میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM)

در این صفحه تعداد 101 مقاله تخصصی درباره میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM); Lead hydroxide; XRD; Nanostructure; Transmission electron microscope (TEM); Scanning electron microscope (SEM)
مقالات ISI میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM); Radiation shielding material; Microsized tungsten; Nanosized tungsten; Transmissivity evaluation; Scanning electron microscope (SEM); X-ray diffraction spectroscopy (XRD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM); LWAC; Lightweight aggregate concrete; NWAC; Normal weight aggregate concrete; VPV; Volume of permeable voids; RCPT; Rapid chloride penetration test; SEM; Scanning electron microscopy; XRD; X-ray diffraction; EDX; Energy dispersive spectroscopy; SS; Sewage
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM); Anisotropy; Triaxial compression; Scanning electron microscope (SEM); Acoustic emissions(AE); Fractal property;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM); Cutback asphalt; Moisture susceptibility; Portland cement; Bentonite; Nanoclay; Scanning electron microscope (SEM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM); Self-compacting concrete; Mixture design method; Metakaolin; Ground granulated blast-furnace slag; Fly ash; Compressive strength; Modulus of elasticity; Scanning electron microscope (SEM); Energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM); CAPFF; cement-stabilized aggregate reinforced with polypropylene filament fiber; CMPFF; cement-stabilized macadam reinforced with polypropylene filament fiber; CGPFF; cement-stabilized gravel reinforced with polypropylene filament fiber; Polypropylene fil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM); Dark-field (DF); Electron channeling contrast imaging (ECCI); Electron channeling pattern (ECP); Electron backscatter diffraction (EBSD); Deformation; Scanning electron microscope (SEM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM); Atmospheric Plasma Spray (APS); Image processing (IP); Splat morphology; Scanning electron microscope (SEM); Image inspection system
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM); Erosion; Boiling; Water jacket; Scanning electron microscope (SEM); Energy dispersive spectroscopy (EDS); Computational fluid dynamics (CFD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM); Nanocomposite; Polymer; Electrical property; Scanning electron microscope (SEM); X-ray diffraction (XRD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM); Electropolishing; Surfactants; Scanning electron microscope (SEM); Atomic force microscope (AFM); Brightness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM); Electric discharge machining (EDM); Material removal rate; Scanning electron microscope (SEM); AISI D3 steel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM); Wear and friction; Tribological analysis; Scanning electron microscope (SEM); 3D SEM surface reconstruction; 3D surface modeling; 3D Tribological study
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM); Radiation damage; Shrinkage of resin section; Epoxy; Methacrylate; Epon; Lowicryl; Durcupan; Focused ion beam (FIB); Scanning electron microscope (SEM); Transmission electron microscope (TEM); Tomography; Atomic force microscopy (AFM);