الکترود چاپ شده روی صفحه نمایش

در این صفحه تعداد 222 مقاله تخصصی درباره الکترود چاپ شده روی صفحه نمایش که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الکترود چاپ شده روی صفحه نمایش (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه نمایش; Photosynthetic reaction centre; Rhodobacter sphaeroides; Quinone; Photoelectrochemical cell; Photocurrent; Screen-printed electrode; Photocycle; Redox mediators;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه نمایش; Beads; Sensors; Biosensors; Analytical chemistry; Analyte; AIDS; acquired immune deficiency syndrome; ALP; alkaline phosphatase; BSA; bovine serum albumin; CSDPV; cathodic stripping differential pulse voltammetry; DNA; deoxyribonucleic acid; DPV; differen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه نمایش; Wearable electrochemical sensor; Screen-printed electrode; Flexible substrate; Gore-Tex®; Chloride ion; Differential pulse voltammetry; Sea water;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه نمایش; Screen-printed electrode; Titanate nanowires; Biosensor; Hydrogen peroxide; Horseradish peroxidase; Enzyme immobilization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه نمایش; AdCSV; Adsorptive Cathodic Stripping Voltammetry; AFS; Atomic Fluorescence Spectroscopy; AGNES; Absence of Gradients and Nernstian Equilibrium Stripping; APDC; Ammonium 1-pyrrolidinedithiocarbamate; ASV; Anodic Stripping Voltammetry; BiFE; Bismuth Film El
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه نمایش; Biosensor array; Electronic tongue; Amperometric sensor; Screen-printed electrode; Multivariate data analysis; Chemometrics; Wastewater; Toxicity; Phenolic compounds;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه نمایش; Polymer nanocomposites; Conducting polymers; Voltammetric sensors; Electrochemical biosensors; DPV; Differential pulse voltammetry; SWV; Square wave voltammetry; LSV; Linear sweep voltammetry; CV; Cyclic voltammetry; AdSDPV; Adsorptive stripping different
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه نمایش; Electrochemical biosensor; Screen-printed electrode; DNA; Stripping voltammetry; Quantum dots;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه نمایش; Electrochemistry; Explosive sensor; Vapor phase detection; Nitromethane reduction; Prototyping; Screen-printed electrode
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه نمایش; Analytical characteristic; Capillary electrophoresis; Coupling; EC-CE-MS; Electrochemical flow cell; Electrochemistry; Electrochemically-assisted injection; Mass spectrometry; Neutral compound; Screen-printed electrode
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه نمایش; Cytopathic effects; Dengue virus serotypes; Cell-based biosensor; Electrochemistry; Impedance; Poly-l-lysine; Screen-printed electrode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه نمایش; Superoxide dismutase; Enzyme-free biosensor; Screen-printed electrode; CuZn nanoparticles; Nanobiosenosors
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه نمایش; ASV; Anodic stripping voltammetry; AuNP; Gold nanoparticle; CNT; Carbon nanotube; CPE; Carbon-paste electrode; CV; Cyclic voltammetry; DNA; Deoxyribonucleic acid; DPASV; Differential pulse anodic solid voltammetry; DPV; Differential pulse voltammetry; dsD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه نمایش; AA; acrylic acid; CA199; carbohydrate antigen 199; CE; counter electrode; CEA; carcinoembryonic antigen; Cyt c; cytochrome c; DMA; dimethylaminoethyl methacrylate; DPV; differential pulse voltammetry; EGDMA; ethylene glycol dimethacrylate; E-nose; electro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه نمایش; Cocaine; Screen-printed electrode; Carbon nanotubes; Square-wave voltammetry; Partial least squares regression
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه نمایش; Fructose; Biosensor; Graphene; Screen-printed electrode; Fructose dehydrogenase; Osmium redox polymer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه نمایش; Citalopram ion-selective electrode; Screen-printed electrode; Pharmaceutical preparation; Potentiometric determination
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه نمایش; MCH; 6-mercapto-1-hexanol; 1-D; 1-Dimensional; AAO; Anodic alumina oxide; AA; Ascorbic acid; CNT; Carbon nanotube; CSPE; Carbon screen-printed electrode; CVD; Chemical-vapor deposition; CE; Cholesterol esterase; COx; Cholesterol oxidase; CV; Cyclic voltam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه نمایش; Biosensor; Mimetic peptide; Diagnosis; Screen-printed electrode; Juvenile idiopathic arthritis;