آشنایی با موضوع

آران‌ای سرکوبگر یا آران‌ای مداخله‌گر یا آران‌ای خاموش کننده توالی‌های اولیگونوکلئوتیدی هستند که از آنها برای سرکوب بیان ژن استفاده می‌شود. RNA مداخله گر (RNAi) اصطلاح کلی است که به تکنولوژی خاموشی پس از رونویسی توسط RNA دو رشته ای اطلاق گردیده و در گیاهان با اصطلاح PTGS عنوان می شود. در تکنولوژی RNA مداخله گر (RNAi)، رشته مکمل mRNA ژن مورد نظر ساخته شده و این رشته به mRNA ژن هدف متصل و یک توالی دورشته ای (dsRNA) را بوجود‌ می آورد. از آنجا که سیستم سنتز پروتئین قادر به ترجمه mRNA دو رشته ای نمی باشد، بیان ژن هدف متوقف و اصطلاحاً ژن خاموش می شود. مکانیزم تکنولوژی RNA مداخله گر: مکانیزم تکنولوژی RNAi بر اساس دو رشته ای کردن mRNA ژن مورد نظر می باشد. به این ترتیب توالی دو رشته ای dsRNA بوجود آمده مانع بیان mRNA ژن هدف می گردد. اولین مرحله کاربرد تکنولوژی RNAi طراحی dsRNA می باشد که توسط DICER شناخته و برش داده شود. در واقع تکنولوژی RNAi با شناسایی RNA دورشته ای (dsRNA) در سلولها و باکتریها آغاز شد و معمولاً مانندابزار از کارانداختن ژنهای اختصاصی در ارگانیسمهای متفاوت، بکار می رود. هنگامی که رشته های dsRNA در سلول شناسایی می شوند ( بعنوان مثال شناسایی dsRNA ویروس ) ترکیب آنزیمی به نام DICER آنرا به قطعات siRNA با طول تقریبی 22 نوکلئوتید برش می دهد. سپس siRNA دو رشته ای بوسیله آنزیم هلیگاز باز می شود. این آنزیم در اینجا با مجموعه پروتئینی RISC پیوسته می باشد. RISC قطعات RNA را باز می کند و امکان جفت شدن این قطعات را با توالی mRNA ژن هدف بوجود می آورد. سپس RISC شروع به برشdsRNA حاصل از رشته mRNA می کند که منجر به تخریب mRNA و تولید siRNA جدید می شود. این مرحله همچنان تا دو رشته ای شدن تمام mRNA هدف و تولید رشته های dsRNA ادامه می یابد ودر نتیجه بیان ژن بطور کامل متوقف می شود. این شواهد بر ظرافت و کارآیی مکانیزم مولکولی RNAi بعنوان یکی از مکانیزم های بیوشیمیایی در طبیعت دلالت می کنند. کاربردهای RNA مداخله گر: تکنیک RNAi در تحقیقات پزشکی، دارویی و کشاورزی کاربرد فراوان دارد. هم اکنون این روش ابزار تحقیقات مهم در پزشکی می باشد. تاکنون مقالات بسیاری از موفقیت خاموشی ژن در سلولهای حیوانات آزمایشگاهی و انسان به چاپ رسیده است. این تکنیک در گیاهان نیز کاربردهای مهمی دارد و در اصلاح نباتات با ارزش اقتصادی بالا استفاده می شود. از کاربردهای مهم RNAi در کشاورزی می توان به ایجاد واریته های قهوه با میزان کافئین پایین، تولید اولین گل رز آبی در تاریخ کشاورزی و افزایش مطوب اسید چرب سویا، تولید پنبه دانه خوراکی، القاء بازآرایی میتوکندریای نر عقیمی سیتوپلاسمی و تولید چقندرقند مقاوم به Rhizomania اشاره کرد.

در این صفحه تعداد 1654 مقاله تخصصی درباره RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; DOX; doxorubicin; GNRs; gold nanorods; PEI; polyethylenimine; DSPEI; disulfide cross-linked short polyethylenimines; DG; DSPEI-GNR; RDG; RGD-PEG-DSPEI-GNR; RPG; RGD-PEG-PEI-25 kDa-GNR; RDG@DOX; DOX-tethered RDG; LA; α-lipoic acid; NF-κB; nuclear facto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; Therapeutic genome editing; Non-viral delivery; Nuclease-mediated genome editing; Oligonucleotide-mediated genome editing; CRISPR/Cas9; Peptide nucleic acid; BBB; blood brain barrier; CMV; cell-derived membrane vesicle; CRISPR; Clustered Regularly Intersp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; Tight junctions; RNAi; Blood-retina barrier (BRB); Schlemm's canal; Endothelium; Retinal degeneration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; Hematophagy; Lipid metabolism; Lipid transport; Vector insects; 20HE; 20-hydroxyecdysone; ACBP; acyl-CoA-binding protein; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ACS; acyl-CoA synthetase; ACSF5; ACS family 5; ACSL; long-chain ACS; ACSVL; very long-chain ACS; AGPAT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; Polymeric nanomedicines; Peptide; Cancer therapy; Therapeutic delivery; AF; aminoflavone; ANG; angiopep-2; BBB; blood brain barrier; BCECs; brain capillary endothelial cells; BP; bortezomib-pinanediol; bPEISS; bioreducible branched polyethylenimine; BPLP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; 5-HT; serotonin (5-hydroxytryptamine); A83-01; TGF-β kinase/activin receptor-like kinase inhibitor; ACTB; actin beta/beta-actin; ASCL1; achaete-scute homolog 1 (MASH1); ASOs; anti-sense oligonucleotides; Bcl-xL; b-cell lymphoma-extra large; BDNF; brain d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; Phyto-miRNAs; plant miRNAs; TM; target mimicry; RNAi; RNA interference; sncRNAs; non-coding RNAs; SiRNAs; short interfering RNAs; MiRNAs; microRNAs; Pre-miRNAs; precursor miRNAs; MRE; miRNA response element; PSMs; plant secondary metabolites; BIAs; benzyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; Nitotiana tobacum; Drought tolerance; RLKs; Arabidopsis; NtRLK5; ABA; abscisic acid; CAT; catalase; GFP; green fluorescent protein; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; MS; murashige and skoog medium; O2−; superoxide free radicals; PEG; polyet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; Brassica napus; Breeding; Fatty acid desaturase 2 gene; Genome editing; Oleic acid; BC1; first generation of backcross; BC1S1; self-pollinated progenies of BC1; CAPSs; Cleaved amplified polymorphic sequences; CRISPR; Clustered regularly interspaced short
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; Tw; Tripterygium wilfordii; OE; overexpression; RNAi or Ri; RNA interference; IDI; isopentenyl diphosphate isomerase; CDS; coding sequence; TwIDI; Overexpression; RNAi; Triptolide; Celastrol; Gene gun;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; 6-BA; 6-benzylaminopurine; CA; caffeic acid; CGA; chlorogenic acid; HCT; hydroxycinnamoyl-CoA shikimate/quinate hydroxycinnamoyltransferase; HQT; hydroxycinnamoyl-CoA quinate hydroxycinnamoyl transferase; HPLC; high-performance liquid chromatography; HPT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; Genome editing; Nuclease; Targeted mutagenesis; AGL; agamous-like; AID; activation-induced cytidine deaminase; ALOG; Arabidopsis LSH1 and Oryza G1; ANT; anthocyanin mutant; ARF; auxin-response factor; Aux; auxin-induced; BAK; brassinosteroid kinase; BOP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; bp; base pair; cDNA; DNA complementary to RNA; dNTP; deoxyribonucleoside triphosphate; kb; kilobase; kDa; kilodalton; ORF; open reading frame; UTR; untranslated region; RACE; rapid amplification of cDNA ends; qPCR; quantitative real time PCR; AAs; amino a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; SBV; Sacbrood virus; (+); positive-strand; (−); negative-strand; nt; nucleotide; RNAi; RNA interference; siRNA; small interfering RNA; vsiRNA; viral derived small interfering RNA; RdRp; RNA dependent RNA polymerase; VSD; Viral Surveillance and Diagnosis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; ABA; abscisic acid; ABRE; cis-acting element involved in the abscisic acid responsiveness; CHS; chalcone synthase; C4H; cinnamate 4-hydroxylase; DXS; deoxyxylulose-5-phosphate synthase; ERE; ethylene-responsive element; FLS; flavonol synthase; FPKM; fragm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; DAPI; 4´, 6-diamidino-2-phenylindole; DIC; differential interference contrast; dsRNA; double-stranded RNA; eGFP; enhanced green fluorescent protein; FAZ; flagellum attachment zone; HAT; human African trypanosomiasis; ORF; open reading frame; qRT-PCR; qua
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; CWIN; Cell wall invertase; VIN; Vacuolar invertase; CIF; Cell-wall inhibitor of β-fructosidase; VIF; Vacuolar inhibitor of β-fructosidase; RNAi; RNA interference; HPLC; High-performance liquid chromatography; qRT-PCR; Quantitative real-time PCR; DEGs; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; Kr-h1; Kruppel homolog 1; KLF; Kruppel-like factor; JH; juvenile hormone; MF; methyl farnesoate; RACE; rapid amplification of cDNA ends; Met; Methoprene-tolerant; SRC; steroid receptor coactivator; bHLH-PAS; basic helix-loop-helix Per/Arnt/Sim; JHRE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; S. japonicum; Schistosoma japonicum; SjVasa3; Schistosoma japonicum Vasa3; siRNA; small interfering siRNA; qPCR; quantitative PCR; RNAi; RNA interference; TBST; Tris-Buffered Saline and Tween 20; CLSM; confocal laser scanning microscopy; Schistosoma japon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; CBD; chitin-binding domain; CHS; chitin synthase; co-IP; co-immunoprecipitation; CPG; chondroitin proteoglycan; dsRNA; double-stranded RNA; EGG; egg sterile; MBK; mini-brain kinase; PERM; permeable eggshell; RNAi; RNA interference; SEC; self-excising cass
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; CHS1; chitin synthase 1; RNAi; RNA interference; Lac2; laccase2; NADA; N-acetyldopamine; NBAD; N-β-alanyldopamine; DHI; 5,6-dihydroxyindole; DHICA; 5,6-dihydroxyindole-2-carboxylic acid; DCE; dopachrome conversion enzyme; Y-e; yellow-e; qRT-PCR; real-tim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; Penaeus monodon densovirus; Shrimp; RNAi; Double-stranded RNA; Oral delivery; PmDNV inhibition