عنصر حجم نماینده

در این صفحه تعداد 193 مقاله تخصصی درباره عنصر حجم نماینده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده عنصر حجم نماینده
مقالات ISI عنصر حجم نماینده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Powder compaction; Multi-particle finite element method; Cohesive particle contact; Representative volume element; Yield strength; Yield surface;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Computational homogenization; Crystal plasticity; Statistical volume element; Representative volume element; Stochastic simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Fiber reinforced composites; Microstructure; Representative volume element; Macroscopic property; Heterogeneous material;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Porous plasticity; Micromechanics; Homogenization; Gurson's solution; FE; finite element; GSC; generalized self-consistent; MF; mean-field; MFH; MF homogenization; MT; Mori-Tanaka; RVE; representative volume element; w.r.t.; with respect to;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Deep drawing; Springback; Micromechanical modeling; Representative volume element; Yoshida-Uemori model; Virtual microstructures; nonlocal crystal plasticity finite element method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; empty pores; homogenization; representative volume element; boundary densities compatibility; energy compatiblity; rigid body motion equivalence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Micromechanics-based damage model; X-ray computed tomography; Representative volume element; Failure prediction; Large deformation; Cold forming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Hot mix asphalt; Voronoi tessellation; Particle size distribution; Composite mechanics; Representative volume element;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Polymer-matrix composites (PMCs); Glass fibers; Failure criterion; Damage mechanics; Thermodynamics of irreversible processes; FRP; Fiber Reinforced Polymers; CDM; Continuum Damage Mechanics; RVE; Representative Volume Element; DERR; Damage Energy Release
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Dual-phase steel; Transformation-induced geometrically necessary dislocations; Bake-hardening effect; Representative volume element; Dislocation density based model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Representative volume element; Numerical homogenization; Random media; Composite materials; Short fiber; Long fiber;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Multiscale modeling; Asymptotic expansion homogenization; Representative volume element; Reduced order modeling; Elasto-plastic composite material;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Carbon nanotube reinforced composites; Atomic vacancy defects; Multiscale modeling; Effective elastic properties; Representative volume element;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Periodic mesh; Conforming mesh; Random sequential absorption; Representative volume element; Meshing strategy; Homogenization; Matrix-inclusion composite;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Stochastic porous open-cell structures; Additive manufacturing; Porosity gradient; Medical applications; Representative Volume Element; Finite Element Analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Dual-phase steel; Microstructure generator; Representative volume element; Topology optimization; Proper orthogonal decomposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; (FE); Finite element; (CT); Computed tomography; (MIL); Mean interceptlength; (RVE); Representative volume element; (MPI); Message passing interface; Finite Elements; Anisotropic Material; Yield Surface; Multiscale Modelling; Trabecular Bone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; A. Microstructures; B. Particulate reinforced material; B. Constitutive behaviour; C. Finite elements; Representative volume element
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; ADF; Acid detergent fibre; ADL; Acid detergent liquid; ATR; Attenuated total reflectance; CZM; Cohesive zone model; CW; Cell wall; FTIR; Fourier Transform infrared; NDF; Neutral detergent fibre; OPEFB; Oil palm empty fruit bunch; PRN; Parallel rheological