آشنایی با موضوع

QSPR در لغت به معنی برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول می باشد. در واقع با استفاده از آنچه که قبلاً به صورت تجربی انجام شده، این ارتباط برقرار می شود و سپس از آن برای پیش بینی فعالیت یا خواص ترکیبات جدید استفاده می گردد. زمانی که نمونه های استاندارد از لحاظ فعالیت در دسترس نباشند، آزمایش ها وقت گیر، پیچیده، پر هزینه و یا با خطر همراه باشند روش QSPR روش مناسبی برای حل مشکل خواهد بود. در روش QSPR فرض بر آن است که بین خواص فیزیکی ـ شیمیایی و ساختار ملکولی ترکیبات، یک رابطه ی خطی یا غیرخطی وجود دارد و در همین راستا سعی بر آن دارد که با برقراری روابط ساده ی ریاضی، فعالیت مجموعه ای از ترکیبات را تشریح نماید. بدین منظور، ابتدا بایستی توصیف کننده های مولکولی مناسب که بتوانند معرف ترکیبات مختلف باشند، انتخاب شده و سپس با استهاده از الگوریتم هایی نظیر رگرسیون خطی چندگانه، و یا شبکه های عصبی مصنوعی مدل QSPR مربوطه ساخته میشود. مهمترین مسئله در توسعه ی مدلهای QSPR انتخاب توصیف کننده هایی است که بستگی بسیار زیادی به خاصیت / فعالیت مورد نظر داشته باشد و معمولا این انتخاب باید از میان تعداد زیادی از توصیف کننده های ملکولی صورت پذیرد.
در این صفحه تعداد 425 مقاله تخصصی درباره برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; Regression; Outlier samples; Ensemble learning; Predictive performance; QSPR; QSAR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; amorphous; solid dispersion; QSPR; structure property relationship; in silico modeling; calorimetry (DSC); microscopy; X-ray powder diffractometry; preformulation; API; active pharmaceutical ingredient; ASD; amorphous solid dispersion; DSC; differential s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; QSPR; Octanol/water partition coefficient; Pt(II) and Pt(IV) complexes; Index of ideality of correlation; Monte Carlo method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; Functional foods; Bioactive peptides; Whey proteins; Downstream process; Industrial scale-up; Peptide enrichment techniques; FOSHU; Foods for Specified Health Uses; PDCAAS; protein digestibility corrected amino acid score; BCAAs; branched-chain amino acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; ABC; ATP-binding cassette; AHUI; aqueous humor uptake index; AUC; area under the curve; BAB; blood-aqueous barrier; BBB; blood-brain barrier; BCRP; breast cancer resistance protein; BRB; blood-retinal barrier; BUI; brain uptake index; MATE1; multidrug and
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; QSPR; quantitative structure-property relationship; LogD7.4; the logarithm of the octanol-water distribution coefficient at pH 7.4; Papp, CJ; conjunctival permeability; Papp, CO; corneal permeability; PSA; polar surface area; HBD; hydrogen bond donor; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; AMMS; accurate mass spectrometry; AQbD; analytical quality-by-design; ASME; American Society of Mechanical Engineers; ATP; analytical target profile; CQA; critical quality attributes; DoE; design of experiments; DQ; design qualification; DS; design space;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; amorphous; solid dispersion; solid solutions; thermodynamics; kinetics; in silico modeling; molecular dynamics; molecular modeling; QSPR; physical stability; API; active pharmaceutical ingredient; ASD; amorphous solid dispersion; DFT; density functional t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; Predictive model; Ionic species; Ions; Human skin; Skin permeability; Linear free-energy relationship; QSPR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; Heat capacity of gas; Thermodynamic property; Variable temperatures; QSPR; Norm index;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; ANN; artificial neural network; ASTM; American Society for Testing and Materials; CFR; Cooperative Fuels Research; CN; cetane number; DCN; derived cetane number; HMF; 5-(hydroxymethyl)furfural; IQT; Ignition Quality Tester; mdRMSE; mean-delta-root-mean-sq
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; QSPR; Quantitative Structure-Property Relationship; IL; ionic liquid; CMC; critical micelization concentration; GETAWAY; GEometry, Topology, and Atom-Weights AssemblY descriptors; IFT; interferential tension measurement; ST; surface tension measurement; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; Per- and polyfluoroalkyl substances; Unidentified organofluorine component; Emerging contaminant; Persistent, bio-accumulative and toxic chemicals; High-resolution mass spectrometry; Quantitative structure-property relationship; Mass balance; Transformati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; [2-HC2C2A][HCO2]; 2-hydroxydiethylammonium formate; [C6C6C6C14P][Cl]; trihexyltetradecylphosphonium chloride; [C6C6C6C14P][NTf2]; trihexyltetradecylphosphoniumbis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide; [C4C1C1im] [PF6]; 1-butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; permeability; ophthalmic drug delivery; QSPR; absorption; principal component analysis; partial least square; HBD; hydrogen bond donor; logD7.4; the logarithm of the octanol-water partition coefficient at pH 7.4; MW; molecular weight; Papp,CJ; apparent co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; QSPR; Vapor–liquid critical volume; Multi-component mixtures; Enhanced replacement method (ERM); Molecular descriptor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; QSPR; Mass spectrometry; Artificial neural networks; Angiotensin II receptor antagonists; Molecular descriptors; Prediction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; Solution enthalpy; Interaction enthalpy; Cavity term; Kamlet–Taft parameters; QSPR; 18-crown- 6
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; QSPR; Support vector regression; Layered double hydroxides; Materials genome initiative
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; QSER; quantitative structure-electrochemistry relationship; QSPR; quantitative structure-property relationships; Aq; anthraquinones; AN; acetonitrile; DMF; dimethylformamide; DMSO; dimethylsulfoxide; VIF; variance inflation factor; MLR; multiple linea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; BMC; Biopartitioning micellar chromatography; CCC; Counter-current chromatography; CHI; Chromatographic hydrophobicity index; D; Distribution coefficient; DP-RTC; Dual-point retention time correction; HBC; Hydrogen-bond count; IAM; Immobilized artificial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; Henry’s Law Constant; Neural networks; QSPR; Regression; Group-specific
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; Ionic liquid design; Latent variable models; Principal component analysis; Density functional theory; QSPR; CAMD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول; Refractive index; Ionic liquid; Quantitative structure−property relationship; QSPR; Model;