کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1756104 1522875 2009 9 صفحه PDF 23 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A thermodynamic model for LLE behavior of oil/brine/ionic-surfactant/alcohol co-surfactant systems for EOR processes
ترجمه فارسی عنوان
یک مدل ترمودینامیکی برای بررسی رفتار تعادل مایع- مایع (LLE) در سیستم های نفت / آب شور / سورفاکتانت یونی/ الکل برای فرآیند های بهبود بازیافت نفت (EOR)
کلمات کلیدی
EOR، سورفاکتانت یونی، آب شور سورفاکتانت کمکی، LLE، مدل پیش بینی شده، سورفاکتانت (مایع کاهنده ی کشش سطحی)
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلید واژه ها

.1 مقدمه

جدول 1.خواص فیزیکی ترکیبات در سیستم سه جزئی نفت/ آب شور/ سورفاکتانت

2. مدل های ترمودینامیکی

جدول 2.کسر مولی هر جزء مربوط به ترکیب شیمیایی مخلوط سه جزئی (نفت/آب/سورفاکتانت) برای کل سیستمی که در جدول یک آمده است. به ترتیب از چپ به راست کسر مولی  (zi) نفت ، آب و سورفاکتانت آمده است.

جدول 3.محاسبه ی ترکیب شیمیایی ( برحسب درصد مولیmol%  ) فاز میکرو امولسیون  با استفاده از مدل دو مایع غیر تصادفی    (NRTL) در معادله ی (2) فرض بر اینست که، برای سیستم جدول 1، = 1   Zdiss , surf   .

3. داده های تجربی

جدول 4.تاثیر درجه ی تفکیک سورفکتانت بر روی پیش بینی مدل دومایع غیرتصادفی برای سیستمی که در جدول یک آمده است.

شکل یک. پیش بینی ترکیب شیمیایی سورفاکتانت در فاز میکروامولسیونی با استفاده از  مدل دو مایع غیرتصادفی برای سیستم نفت / آب شور / سورفاکتانت که در جدول یک آمده است.

شکل 2: تاثیر درجه انحلال سورفکتانت در پیش بینی ترکیب شیمیایی سورفاکتانت ( درصد حجمی) با استفاده از مدل NRTL برای سیستم  نفت / آب شور / سورفاکتانت جدول 1 در غلظت اولیه سورفاکتانت یک درصد وزنی.

شکل 3. پیش بینی مقدار فاز نفت (برحسب درصد مولی، 100Φ) با استفاده از مدل دومایع غیرتصادفی NRTL و معادله ی حالت EOS در سیستم  نفت / آب نمک (آب شور) / سورفاکتانت مطابق جدول 1 در غلظت 1 درصد وزنی از سورفاکتانت.

شکل 4: پیش بینی غلظت آب در فاز میکرو امولسیون (ME) از PR EOS برای سیستم نفت / آب شور / سورفاکتانت /  سورفاکتانت کمکی در جدول 10.

4. طرح محاسبه ی تعادل مایع – مایع (LLE)

4.1. مدل دو مایع غیر تصادفی NRTL اصلاح شده 

4.2. مدل معادله ی حالت پنگ - رابینسون EOS

4.3. روش تجربی هاند Hand

5. نتایج محاسبات و بحث

5.1 مدل NRTL

5.2 ارزیابی مدل EOS

6. نتیجه گیری

جدول 5.پارامترهای معادله ی حالت پنگ رابینسون PR EOS محاسبه شده از طریق بهینه سازی برای سیستم  سه جزئی   نفت / آب شور / آب که در جدول یک آمده است.

جدول 6.پارامترهای  kijکه از  طریق بهینه سازی برای سیستم سه جزئی    نفت / آب شور / آب  مطابق جدول یک ، محاسبه شده اند.

جدول 7.محاسبه درصد حجمی ترکیب شیمیایی  فاز نفت از مدل معادله ی حالت پنگ رابینسون PR EOS برای سیستم نفت  / شور / سورفکتانت در جدول 1

جدول 8.خواص فیزیکی ترکیبات در سیستم  نفت / آب شور / سورفاکتانت /  سورفاکتانت کمکی.

جدول 9.خواص عمومی و ترکیب اولیه  برحسب مول،  درصد حجمی vol% و درصد وزنی wt٪ برای یک مجموعه آزمایش (غلظت نمک 0.1٪ wt٪) برای سیستم نفت / آب شور / سورفاکتانت / سورفاکتانت کمکی  مطابق جدول 8 در 1 atm.

جدول 10.پارامترهای PR EOS محاسبه شده از طریق بهینه سازی برای سیستم نفت / آب شور / سورفاکتانت / سورفاکتانت کمکی حاصل از جدول 8.

جدول 11.پارامترهای kij محاسبه شده برای PR EOS از طریق بهینه سازی برای سیستم نفت / آب شور / سورفاکتانت / سورفاکتانت کمکی در این جدول.

جدول 12. پیش بینی ترکیب ( برحسب درصد مولی mol٪) فاز میکرو امولسیون (ME) از PR EOS برای سیستم نفت / آب شور / سورفاکتانت / سورفاکتانت کمکی در جدول 10.
ترجمه چکیده
در این مقاله، استفاده از یک مدل ترمودینامیکی بر اساس روش NRTL ترکیب شده با مدل ضریب فعالیت دبای- هوکلDebye–Huckel برای محلول های الکترولیت برای نشان دادن رفتار سیستم تعادل مایع- مایع (LLE) حاوی روغن، آب شور و سورفاکتانت های یونی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده برحسب جدایش فاز و آنالیزترکیب شیمیایی نشان داده شده و با داده های تجربی مقایسه شده است. اثر درجه انحلال نمک و سورفاکتانت در آب بر پیش بینی مدل نیز بررسی شده است. همچنین، پارامترهای معادله ی حالت پنگ - رابینسون Peng-Robinson برای چنین محاسبات LLE ای نیز تعیین می شود و روش ها با دو مجموعه داده های تجربی مقایسه شده اند. در مجموعه داده های دوم، این سیستم حاوی سورفاکتانت کمکی الکل علاوه بر روغن، آب شور و یک سورفاکتانت آنیونی سولفونات نفت می باشد. مدل های مورد بررسی ممکن است برای ارزیابی و شبیه سازی پروژه های EOR شیمیایی مناسب باشند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه علوم زمین و سیارات زمین شناسی اقتصادی
چکیده انگلیسی

In this paper application of a thermodynamic model based on NRTL method combined with Debye–Huckel activity coefficient model for electrolyte solutions to represent liquid–liquid-equilibrium (LLE) behavior of systems containing oil, brine and ionic surfactants is investigated. Results are presented in terms of phase split and compositional analysis and compared with experimental data. The effect of degree of dissociation of salt and surfactant in water on the model prediction is also examined. Parameters of Peng–Robinson Equation of State are also determined for such LLE calculations and the methods have been compared with two sets of experimental data. In the second data set, the system contains alcohol co-surfactant in addition to oil, brine and a petroleum sulfonate anionic surfactant. Investigated models may be suitable for evaluation and simulation of chemical EOR projects.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Petroleum Science and Engineering - Volume 67, Issues 3–4, August 2009, Pages 75–83
نویسندگان
, ,