کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
371083 621896 2016 12 صفحه PDF 28 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Receptive vocabulary analysis in Down syndrome
ترجمه فارسی عنوان
تحلیل واژگان شنیداری در سندروم داون ( عقب ماندگی ذهنی )
کلمات کلیدی
سندرم داون - توسعه واژگانی؛ واژگان درکی؛ دانش افعال؛ ناتوانی ذهنی
فهرست مطالب مقاله
چکیده 
واژه های کلیدی
۱- مقدمه 
۲- روش
۲-۱ شرکت کنندگان
۲-۱-۱ شرکت کنندگان سندروم داون 
۲-۱-۲ شرکت کنندگان TD
۳- مقیاس های سنجش
۳-۱ آزمایش واژگان PEABODY  
۳-۲ آزمایش عملکرد بین المللی Leiter
۳-۳ آزمایش فرعی تکرار غیرزبانی آزمایش فراگیری پردازش واجی
۴- راهکارها 
جدول 1. انحراف استاندارد و میانگین ( SD) توصیفات نمونه
۵- نتایج 
۵-۱ تحلیل داده های اولیه
۵-۱-۱  سن شناسنامه ای 
۵-۱-۲ توانایی تشخیص غیر شفاهی 
جدول 2. روابط میان متغیرها
۵-۱-۳ حافظه واجی
۵-۱-۴ مقایسه گروهی واژگان دریافتی 
۵-۲ تحلیل داده های اصلی 
۵-۲-۱ مقایسه های گروهی انواع موارد PPVT-4
۵-۳  تحلیل مسیر توسعه بین گروه ها
۵-۳-۱  روش تحلیلی 
۵-۳-۲ تحلیل های اصلی 
۵-۳-۳ نام ها
شکل 1. عملکرد فعل در امتیازهای ردیف PPVT-4
۵-۳-۴ فعل ها 
۵-۳-۵ صفت ها 
۵-۴ تحلیل مسیر توسعه در گروهها
۵-۴-۱ سندروم داون 
۵-۴-۲ ناتوانی هوشی 
شکل 2. عملکرد نام، فعل و صفت در گروهی با DS در امتیازات ردیف  PPVT-4 
۵-۴-۳ رشد معمولی
۶- بحث
ترجمه چکیده
مطالعه ی کنونی، تحقیق مفصلی در مورد واژگان شنیداری افراد سندروم داون ( DS ) در مقایسه ی با گروه های کنترل متشکل از افرادی با توانایی غیر زبانی مشابه با میزان رشد معمولی ( TD ) و ناتوانای ذهنی با علت نامشخص ( ID ) است. به آگاهی از فعل توجه ویژه ای نشان داده می شود، زیرا رشد نحوی آینده را پیش بینی می کند. پنجاه شرکت کننده با سندروم داون، با میانگین سنی 10 تا 21 سال، 29 شرکت کننده با میانگین سنی 10 تا 21 سال و 29 شرکت کننده ی دارای TD، در میانگین سنی 4 تا 9 سال، با مقیاس های کامل از واژگان شنیداری ( PPVT-4 )، توانایی غیر زبانی ( Lieter-R )، و حافظه ی واج شناسی ( آزمون فرعی تکرار بدون کلمه ی CTOPP ) در این آزمایش شرکت داشته اند. گروه ها براساس میزان درصد تصحیح کلمه، فعل و موارد مربوط به PPVT-4، مقایسه می شوند. نتایج نشان می دهند که در مورد افعال، شرکت کنندگان ID به مراتب بهتر از شرکت کنندگان با DS و TD عمل کردند، حتی وقتی که توانایی واژگان شنیداری و حافظه ی واجی کلی آنها ثابت نگه داشته شوند. گروه های با DS و TD الگوی مشابهی از دانش لغوی نشان دادند و نسبت به فعل ها و صفات، در مورد نام ها بهتر عمل کردند. در مقابل، گروه با ID در مورد نام ها و افعال یکسان عمل کرد ولی در مورد صفات عملکرد آنها بدتر بود.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علم عصب شناسی علوم اعصاب رفتاری
چکیده انگلیسی
The present study is an in-depth examination of receptive vocabulary in individuals with Down syndrome (DS) in comparison to control groups of individuals of similar nonverbal ability with typical development (TD) and non-specific etiology intellectual disability (ID). Verb knowledge was of particular interest, as it is known to be a predictor of later syntactic development. Fifty participants with DS, aged 10–21 years, 29 participants with ID, 10–21 years, and 29 participants with TD, 4–9 years, completed measures of receptive vocabulary (PPVT-4), nonverbal ability (Leiter-R), and phonological memory (Nonword Repetition subtest of the CTOPP). Groups were compared on percentage correct of noun, verb and attribute items on the PPVT-4. Results revealed that on verb items, the participants with ID performed significantly better than both participants with DS and TD, even when overall receptive vocabulary ability and phonological memory were held constant. Groups with DS and TD showed the same pattern of lexical knowledge, performing better on nouns than both verbs and attributes. In contrast, the group with ID performed similarly on nouns and verbs, but worse on attributes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Research in Developmental Disabilities - Volume 55, August 2016, Pages 161–172
نویسندگان
, , , , ,