آشنایی با موضوع

سرین Serine با فرمول مولکولی C3H7NO۳ و جرم مولی ۱۰۵٫۰۹ g mol−1 یکی از اسید آمینه هایی است که در ساختار پروتئین‌ها بکار می‌رود و از جمله اسید آمینه‌ای الکل دار و دارای گروه -OH است. سرین در رشته های ابریشم بسیار فراوان بوده و در ساختمان چربی ها و پروتئین های مرکب نیز شرکت می‌کند. ﺳﺮﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺳﻠﻮلی اهمیت زﯾﺎدی دارد. اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎل دهنده ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ و درﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘﺶ دارد ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز دارد. ﺳﺮﯾﻦ از ﺗﻮﺋﻮﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺮﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞ های ﺣﺎوی آن ﺑﺎﯾﺪ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B6، ﻣﻨﯿﺰﯾﻮم و ﻓﺴﻔﺮ هم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. سرین پروتئاز: سرین پروتئازها گروهی از آنزیم ها هستند که پروتئین ها را در محل اسیدآمینه سرین تجزیه می‌کند. این آنزیم ها در یوکاریوت و پروکاریوت ها یافت می شوند و بسیار متنوع هستند مانند کیموتریپسین، تریپسین و الاستاز.

در این صفحه تعداد 225 مقاله تخصصی درباره سرین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سرین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; ADC; arginine decarboxylase; ADI; arginine deiminase; ADI-PEG20; ADI- polyethylene glycol 20; AIF; apoptosis-inducing factor; AMPK; AMP-activated protein kinase; Arg; arginine; ASL; argininosuccinate lyase; Asn; asparagine; ASS1; argininosuccinate synthas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; GCGR; glucagon receptor; cAMP; cyclic-adenosine monophosphate; T2DM; type 2 diabetes mellitus; SGLT-2; sodium-glucose cotransporter-2; HGP; hepatic glucose production; GPCRs; G-protein coupled receptors; SAR; structure-activity relationship; Ser; Serine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; A549; lung cancer cells; 7-ACA; 7-aminocephalosporanic acid; 7-ADCA; 7-aminodesacetoksycephalosporanic acid; 6-APA; 6-aminopenicillanic acid; Asn; asparagine; Asp; aspartic acid; 4B16; murine melanoma cells; BE7404; liver cancer cells; BJAB; Burkitt's lym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; GC-MS; Gas chromatography-mass spectrometry; ANOVA; Analysis of variance; PCA; Principal component analysis; PC1 & PC2; First & second principal components; ASCA; ANOVA-simultaneous component analysis; Ala; Alanine; Val; Valine; Ser; Serine; Leu; Leuc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; BCAA; branched-chain amino acid; ETC; electron transport chain; FOCM; folate-mediated one carbon metabolism; HIFs; hypoxia-induced factors; ISA; isotopomer spectral analysis; ODE; ordinary differential equation; oxPPP; oxidative pentose phosphate pathway;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; ApoER2; apolipoprotein E receptor 2; Cys; cysteine; DIO; deiodinase; CH3HgCH3; dimethylmercury; Hg0; elemental mercury; GPX4; glutathione peroxidase 4; DIO1; iodothyronine deiodinase 1; LAT1; large neutral amino acid transporter; CH3Hg+; methylmercury; Me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; AA; amino acid; CP; crude protein; DM; dry matter; NDF; neutral detergent fiber; N; nitrogen; TAA; total amino acid; EAA; essential amino acid; NEAA; non-essential amino acid; SAA; sulfur amino acid; BCAA; branched chain amino acid; Ala; alanine; Arg; arg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; AAs; amino acids; APP; acute-phase protein; Arg; arginine Asn asparagine; Asp; aspartate; CP; crude protein; Cys; cysteine; ETEC; enterotoxigenic Escherichia coli K88; Gln; glutamine; Glu; glutamate; Gly; glycine; GSH; glutathione; His; histidine Ig immun
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; 1HMRS; proton magnetic resonance spectroscopy; 5-HT; serotonin; Ach; acetylcholine; ACN; acetonitrile; Asp; aspartate; ATP; adenosine triphosphate; BEH; ethylene bridged hybrid; BMIMPF6; 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate; CBQCA; 3-(4-carboxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; Ang-II; angiotensin-II; CDKs; cyclin-dependent kinases; ChGn; chondroitin N-acetylgalactosaminyltransferase; ChPF; chondroitin polymerizing factor; ChSy; chondroitin synthase; CS; chondroitin sulfate; CVDs; cardiovascular diseases; C4S; chondroitin-4-sulf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; AMA-1; apical membrane antigen 1; 2 -APB; 2-aminoethoxydiphenyl borate; BMP; bis (monoacylglycerol)phosphate; CDP; cytidine diphosphate-choline; cGMP; cyclic guanosine monophosphate; D; aspartate; DAG; diacylglycerol; EBA175; erythrocyte binding antigen 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; MFA; metabolic flux analysis; MDV; mass distribution vector; Sf; flux solution from an unconstrained model; Sd; flux solution from a fully constrained model; Sdmin; flux solution from a model with minimal constraints; ACCOA; acetyl-CoA; PYR; pyruvate; SER
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; Metabolic syndrome; Amino acids; Mass spectrometry; AAA; aromatic amino acids; ADMA; asymmetric dimethylarginine; Asn; asparagine; BMI; body mass index; BCAAs; branched-chain amino acids; CVD; cardiovascular disease; DBP; diastolic blood pressure; Gln; gl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; CoA; coenzyme A; Cys; cysteine; Fd; ferredoxin; HiPIP; high-potential iron sulfur protein; His; histidine; Asp; aspartate; Glu; glutamate; Ser; serine; NHE; normal hydrogen electrode; HMQC; heteronuclear multiple quantum correlated spectroscopy; NMR; nucl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; Ala; alanine; Arg; arginine; Asn; asparagine; Asp; aspartic acid; Cys; cysteine; Gln; glutamine; Glu; glutamic acid; Gly; glycine; His; histidine; Ile; isoleucine; Leu; leucine; Lys; lysine; Met; methionine; Phe; phenylalanine; Pro; proline; Ser; serine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; AA; amino acid; EAA; essential amino acid; SAA; source amino acids; TAA; trophic amino acids; Ala; alanine; Arg; arginine; Asn; asparagine; Asp; aspartic acid; Cys; cysteine; His; histidine; Glu; glutamic acid; Gly; glycine; Ile; isoleucine; Leu; leucine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; N; nitrogen; LN; low nitrogen; G-6-P; glucose-6-phosphate; 2-KG; 2-ketoglutaric acid; PPP; pentose phosphate; Glu; glutamic acid; Gln; glutamine; Asp; aspartic acid; Asn; asparagine; Ser; serine; Gly; glycine; Ala; alanine; Leu; leucine; Thr; threonine; L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; IF; intermediate filament; K8; keratin 8; K18; keratin 18; WT; wild-type; Ser/S; serine; Glu/E; glutamic acid; Ala/A; alanine; ULF; unit-length filament; TEM; transmission electron microscopy; STED; stimulated emission depletion; Keratin; Networks; Phosph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; NODAT; new onset diabetes after transplantation; IAs; immunosuppressive agents; BAT; brown adipose tissue; Akt; protein kinase B; mTOR; mammalian target of rapamycin; GLUT4; glucose transporter 4; IRS; insulin receptor substrate; JNK; N-terminal Janus act
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; Trx; thioredoxin; TrxR; thioredoxin reductase; TrxR1; thioredoxin reductase 1; Sec or U; selenocysteine; Cys or C; cysteine; Trp or W; tryptophan; Ser or S; serine; Asn or N; asparagine; Ala or A; alanine; Gly or G; glycine; juglone; 5-hydroxy-1,4-naphtho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; A; adenine; ACMG; American College of Medical Genetics; Ala; alanine; Asp; aspartic acid; BCL2L12; B-cell lymphoma-2-like protein 12; BRCA1; breast cancer-1 gene; C; cytosine; CCDS; Consensus Coding Sequence; CD; circular dichroism; CDC; coding sequence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; Bovine hair; Peptide; Purification; Characterization; Antioxidant activity; Oxidative injury; BHP; a novel antioxidant peptide from bovine hair hydrolysates; GFC; gel filtration chromatography; HPSEC; high performance size exclusion chromatography; MALDI-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; Amino acids; Pregnancy; New-born; Oily fish; Nutrition; n-3 LC-PUFA; n-3 long chain-polyunsaturated fatty acid; AA; amino acid; Tau; taurine; Thr; threonine; Ser; serine; Asn; asparagine; Glu; glutamic acid; Gln; glutamine; Pro; proline; Gly; glycine; Ala
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; Glycolysis; Isoenzymes; Cancer; Spliceforms; Anti-glycolytic agents; Bromopyruvate (PubChem CID: 70684); 2-deoxyglucose (PubChem CID: 9062); 3-PO (PubChem CID: 5720233); PGMI-004A (PubChem CID: 66521681); TEP-46 (Chem CID: 44246499); UDP-GlcNAc; uridine d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; Akt; protein kinase B; DHA; docosahexaenoic acid; ERK; extracellular signal-regulated protein kinase; NAPE; N-acylphosphatidylethanolamine; PC; phosphatidylcholine; PDK1; phosphoinositide-dependent kinase-1; PE; phosphatidylethanolamine; PEMT; phosphatidy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; AP-1; activator protein-1; BLNK; B cell linker protein; BTK; Bruton's tyrosine kinase; CCT; choline cytidylyltransferase; CDP-choline; cytidine diphosphocholine; CEPT1; choline/ethanolamine phosphotransferase 1; Cer; ceramide; CK; choline kinase; CPT1; ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; AA; amino acid(s); AID; apparent ileal digestibility; Ala; alanine; Arg; arginine; Asp; aspartic acid; BWG; body weight gain; CP; Crude protein; DDGS; distillers' dried grains with solubles; DM; dry matter; FCR; feed conversion ratio; FI; feed intake; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; AP-1; adaptor protein 1; ASL; airway surface liquid; CCO; cytochrome c oxidase; CF; cystic fibrosis; COX-2; cyclooxygenase 2; Csk; c-src kinase; DMEM; Dulbeccos' minimal essential medium; DMT1; divalent metal ion transporter 1; DUOX; dual oxidase; EGFR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; AOA; alternative oxidase antibody; AOX; alternative oxidase; Arg; argenine; ATP; adenosine triphosphate; BLAST; basic local alignment search tool; Bya; billion years ago; CDS; coding sequence; COX; cytochrome c oxidase; Cys; cysteine; ETC; electron transp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرین; A; Photosynthetic assimilation; Arg; arginine; AS; apical shoots; Asn; asparagine; BNF; biological nitrogen fixation; C; carbon; Ca; ambient CO2 concentration; Ci; intercellular CO2 concentration; DW; dry weigh; E; leaf transpiration rate; F6P; fructose-6