رادیکالهای سوکسوکسید

در این صفحه تعداد 72 مقاله تخصصی درباره رادیکالهای سوکسوکسید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رادیکالهای سوکسوکسید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیکالهای سوکسوکسید; DTNB; 5,5′-dithiobis(2-nitrobenzoic acid); EPO; eosinophil peroxidase; MPO; myeloperoxidase; TEEPO; 2,2,6,6-tetraethylpiperidine-1-oxyl radical; TEMPO; 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl radical; TNB; 5-thio-2-nitrobenzoic acid; Myeloperoxidase; Neutr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیکالهای سوکسوکسید; Salvia miltiorrhiza; AtDREB1B; Drought; Photosynthesis; Antioxidant defense system; ABA; abscisic acid; CaMV; cauliflower mosaic virus; CAT; catalase; CBF; C-repeat binding factor; DAB; diaminobenzidine; DREB; DRE binding proteins; E; transpiration rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیکالهای سوکسوکسید; APX; ascorbate peroxidase (EC 1.11.1.11); BSA; bovine serum albumin; CAT; catalase (EC 1.11.1.6); DCPIP; 2,6-dichlorophenolindophenol; DTT; dithiothreitol; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; GR; glutathione reductase (EC 1.6.4.2); GSH; reduced glutath
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیکالهای سوکسوکسید; Abiotic stress tolerance; Enzymatic antioxidants; Non-enzymatic antioxidants; Oxidative stress; Reactive oxygen species; RO; alkoxy radicals; APX; ascorbate peroxidase; ASH; ascorbate; CAT; catalase; Cd; cadmium; DTNB; 5,50-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیکالهای سوکسوکسید; Metallothionein; Cadmium; Zinc; Copper; Superoxide radicals; SODaa, amino-acids; BCS, bathocuproinedisulfonic acid; GSSH, glutathione disulfide; GSH, glutathione, reduced form; IPTG, isopropyl-β-d-thiogalactoside; IC50, half inhibitory concentration; MT,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیکالهای سوکسوکسید; Cu(II)–curcumin complex; Superoxide radicals; Free radicals; Density functional theoryDFT, density functional theory; DMSO, dimethyl sulfoxide; DPPH, 2,2′-diphenyl-1-picryl hydrazyl; EA, electron affinities; ECP, effective core potential; EPR, electron pa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیکالهای سوکسوکسید; Conyza canadensis; Ferritin2; Paraquat; Superoxide radicals; Resistancea.i./ha, active ingredients/hectare; DDRT-PCR, differential display reverse transcriptase PCR; EST, expressed sequence tag; H-AP, H-arbitrary primer; Fv/Fm, ratio of variable and maxim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیکالهای سوکسوکسید; ADP; adenosine diphosphate; BSA; bovine serum albumin; DNPH; 2,4-dinitro phenyl hydrazine; DTNB; 5,5'-dithio bis-(2-nitro benzoic acid); EDTA; ethylene diamine tetraaceticacid; FAD; flavin adenine dinucleotide; GSH; glutathione (reduced); MDA; malonalde
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیکالهای سوکسوکسید; SOD; superoxide dismutase; DMSO; dimethyl sulfoxide; SCE; standard calomel electrode; NHE; normal hydrogen electrode; EPR; electron paramagnetic resonance; TG-DTA; thermogravimetry and differential thermal analysis; NBT; nitroblue tetrazolium; DPPH; 2,2â€