سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC)

در این صفحه تعداد 136 مقاله تخصصی درباره سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Data-driven control; Active disturbance rejection control (ADRC); Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); Oxygen excess ratio (OER);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Remaining useful lifetime (RUL) estimation; Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); Autoregressive and moving average (ARMA) model; Nonlinear pattern of stationary time series;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC); Central composite design; Response Surface Methodology (RSM); Propagation of Error (PoE); Tolerance intervals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); Network support; Partial feedback linearizing control; Distribution systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); Electrochemical impedance spectroscopy (EIS); Anode starvation; Cathode starvation; Flooding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); Self-humidified; Dead-ended anode (DEA); Electrochemical impedance spectroscopy (EIS); Nitrogen crossover;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Fuel cell hybrid vehicle (FCHV); Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); Dynamic modeling; System and control design; Federal test procedure (FTP)-75 driving cycle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC); Flooding; Membrane drying; Fault tolerant control; Feedback linearization controllers; Fault diagnosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); Electrochemical impedance spectroscopy (EIS); Process modeling; Equivalent circuit; Flooding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); Electrochemical impedance spectroscopy (EIS); Process modeling; Measurement modeling; Semi-process modeling; Equivalent circuit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Fuel cell parameter extraction; Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC); Genetic Algorithm (GA); Fuel cell modelling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); Open-cathode; Membrane electrode assembly (MEA); Micro-porous layer; Composite Nafion/PTFE membrane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); Electrochemical impedance spectroscopy (EIS); Process modeling; Equivalent circuit; Activation loss; Mass transport loss;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); Gas diffusion layer (GDL); Polytetrafluoroethylene (PTFE) content; Air-cooled;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); Hydrogen gas reformer; Dynamic models; Reduced-order modeling; Sub-optimal control;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Active distribution network (ADN); Air compressor; Dynamic response; Grid-connecting; Low voltage and fault ride-through capability; Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); Electrochemical impedance spectroscopy (EIS); Process modeling; Equivalent circuit; Ohmic loss modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Steady state two-phase transport model; Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); Kirchhoff transformation; Finite element method; Optimal error estimates
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Micro-porous layer (MPL); Carbon nanotube (CNT); Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); Gas diffusion layer (GDL);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Electrochemical impedance spectroscopy (EIS); Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); Fuel cell modeling; Equivalent circuit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC); Health assessment; Prognostics; Critical components; Aging model
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Antimony-doped tin dioxide (Sb-doped SnO2, ATO); Platinum nanoparticles; Aerogel; Oxygen reduction reaction (ORR); Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Underground coal gasification (UCG); Chemical looping reforming (CLR); Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); Carbon capture and storage (CCS); Gas turbine (GT); Steam turbine (ST);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Identical location transmission electron microscopy (IL-TEM); UltraMicroElectrode with cavity (UMEC); Oxygen reduction reaction (ORR); Platinum-cobalt nanostructured electrocatalysts degradation; Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC); Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); Multiphase mixture; Micro-porous layer (MPL); The combined finite element-upwind finite volume method; Kirchhoff transformation; Dirichlet/Robin iteration-by-subdomain domain decomposition;