تنظیم کننده رشد گیاه

در این صفحه تعداد 129 مقاله تخصصی درباره تنظیم کننده رشد گیاه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تنظیم کننده رشد گیاه
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم کننده رشد گیاه; 2,4-D; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; BA; 6-benzyladenine; ABA; abscisic acid; MS; Murashige-Skoog; PGR; plant growth regulator; Agave; Embryogenic callus; Plant regeneration; Somatic embryos; Tissue culture;
مقالات ISI تنظیم کننده رشد گیاه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم کننده رشد گیاه; AA; aminolevulinic acid; ABA; abscisic acid; CKs; kinetin; DW; dry weight; GA; gibberellic acid; GLU; glutamic acid; TBARS; thiobarbituric acid reactive substances; PGR; plant growth regulator; RWC; relative water content; SRE; simulated retail environmen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم کننده رشد گیاه; Brassica napus; Leptosphaeria maculans; Triazoles fungicide; Demethylation inhibitors (DMI); Succinate dehydrogenase inhibitors (SDHI); Plant growth regulator; Winter hardiness; Yield loss;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم کننده رشد گیاه; 6-Benzylaminopurine (PubChem CID: 62389); 6-Benzylaminopurine riboside (PubChem CID: 92208); Benzyladenosine (PubChem CID: 250699); 6-Benzylaminopurine; Monoclonal antibody; ELISA; Food safety; Plant growth regulator;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم کننده رشد گیاه; EI; electron impact; HRMS; high resolution mass spectroscopy; IR; infra-red; KAR; karrikin; NMR; nuclear magnetic resonance; PGR; plant growth regulator; ppt; parts per trillion; SW; smoke-water; TMB; trimethylbutenolide; Germination; Karrikin; Plant grow
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم کننده رشد گیاه; BA; N6-Benzyladenine; BA9G; N6-Benzyladenine-9-glucoside; BAR; N6- Benzyladenine riboside; BAR5′MP; N6-Benzyladenosine-5′-monophosphate; CDK; Cyclin-dependent kinase; CK; Cytokinin; cZ; cis-Zeatin; cZ9G; cis-Zeatin-9-glucoside; cZOG; cis-Zeatin-O-gluc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم کننده رشد گیاه; ADS; adenine sulphate; Aux; auxin; BA; 6-benzyladenine; B5; Gamborg et al. 1968; Ck; cytokinin; DKW; Driver and Kiniyuki 1984; IAA; indole-3-acetic acid; IBA; indole-3-butyric acid; 2-ip; 2-isopentenyladenine; ISSR; inter-simple sequence repeat; Kin; 6-fu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم کننده رشد گیاه; AS; acetosyringone; DW; dry weight; FW; fresh weight; HR; hairy root; MS; Murashige and Skoog; PGR; plant growth regulator; HPLC; high performance liquid chromatography; HPTLC; high performance thin-layer chromatography; Agrobacterium rhizogenes; Binary v
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم کننده رشد گیاه; ANOVA; Analysis of variance; BA; Benzyl adenine; BAP; 6-Benzylaminopurine; CV; Coefficient of Variation; DSE; Direct somatic embryogenesis; FCM; Flow cytometry; ISE; Indirect somatic embryogenesis; ISR; Indirect shoot regeneration; KIN; Kinetin; LSD; Leas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم کننده رشد گیاه; ANOVA; analysis of variance; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; MIC; minimum inhibitory concentration; MS; Murashige and Skoog (1962); PCR; polymerase chain reaction; PGR; plant growth regulator; rpm; re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم کننده رشد گیاه; BA; N6-benzyladenine; 2,4-D; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; GA3; gibberellic acid; MS; Murashige and Skoog (1962) medium; NAA; naphthaleneacetic acid; PG; phloroglucinol; PGR; plant growth regulator; PPF; photosynthetic photon flux; SEM; scanning electro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم کننده رشد گیاه; TDZ; thidiazuron; 2,4-D; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; BA; N6-benzyladenine; IBA; indole-3-butyric acid; 2iP; 2-isopentenyladenine; PGR; plant growth regulator; Fragraria × ananassa; Vaccinium; Organogenesis; Thidiazuron; 2iP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم کننده رشد گیاه; Plant growth regulator; Metal-organic framework; Dispersive solid phase extraction; High-performance liquid chromatography (HPLC); Fruit samples;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم کننده رشد گیاه; Antioxidant; Asparagaceae; Auxins; Cytokinin homeostasis; Conservation; Rooting; BA; N6-benzyladenine; BAR; N6-benzyladenine-9-riboside; BA9G; N6-benzyladenine-9-glucoside; BAR5′MP; N6-benzyladenine-9-riboside-5′-monophosphate; CCE; cyanidin chloride
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنظیم کننده رشد گیاه; AAPH; 2,2′-azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride; ANOVA; analysis of variance; BA; N6-benzyladenine; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picryl hydrazyl; CK; cytokinin; iP; N6-(2-isopentenyl)-adenine; MS; Murashige and Skoog (1962) medium; ORAC; oxygen radica