptor copolymers; Stille coupling reactions; Stronger electron-acceptors; Organic field-effect transistors; Air-stability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستورهای اثر میدان مغناطیسی آلی; Organic field-effect transistors; Single crystal; Sulfur-bridged neutral annulene; Macrocycle; Mobility; Organic semiconductors
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستورهای اثر میدان مغناطیسی آلی; Organic field-effect transistors; Fluorination; Transport parameter; Molecular packing; Density functional theory calculation;