آشنایی با موضوع

ژنوتیپ(به انگلیسی: Genotype) اطلاعاتی است که در ژنوم هر یک از سلول‌های موجودات زنده به صورت دئوکسی‌ریبونوکلئیک اسید DNAوجود دارد. این اطلاعات بر روی کروموزوم‌های داخل هسته در یوکاریوت‌ها یا داخل سیتوپلاسم در پروکاریوت‌ها قرار گرفته اند. به طور کلی به چینش همه ژنهای یک فرد بر روی همه کروموزوم‌های آن فرد، ژنوتیپ می‌گویند. ژنوتیپ یک فرد مجموعه آلل‌هایی است که ساختار ژنتیکی او را مجموعا در تمام جایگاههای ژنی بطور معمولتر در یک جایگاه ژنی تشکیل می‌دهند. هر انسان حدود ۲۵٬۰۰۰ تا ۳۰٬۰۰۰ ژن دارد. معمولاً، هر کدام از این ژن‌ها چندین آلل در میان افراد مختلف دارند. همین موجب متفاوت بودن ژنوتیپ آن‌ها، و در نهایت گوناگونی می‌شود، چرا که احتمال این که دو فرد برای همهٔ ژن‌های خود یک آلل را به ارث برده باشند تقریباً صفر است! مگر دوقلو‌های همسان که حاصل تقسیم میوز سلول تخم می‌باشند، و بنابراین اطلاعات ژنتیکی آن‌ها کاملاً مشابه است. تشکیلات ژنتیکی یک شخص اعم از تمام لکوسهایش یا بطور شاخص در یک لکوس تک ژنوتیپ گفته می باشد ژنوتیپ ویروس یکی از مهمترین معیارهای پاسخ به درمان هپاتیت مزمنC محسوب می‌شود و چون توزیع فراوانی انواع ژنوتیپ ویروس در جوامع مختلف متفاوت می‌باشد تعیین ژنوتیپ غالب این ویروس در هر منطقه لازم است.
در این صفحه تعداد 792 مقاله تخصصی درباره ژنوتیپ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی ژنوتیپ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
BCCDC PHL; British Columbia Centre for Disease Control Public Health Laboratory; Ct; cycle threshold; DAA; direct acting antiviral; EDTA; ethylenediamine-tetraacetic acid; Gt; genotype; RT; reverse transcription; HCV; hepatitis C virus; NS; non-structural
Keywords:
AHC; acute hepatitis C; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; gt; genotype; HCV; hepatitis C virus; HIV; human immunodeficiency virus; IDU; intravenous drug users; ML; maximum likelihood; MSM; men who have sex with men; nt; nucle
Keywords:
CFTR genetic testing; CFTR mutations; CFTR-related disorder; cystic fibrosis; genotype; genotype-phenotype correlation mutation; MVCC; penetrance; variant; CF; Cystic fibrosis; CFMD; CF Mutation Database; CFTR; CF transmembrane conductance regulator; CFTR
Keywords:
HBV; Viral hepatitis; Antiviral; Genotype; Resistance mutation; CHB; Chronic Hepatitis B; RT; Reverse Transcriptase; MDR; Multi Drug Resistance; QUALY; Quality Adjusted Life Jears;
Keywords:
CTP; Child–Turcotte–Pugh staging; CSA; cyclosporine A; DAA; directly acting antivirals; DCV; daclatasvir; DDLT; deceased donor liver transplant; DSB; dasabuvir; EBV; elbasvir; FCH; fibrosing cholestatic hepatitis; GT; genotype; GRZ; grazoprevir; HCV;
Keywords:
HCV; hepatitis C virus; GT; genotype; SVR; sustained virologic response; SVR12; sustained virologic response 12 weeks post-treatment; PegIFN; pegylated interferon; RBV; ribavirin; DAA; direct-acting antiviral; OBV; ombitasvir; PTV; paritaprevir; r; riton
Keywords:
Broadly reactive neutralizing antibodies; Cell culture-derived HCV; Direct antiviral agents; Drug resistance; Genotype; Hepatitis C virus; Host response; monitoring drug resistance; Pathogenesis; Quantitative molecular assays;
Keywords:
HEV; hepatitis E virus; uPA; urokinase-type plasminogen activator; SCID; severe combined immunodeficiency; PCR; polymerase chain reaction; ORF; open reading frame; UTR; untranslated region, USB, uPA/SCID/beige; i.v.; intravenous; GT; genotype; ELISA; enzy
Keywords:
DcHEV; dromedary camel hepatitis E virus; ORF; open reading frame; VLPs; virus-like particles; G; genotype; DcHEV-LPs; virus-like particles of DcHEV; ELISA; enzyme-liked immunosorbent assay; OD; optical density; RT-qPCR; real-time quantitative polymerase