مهار کننده تیروزین کیناز

در این صفحه تعداد 631 مقاله تخصصی درباره مهار کننده تیروزین کیناز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مهار کننده تیروزین کیناز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده تیروزین کیناز; AUC; area under the curve; CE; cost effectiveness; CEAC; cost-effectiveness acceptability curve; CI; confidence interval; DMSIC; Drug and Medical Supply Information Center; DRG; diagnosis-related group; DSA; deterministic sensitivity analysis; EGFR; epide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده تیروزین کیناز; ABC; ATP-binding cassette; ASBT; apical sodium-dependent bile acid transporter; Bamet-UD2; cisplatin-ursodeoxycholic acid derivative; CCA; cholangiocarcinoma; DHMEQ; dehydroxymethyl epoxyquinomicin; EGFR; epidermal growth factor receptor; 5-FU; 5-fluorour
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده تیروزین کیناز; ABC; ATP-binding cassette; AKT; V-Akt murine thymoma viral oncogene homolog; ALDH1; aldehyde dehydrogenase 1; AR; androgen receptor; Bad; Bcl-2-associated death promoter; Bak; Bcl-2 homologous antagonist killer; Bax; Bcl-2-associated X protein; Bcl-2; B-c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده تیروزین کیناز; ASK1; apoptosis signal-regulating kinase 1; ASK2; apoptosis signal-regulating kinase 2; DMSO; dimethyl sulphoxide; hERG; human ether-a-go-go-related gene; JNK; c-Jun N-terminal kinase; MKK7; mitogen activated kinase kinase 7; MTT; 3-(4,5-dimethylthiazol-2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده تیروزین کیناز; NSCLC; non-small cell lung cancer; EGFR; epidermal growth factor receptor; OR; odds ratio; HR; hazards ratio; CI; confidence interval; ALK; anaplastic lymphoma kinase; OS; overall survival; NHIS; National Health Insurance Service; NHID; National Health In
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده تیروزین کیناز; DFS; disease-free survival; EGFR; epidermal growth factor receptor; Ex19; exon 19 deletion; Ex21; exon 21 L858R; OS; overall survival; RFS; recurrence-free survival; TKI; tyrosine kinase inhibitor; WT; wild-type;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده تیروزین کیناز; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ALDOA; aldolase A; AIs; aromatase inhibitors; AMPK; AMP-activated protein kinase; BC; breast cancer; CML; chronic myelogenous leukemia; CT; computed tomography; CPT1; carnitine palmitoyltransferase 1; CRC; colorectal cancer; 2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده تیروزین کیناز; NSCLC; non small-cell lung cancer; EGFR; epidermal growth factor receptor; TKI; tyrosine kinase inhibitor; PFS; progression-free survival; ECOG; Eastern Cooperative Oncology Group; RECIST; Response Evaluation Criteria in Solid Tumors; ECG; electrocardiogr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده تیروزین کیناز; ventricular storm; dysrhythmia; electrical storm; torsades des pointes; ibrutinib; tyrosine kinase inhibitor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده تیروزین کیناز; EGFR; Epidermal growth factor receptor; TP53; Tumor protein p53; KRAS; Kirsten rat carcoma viral oncogene; ALK; Anaplastic lymphoma kinase; RTK; Protein receptor tyrosine kinase; TKI; Tyrosine kinase inhibitor; PI3K; Phosphatidylinositol 3-kinase; NSCLC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده تیروزین کیناز; HIV; Human Immunodeficiency Virus; CYP; Cytochrome P450; TKI; tyrosine kinase inhibitor; P-gp; P-glycoprotein; OATP; Organic Anion Transporting Polypeptide; INR; International Normalized Ratio; Drug-food interactions; Clinical practice; Cytochrome P450 3A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده تیروزین کیناز; Epidermal growth factor receptor; NSCLC; Targeted therapy; Therapeutic landscape; Tyrosine kinase inhibitor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده تیروزین کیناز; Acute myeloid leukemia, AML; Enasidenib; FLT3; Gemtuzumab ozogamicin; IDH; Ivosidenib; KIT; Midostaurin; Tyrosine kinase inhibitor; Venetoclax;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده تیروزین کیناز; Systemic mastocytosis; Hypereosinophilic syndrome; Tyrosine kinase inhibitor; FIP1L1-PDGFRA; FGFR1; JAK2; Imatinib; Midostaurin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده تیروزین کیناز; Chronic myeloid leukemia; Blast crisis; Disease progression mechanisms; Causal modeling; Bayesian networks; Feedback loops; AP; accelerated phase; BC; blast crisis; CHR; complete hematological response; CML; chronic myeloid leukemia; CP; chronic phase; DA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده تیروزین کیناز; Bunyaviridae; Andes virus; Hantavirus pulmonary syndrome; Antiviral; Animal model; Hemorrhagic fever; Vascular endothelial growth factor; Vandetanib; Tyrosine kinase inhibitor;