بازسازی گیاه

در این صفحه تعداد 179 مقاله تخصصی درباره بازسازی گیاه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده بازسازی گیاه
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی گیاه; 2,4-D; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; BA; 6-benzyladenine; ABA; abscisic acid; MS; Murashige-Skoog; PGR; plant growth regulator; Agave; Embryogenic callus; Plant regeneration; Somatic embryos; Tissue culture;
مقالات ISI بازسازی گیاه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی گیاه; 2,4-D; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; 2iP; 2-γ-dimethylallylaminopurine; BAP; 6-benzyl aminopurine; GA3; gibberellic acid; IAA; indole-3-acetic acid; IBA; indole-3-butyric acid; NAA; naphthalene acetic acid; PGRs; plant growth regulators; Oil palm; Susp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی گیاه; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; 2,4-D; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; NAA; naphthalene acetic acid; Actinidia kolomikta; Flow cytometry; Immature seed; Kiwifruit relative; Plant regeneration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی گیاه; MS; Murashige and Skoog; BA; 6-benzyladenine; Kn; kinetin (N6-furfuryladenine); TDZ; thidiazuron; NAA; α-naphthalene acetic acid; IAA; indole-3-acetic acid; IBA; indole-3-butyric acid; RAPD; random amplification of polymorphic DNA; PCR; polymerase chain
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی گیاه; 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; AFLP, Amplified Fragment Length Polymorphism; MS medium, Murashige–Skoog (1962) mediumSilicon; Phragmites australis; Callus growth; Somatic embryogenesis; Plant regeneration; Root morphogenesis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی گیاه; Adventitious shoot formation; Micropropagation; Pinus elliottii; Plant regeneration; Slash pineBA, N6-benzyladenine; 2, 4-D, 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid; IBA, indole-3-butyric acid; NAA, α-naphthaleneacetic acid; 2iP, 2-isopentenyladenine; TDZ, thidia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی گیاه; Plant regeneration; Shoot tip; Synthetic seeds; Withania somniferaBAP, 6-benzylaminopurine; IBA, indole-3-butyric acid; LSD, Fischer's least significant difference; MS0, Murashige and Skoog (1962) medium without any plant growth regulator
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی گیاه; AC; activated charcoal; NAA; naphthalene acetic acid; GUS; β-glucuronidase; NN; Nitsch and Nitsch medium; npt II; neomycin phosphotransferase II; NOA; 2-naphthoxyacetic acid; WPM; woody plant medium; Cryopreservation; Embryogenesis; Grapevine; Cell suspe