عفونت های دستگاه ادراری

در این صفحه تعداد 568 مقاله تخصصی درباره عفونت های دستگاه ادراری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عفونت های دستگاه ادراری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; Knowledge translation; Rehabilitation; Spinal cord injury; Urinary catheters; Urinary tract infections; ANZSCoS; Australian and New Zealand Spinal Cord Society; CPG; clinical practice guideline; IC; intermittent catheterization; IDC; indwelling catheter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; YUD; Y-type urethra duplication; VCUG; voiding cysto-urethrogram; IVU; intravenous urography; PADUA; progressive augmentation by dilating urethra anterior; LUTO; lower urinary tract obstruction; VUR; vesicoureteral reflux; UTIs; urinary tract infections;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; Urinary tract infections; Nursing homes; Elderly; Antibiotics; Infections urinaires; EHPAD; Personnes âgées; Antibiotiques;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; urethral stricture; waiting lists; complications; urinary tract infections; urinary catheterization; CIC; clean intermittent catheterization; LUTS; lower urinary tract symptoms; SPC; suprapubic catheter; UTI; urinary tract infection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; Urinary tract infections; Type 2 diabetes mellitus; Antibiotic resistance; General practice; Primary health care; Cross-sectional studies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; AUC; area under curve; B; bacteriuria; CFN; coherent fluctuating nephelometry; CFU; colony forming units; G; growth time; T; turbidity; TN; traditional nephelometry; T&G; function of turbidity and growth time; UTI; urinary tract infections; Coherent fluct
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; Infecciones del tracto urinario; resistencia a antimicrobianos; tratamiento; Urinary tract infections; drug resistance; therapeutics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; Multiple sulfatase deficiency; Leukodystrophy; Mucopolysaccharidoses; Consensus; Therapy; Care; Outcomes; Prevention; ACC; augmentative and alternative communication; AEP; auditory evoked potential; BiPAP; bilevel positive airway pressure; CPAP; continuou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; Urinary tract infections; Pyelonephritis; Biomarkers; Triage; Emergency medical services; Hospitalization; BP; blood pressure; BPM; beats per minute; CRP; C-reactive protein; ED; emergency department; FUTI; febrile urinary tract infection; CI; confidence
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; Antimicrobial stewardship; Rehabilitation; Spinal cord injuries; Urinary tract infections; AIS; American Spinal Injury Association Impairment Scale; ASB; asymptomatic bacteriuria; EMR; electronic medical record; IDSA; Infectious Diseases Society of Americ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; Anesthesia; Lung cancer surgery; Postoperative care; Urinary catheter; EFR; Early Foley removal; UTI; Urinary tract infections; LOS; Length of hospital stay;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; Infecciones por citomegalovirus; Trasplante de riñón; Infecciones urinarias; Inmunosupresores; Supervivencia de injerto; Análisis de supervivencia; Cytomegalovirus infections; Kidney transplantation; Urinary tract infections; Immunosuppressive agents;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; urethra; urinary tract infections; catheterization; education; medical; internship and residency; CAUTI; catheter associated urinary tract infections; IM; internal medicine; TIPS; Troubleshooting, Indications and Practice Sessions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; UCBE; Antibiotherapy; Healthcare quality; Urinary tract infections; ECBU; Antibiothérapie; Qualité des soins; Infections urinaires;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; UCBE; Urinary tract infections; Urine dipstick test; General practice; ECBU; Infections urinaires; Bandelette urinaire; Médecine générale;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; UTI; urinary tract infection; ASB; asymptomatic bacteriuria; Delirium; Urinary tract infections; Aged; Prognosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; Silica-titania sieves; Antimicrobial activity; Izohidrafural; Urinary tract infections; Synergistic effect; TEOS (PubChem CID: 6517); CTAB (PubChem CID: 5974); Titanium (PubChem CID: 23963); Sulfuric acid (PubChem CID: 1118); Ammonium fluoride (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; UTI; urinary tract infection; RUTI; recurrent urinary tract infection; UPEC; uropathogenic Escherichia coli; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; NHANES; National Health And Nutrition Examination Survey; NIDDK; National Institute of Diabetes,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; urethra; suburethral slings; urinary tract infections; complications; hospitals; ASA; American Society of Anesthesiologists; BMI; body mass index; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; MUS; mid urethral sling; NSQIP; National Surgical Quality I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; kidney; hydronephrosis; dilatation; pathologic; classification; urinary tract infections; APD; anteroposterior renal pelvis diameter; CAP; continuous antibiotic prophylaxis; DRF; differential renal function; fUTI; febrile urinary tract infection; HN; hydr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; urinary tract infections; interleukin-6; bacteriuria; Escherichia coli; diagnosis; differential; ABU; asymptomatic bacteriuria; FC; fold change; IL; interleukin; RCT; randomized controlled trial; UTI; urinary tract infection; WBC; white blood cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; Urinary catheters; Urinary tract infections; Case-control studies; Bacteriuria; Intensive care units; Cross infection; Healthcare associated infection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; prostatic hyperplasia; catheter-related infections; urinary tract infections; urinary retention; urinary catheters; AUR; acute urinary retention; BPH; benign prostatic hyperplasia; CAUTI; catheter associated urinary tract infection; IUC; indwelling urinar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; kidney calculi; nephrolithiasis; urinary tract infections; nephrostomy, percutaneousCT, computerized tomography; PCNL, percutaneous nephrolithotomy; SIRS, systemic inflammatory response syndrome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; urinary tract infections; iatrogenic disease; catheterization; fibrinogen; hospitalizationCAUTI, catheter associated UTI; PBS, phosphate buffered saline; PBS-T, PBS containing 0.05% Tween® 20; UTI, urinary tract infection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; ureter; urinary tract infections; hydronephrosis; prenatal diagnosis; antibiotic prophylaxis; CAP; continuous antibiotic prophylaxis; DRF; differential renal function; fUTI; febrile UTI; HN; hydronephrosis; HUN; hydroureteronephrosis; NNT; number needed t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفونت های دستگاه ادراری; urinary tract infections; recurrence; female; diagnostic imaging; Escherichia coliBMI, body mass index; CT, computerized tomography; IVP, excretory urography; RUTI, recurrent UTI; US, ultrasound; UTI, urinary tract infection