کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
16808 42614 2016 5 صفحه PDF 8 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Identification of a new operon involved in desulfurization of dibenzothiophenes using a metagenomic study and cloning and functional analysis of the genes
ترجمه فارسی عنوان
شناسایی یک اپرون جدید دخیل در گوگردزدایی دی‌بنزوتیوفن‌ها با استفاده از مطالعه متاژنومیک و کلونینگ و آنالیز عملکردی ژن‌ها
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

۲. مواد و روش‌ها

۱.۲. توالی ژن و طراحی پرایمر

۲.۲. کلونینگ ژن و آزمون آنزیم

جدول ۱. لیست پرایمرهای طراحی شده برای تقویت اپرون جدید گوگردزدایی دی‌بنزوتیوفن

۳.۲. عدد موقعیت

۳. نتایج و بحث

شکل ۱: مسیر گوگردزدایی دی‌بنزوتیوفن در Gordonia sp.؛ dszA: دی‌بنزوتیوفن‌سولفون (DBTO2) مونواکسیژناز، dszB: ۲-(۲-هیدروکسی‌فنیل)-بنزن‌سولفونات (HBPS)، dszC: دی‌بنزن‌تیوفن مونواکسیداز و dszD: NAD(P)H:FMN اکسیدردوپکتاز، DBT: دی بنزن تیوفن، DBTO: دی بنزن تیوفن سولفوکسید، DBTO2: دی بنزن تیوفن سولفون، HBPS: ۲-(۲-هیدروکسی‌فنیل)-بنزن‌سولفونات، HBP: ۲-هیدروکسی‌فنیل.

شکل ۲. طول و جهت ژن‌های درگیر در مسیر گوگردزدایی دی‌بنزن‌تیوفن یافته‌شده در این مطالعه، و گپ‌ها و همپوشانی‌های این سه ژن. این سه ژن (dszA, dszB and dszC) به ترتیب مشابهت‌هایی برابر با ۷۸٪، ۷۳٪ و ۷۷٪ با ژن‌های مشابه در مقایسه با ژن‌های ثبت‌شده در NCBI نشان دادند. 

شکل ۳. نمودارهای طیف‌سنجی فعالیت آنزیم بر اساس مقادیر اکسیداسیون NADH در طول زمان. در حالی که مقادیر اکسیداسیون NADH در گونه‌های نوترکیب dszC و dszA (B و D در شکل) به غلظت‌هایی نزدیک به صفر افت کردند، این مقادیر در گونه‌های غیرنوترکیب متناظر (A و C در شکل) تغییری نداشتند.
ترجمه چکیده
وجود هیدروکربن‌هایی با استخلاف‌های گوگرد در سوخت‌های فسیلی یکی از دلایل اصلی آزاد شدن اکسیدهای گوگرد در محیط زیست است. دی‌بنزوتیوفن‌ها (DBT) مولکول‌های آلی گوگرد دار موجود در نفت خام هستند، که پتانسیل اکسیداسیون زیستی دارند و طی آن گوگرد طریق شکستن آنزیمی پیوندهای C-S آزاد می‌شود. بنابراین، یافتن گونه‌های که بتوانند این ترکیب را گوگردزدایی نمایند در مرکز توجه قرار می‌گیرد. در این مطالعه، سه ژن جدید درگیر در گوگردزدایی باکتریایی دی‌بنزوتیوفن، که در طی بررسی متاژنومیک توالی گرفته اند، توسط تقویت PCR در آزمایشگاه جداسازی می‌شوند. سپس فعالیت این ژن‌ها به دنبال وارد کردن درون یک بردار بیان و کلونینگ در سلول‌های اشرشیا کولی DH5α بررسی شد. بر اساس نتایج، هر سه ژن به صورت فعال بیان شده و محصولات آنها توانستند بر سوبستراهای متناظرشان عمل کنند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی بیو مهندسی (مهندسی زیستی)
چکیده انگلیسی


• Metagenomic study on crude oil.
• Mining a unique dibenzothiophene desulfurization gene.
• Extension of this gene by softwares to find whole operon.
• PCR amplification and coning of these genes.
• Expression analysis.

The presence of sulphur-substituted hydrocarbons in fossil fuels are one of main reasons for the release of sulfur oxides into the environment. Dibenzothiophenes (DBT) are organic sulfur-containing molecules in crude oil, which have the potential for biological oxidation, with the sulphur being removed through an enzymatic cleavage of the CS bonds. Therefore, finding new strains that can desulfurize this compound has recently become a point of interest. In this study, three new genes involved in the bacterial desulfurization of Dibenzothiophene, which were sequenced in the course of a metagenomic study, were isolated by PCR amplification in the laboratory. The activities of these genes were then analysed following insertion into an expression vector and cloning in Escherichia coli DH5α cells. Based on the results, all three genes were actively expressed and their products could act on their corresponding substrates.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Enzyme and Microbial Technology - Volumes 87–88, June 2016, Pages 24–28
نویسندگان
, , , ,