کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
10688188 1017980 2015 14 صفحه PDF 38 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Evaluating the performance of thermal power enterprises using sustainability balanced scorecard, fuzzy Delphic and hybrid multi-criteria decision making approaches for sustainability
ترجمه فارسی عنوان
ارزیابی عملکرد شرکت های برق حرارتی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن پایداری، روش دلفی فازی و روش تصمیم گیری چند معیاره ی ترکیبی
کلمات کلیدی
سنجش عملکرد - حرارتی شرکت قدرت - پایداری کارت امتیازی متوازن - دلفی فازی - فرآیند تحلیل سلسله مراتبی - TOPSIS فازی
فهرست مطالب مقاله
چکیده 
کلید واژه ها
1. مقدمه 
2. روش پژوهش 
2.1. کارت امتیازی متوازن پایداری 
شکل 1. ساختار معیارهای ارزیابی بر اساس SBSC. 
2.2. روش دلفی فازی 
2.3. روش ANP 
2.4. TOPSIS فازی 
جدول 1. مقیاس های زبانی و اعداد فازی مثلثی. 
3. چارچوب مدل پیشنهادی 
شکل 2. چارچوب مدل پیشنهادی برای ارزیابی عملکرد شرکت های برق حرارتی.
4. تحلیل تجربی 
4.1. شناسایی معیارهای ارزیابی برای عملکرد شرکت های برق حرارتی 
جدول 2. نتایج محاسبه معیارهای ارزیابی بر اساس FDM. 
4.2. ایجاد ساختار سلسله مراتب و تعیین وزن های همه معیارها بر اساس تکنیک ANP 
شکل 3. ساختار سلسله مراتب و روابط متقابل بین معیارهای ارزیابی. 
جدول 3. وزن های معیارهای ارزیابی بر اساس ANP. 
4.3. سرهم بندی ماتریس تصمیم فازی اولیه 
جدول 4. ماتریس تصمیم فازی معیارهای ذهنی. 
جدول 5. ماتریس تصمیم فازی معیارهای عینی. 
4.4. بهنجارسازی ماتریس تصمیم فازی اولیه با استفاده از تبدیل مقیاس خطی
4.5. ساخت ماتریس تصمیم فازی بهنجار وزن دار
4.6. محاسبه راه حل ایده آل مثبت فازی و راه حل ایده آل منفی فازی 
4.7. محاسبه فواصل هر جایگزین از راه حل ایده آل مثبت فازی و راه حل ایده آل منفی فازی 
4.8. محاسبه ضریب نزدیکی هر جایگزین 
4.9. تعیین امتیاز اولویت جایگزین ها 
شکل 4. رتبه بندی نهایی چهار شرکت برق حرارتی. 
5. نتایج
ترجمه چکیده
وضعیت بغرنج منابع و محیط زیست شرایط نامطلوبی را برای سودآوری شرکت های برق حرارتی ایجاد می کند. به منظور ترویج توسعه پایدار، چارچوب ترکیبی جدیدی برای ارزیابی عملکرد شرکت های برق حرارتی از دیدگاه پایداری پیشنهاد می شود. بر اساس اصل کارت امتیازی متوازن پایداری، معیارهای اولیه ارزیابی تعیین می شوند، که در آن ها دیدگاه های "زیست محیطی" و "پایداری" برای پرداختن به موضوعات مسئولیت اجتماعی ناشایاست شرکت ها پوشش داده می شوند. سپس، 22 معیار نهایی با استفاده از روش دلفی فازی شناسایی می شوند. با توجه به کاستی های کارت امتیازی متوازن پایداری در درک وزن اهمیت معیارها و دستیابی به ارزیابی جامع، یک مدل ارزیابی ترکیبی که در محیط فازی عمل می کند بر اساس فرایند شبکه تحلیلی و تکنیک اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل توسعه داده می شود. وزن های نسبی معیارهای ارزیابی توسط فرایند شبکه تحلیلی برای لحاظ کردن روابط متقابل بین معیارها محاسبه می گردند. علاوه بر این، به دلیل فرایند محاسباتی ساده و منطقی، تکنیک فازی برای اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل به منظور اولویت بندی عملکرد شرکت های برق حرارتی بر حسب متغیرهای زبانی اتخاذ می شود، متغیرهایی که قادر به رسیدگی به شرایطی هستند که شامل مسائل پیچیده و مبهم می باشند. در نهایت، اثربخشی چارچوب پیشنهاد شده با استفاده از مطالعه موردی از شرکت گروه China Huaneng نشان داده می شود، که در آن عملکردهای چهار شرکت به طور موثر اولویت بندی می شوند. نتایج نشان می دهند که دیدگاه های "پایداری" و "یادگیری و رشد" عناصری کلیدی هستند که می توانند تا حد زیادی عملکرد را بهبود بخشند. چارچوب پیشنهاد شده می تواند به مقامات در ارتقاء رقابتی بودن تصمیمات برای توسعه پایدار کمک کند. به علاوه، این مطالعه دامنه ی این نوع مساله را از طریق ابزارهای مختلف تصمیم گیری چند معیاره و محیط های مختلف، مانند عدم قطعیت، گری و فازی، گسترش می دهد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی های تجدید پذیر، توسعه پایدار و محیط زیست
چکیده انگلیسی
The severe situation of resources and environment poses undesirable conditions to thermal power enterprises for making profits. To promote sustainable development, a novel hybrid framework for evaluating the performance of thermal power enterprises is proposed from the perspective of sustainability. Based on the principle of a sustainability balanced scorecard, the initial evaluation criteria are determined, in which the “environmental” and “sustainable” perspectives are covered to address issues of inadequate corporate social responsibility. Then, 22 final criteria are recognized using the fuzzy Delphi method. Considering the deficiencies of the sustainability balanced scorecard in perceiving importance criteria weights and achieving a comprehensive evaluation, a hybrid evaluation model that operates in the fuzzy environment is developed based on the analytic network process and the technique for order preference by similarity to an ideal solution. The relative weights of the evaluation criteria are computed by the analytic network process to address the interdependent relationships among the criteria. Furthermore, because of the simple and logical computation process, the fuzzy technique for order preference by similarity to an ideal solution is adopted to prioritize the performance of thermal power enterprises in terms of linguistic variables, which are capable of handling situations involving complex and ambiguous problems. Finally, the effectiveness of the proposed framework is demonstrated using a case study from the China Huaneng Group Corporation, in which the performances of four enterprises are effectively prioritized. The results indicate that the “sustainable” and “learning and growth” perspectives are the key elements that can greatly improve performance. The proposed framework can help authorities enhance the competitiveness of decisions for sustainable development. In addition, this study extends the scope of this type of issue through varying multi-criteria decision making tools and different environments such as uncertainty, gray and fuzzy.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Cleaner Production - Volume 108, Part A, 1 December 2015, Pages 569–582
نویسندگان
, ,