آشنایی با موضوع

اصطلاح SD یا پراکندگی جامد به معنی پراکندگی یک یا چند ماده فعال (هیدروفوب) در یک حامل مایع یا ماتریکس (هیدروفیل) در حالت جامد تهیه شده توسط روش ذوب (فیوژن)، حلال یا حلال ذوب کننده می باشد.
در این صفحه تعداد 464 مقاله تخصصی درباره پراکندگی جامد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پراکندگی جامد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکندگی جامد; API; active pharmaceutical ingredient; D2O; deuterium oxide; DMSO; dimethyl sulfoxide; FTIR; Fourier Transform-Infrared; NMR; nuclear magnetic resonance; HP; hydroxypropyl; HPLC; high performance liquid chromatography; HPSEC; high performance size exclusi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکندگی جامد; Solid dispersion; Cardiovascular effects; Quercetin; Polyvinylpyrrolidone; Solubility enhancement; Injectable aqueous solution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکندگی جامد; amorphous; solid dispersion; QSPR; structure property relationship; in silico modeling; calorimetry (DSC); microscopy; X-ray powder diffractometry; preformulation; API; active pharmaceutical ingredient; ASD; amorphous solid dispersion; DSC; differential s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکندگی جامد; DUT; dutasteride; SD; solid dispersion; DW; distilled water; FE-SEM; field emission scanning electron microscope; DSC; differential scanning calorimetry; PXRD; powder X-ray diffraction; ATR-FT-IR spectroscopy; attenuated total reflectance Fourier transfor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکندگی جامد; API; active pharmaceutical ingredient; DSC; differential scanning calorimetry; HME; hot melt extrusion; KETO; ketoprofen; MPT; metoprolol tartrate; NSAID; nonsteroidal anti-inflammatory drug; PCL; polycaprolactone; PEO; poly (ethylene oxide); POM; polariz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکندگی جامد; CCCD; circumscribed central composite design; CQA; critical quality attribute; DOE; design of experiments; QbD; quality-by-design; 3-Fluid nozzle; Design of experiments; Dissolution rate; Lipophilic drug; Poor water solubility; Solid dispersion; Spray dry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکندگی جامد; nonpolar solvent; polar protic solvent; molecular interaction; solid dispersion; felodipine; spray drying; SDs; solid dispersions; ASDs; amorphous solid dispersions; DCM; dichloromethane; DSC; differential scanning calorimetry; EtOH; ethanol; FLDP; felodi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکندگی جامد; polymers; extrusion; glass transition; solid dispersion; amorphous; solubility; crystallization; material science; physical characterization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکندگی جامد; Poorly soluble drug; Solid dispersion; Amorphous formulation; Fluorescence quenching; Surface characterization; Drug-polymer interaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکندگی جامد; Spray drying; Solid dispersion; Amorphous; Poorly soluble drugs; Formulation; AFM; Atomic force microscopy; ANN; Artificial neural networks; ANOVA; Analysis of variance; API; Active pharmaceutical ingredient; ASD; Amorphous solid dispersion; ATC; Atorvast
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکندگی جامد; amorphous; solid dispersion; solid solutions; thermodynamics; kinetics; in silico modeling; molecular dynamics; molecular modeling; QSPR; physical stability; API; active pharmaceutical ingredient; ASD; amorphous solid dispersion; DFT; density functional t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکندگی جامد; Solid dispersion; Solid solution; Hot-melt extrusion; Spray drying; Methods of preparation; In-vitro performance; ASD; Amorphous Solid Dispersion; API; Active Pharmaceutical Ingredient; mDSC; modulated Differential Scanning Calorimetry; SSA; Specific Surf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکندگی جامد; Melt extrusion; Process optimization; AFFINISOL HPMC HME; Solid dispersion; Degradation; Arrhenius kinetics; Amorphous;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکندگی جامد; amorphous; diffusion; drug-excipient interaction; free energy of interaction; glass transition; mobility; molecular dynamics; polymers; solid dispersion; water in solids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکندگی جامد; Hydrates; Solvates; Amorphous form; Cocrystal; Hydrated cocrystal; Solvated cocrystal; Solid dispersion; Water cluster; Solid state characterization; Tendency for hydrate formation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکندگی جامد; ADI; acceptable daily intake; AUC; area under the curve of blood concentration vs. time; DLS; dynamic light scattering; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; DMSO; dimethyl sulfoxide; DSC; differential scanning calorimetry; GI; gastrointestinal; IEC6
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکندگی جامد; Hot-melt extrusion (HME); Tableting; Quality by design; Solid dispersion; Tablet quality; Raman spectroscopy; Principle component analysis (PCA);