کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
34164 45007 2016 8 صفحه PDF 16 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Green synthesis of gold nanoparticles and their enhanced synergistic antitumor activity using HepG2 and MCF7 cells and its antibacterial effects
ترجمه فارسی عنوان
سنتز سبز نانو ذرات طلا و افزایش فعالیت ضد توموری سینرژیستی آنها با استفاده از سلول‌های HepG2 و MCF7 و اثرات آنتی باکتریال آنها
کلمات کلیدی
نانو ذره طلا، سنتز سبز، کاریکا پاپایا، کاتارانتوس روسئوس و فعالیت ضد سرطانی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2. مواد و روش‌ها

2.1. مواد شیمیایی

2.2. آماده سازی عصاره آبی برگ

2.3. سنتز نانو ذرات طلا

2.4. خصوصیات

2.5. محیط کشت باکتریایی، فعالیت آنتی باکتریال، و حداقل غلظت بازدارندگی

2.6. تعیین حداقل غلظت بازدارندگی با استفاده از آزمایش رسازورین

2.7. مطالعه سیتوتوکسیسیته در شرایط in vitro

3. نتیجه و بحث

3.1 مشاهدات بصری و اسپکترومتری مرئی UV 

شکل 1. طیف UV مربوط به AuNPهای اماده شده در غلظت‌های مختلف (a) CP-کاریکا پاپایا، (b) CR- کاتارانتوس روسئوس، و (c) CPCRM- ترکیبی از CP و CR را نشان می‌دهد.

شکل 2. اسپکتروم FTIR مربوط به AuNPهای آماده شده با استفاده از عصاره‌های گیاهی (a) CP-کاریکا پاپایا، (b) CR- کاتارانتوس روسئوس، و (c) CPCRM- ترکیبی از CP و CR را نشان می‌دهد.

3.2. تحلیل ساختاری 

3.3. تحلیل مورفولوژیکی سطحی

3.4. تحلیل میکروسکوپ الکترونی عبوری با وضوح بالا (HRTEM)

شکل 4. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مربوط به سطح AuNPهای (a) CP-کاریکا پاپایا، (b) CR- کاتارانتوس روسئوس، و (c) CPCRM- ترکیبی از CP و CR را نشان می‌دهد. 

شکل 5. میکروسکوپ الکترونی عبوری با وضوح بالای مربوط به AuNPهای آماده شده با استفاده از عصاره‌های گیاهی (a) CP-کاریکا پاپایا، (b) CR- کاتارانتوس روسئوس، و (c) CPCRM- ترکیبی از CP و CR را نشان می‌دهد و تصاویر d-f الگوی انکسار ناحیه گزینشی متناظر را نشان می‌دهند.

3.5. فعالیت ضد باکتریایی و حداقل غلظت بازدارندگی

شکل 6. اثرات ضد باکتریایی مربوط به AuNPهای آماده شده با استفاده از (a) CP-کاریکا پاپایا، (b) CR- کاتارانتوس روسئوس، و (c) CPCRM- ترکیبی از CP و CR را در مقابل سویه‌های باکتریایی گرم مثبت و گرم منفی همراه با شاهد مثبت نشان می‌دهد.

جدول 1. حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) AuNPهای آماده شده با استفاده از (a) CP-کاریکا پاپایا، (b) CR- کاتارانتوس روسئوس، و (c) CPCRM- ترکیبی از CP و CR در مقابل سویه‌های باکتریایی گرم مثبت و گرم منفی همراه با شاهد مثبت.

3.6. آزمایش زیست سازگاری

4. نتیجه‌گیری

شکل 7. فعالیت ضد سرطانی AuNPهای آماده شده با استفاده از CP-کاریکا پاپایا، CR- کاتارانتوس روسئوس، و CPCRM- ترکیبی از CP و CR را در مقابل خط سلولی (a) MCF7 و (b) HepG2 نشان می‌دهد. AuNPهای مربوط به حداکثر غلظت μg/mL 250 در مقابل سلول‌های فیبروبلاست 373 و حداکثر غلظت دوکسوروبیسین (μg/Ml 250) نیز در مقابل سلول‌های MCF7 و HepG2 نیز مورد بررسی قرار گرفتند.  
ترجمه چکیده
سنتز سبز تک ظرفی نانو ذرات طلا (AuNPها) با استفاده از عصاره برگ‌های کاریکا پاپایا (CP) و کاتارانتوس روسئوس (CR) و ترکیبی از این دو عصاره (CPCRM) به دست آمد. خصوصیات AuNPهای سنتز شده از نظر اندازه، مورفولوژی، تبلور، و اثراتشان روی خطوط باکتریایی و خطوط سلول‌های سرطانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج میکروسکوپ الکترونی نشان داد که AuNPها عمدتا کروی شکل هستند، ولی مورفولوژی‌های مثلثی شکل و شش وجهی نیز در آنها مشاهده شده است. اسپکترومتری فرو سرخ و مطالعات میکروسکوپی نشان دادند که آلکالوئیدها، فلاونوئیدها، و پروتئین‌ها همراه با AuNPها که مسئولیت تثبیت، عدم تجمع، و ویژگی‌های فعال بیولوژیکی آنها نظیر فعالیت ضد باکتریایی و ضد سرطانی را برعهده دارند مشاهده می‌شوند. در میان AuNPهایی که در تحقیق حاضر آماده شدند، عصاره CPCRM نشان دهنده افزایش فعالیت به دلیل اثرات سینرژیستی هر دو عصاره گیاهی بود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی بیو مهندسی (مهندسی زیستی)
چکیده انگلیسی


• Green synthesis method to reduce the chemicals and toxicity effects.
• Spherical and triangular shaped gold nanoparticles (AuNPs) were synthesized using plants leaf extracts.
• Alkaloids, flavonoids and proteins present with AuNPs are responsible for their stabilization, non-agglomeration and biologically active confirmed by FTIR.
• AuNPs from mixed extracts show enhanced antibacterial and anticancer activities due to synergistic effect.

One pot green synthesize of gold nanoparticles (AuNPs) were achieved using the leaf extracts of Carica papaya (CP) and Catharanthus roseus (CR) and the combination of these two extracts (CPCRM). The synthesized AuNPs were characterized for their size, morphology, crystallinity and their effects on bacterial and cancer cell lines were investigated. The electron microscopy results showed that AuNPs were mostly spherical, however, triangle and hexagonal shaped morphologies were also observed. The infra-red spectroscopy and microscopies studies revealed that alkaloids, flavonoids and proteins were present along with AuNPs which are responsible for their stabilization, non-agglomeration and biologically active characteristics including antibacterial and anticancer activity. Among the AuNPs prepared in this study, CPCRM extract showed enhanced activity due to the synergistic effects of both plant extracts.

Figure optionsDownload as PowerPoint slide

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Process Biochemistry - Volume 51, Issue 3, March 2016, Pages 384–391
نویسندگان
, , , , , ,