کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
5750139 1619690 2018 10 صفحه PDF 25 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Evaluation of benefits and risks associated with the agricultural use of organic wastes of pharmaceutical origin
ترجمه فارسی عنوان
ارزیابی مزایا و خطرات مربوط به استفاده از مواد زائد آلی با منشاء دارویی در خاک‌های زراعی
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2- مواد و روشها

2-1- مواد آلی و نمونه برداری

2-2- ویژگیهای مواد آلی

2-3- آزمایش انکوباسیون خاک

شکل 1: نمودار تولید داپتوماسین، تصفیه فاضلاب و سایت های نمونه گیری. خطوط توپر: دفع فاضلاب واقعی؛ خطوط منقطع: ارزشگذاری فاضلاب پیشنهاد شده توسط Cucina و همکاران. (2017)

2-4- فعالیت‌های آنزیمی خاک

2-5- آزمونهای زیستی گیاهی

2-6 تحلیل‌های آماری

3- بحث و نتیجه گیری

3-1- خواص فیزیکی- شیمیایی و کودی مواد آلی با منشاء دارویی

جدول 1: خصوصیات فیزیکو شیمیایی و کودی سه نوع از ضایعات دارویی

2-3-خطرات زیست محیطی: فلزات سنگین، پاتوژنها و بقایای داپتومایسین

جدول 2: مقادیر فلزات سنگین سه نوع ضایعات آلی با منشاء دارویی

جدول 3: خصوصیات بهداشتی و بقایای داپتومایسین در سه نوع از ضایعات آلی دارویی

3-3- تاثیر تثبیت مواد آلی بر انتشار CO2

شکل2: شکل (A) تغییرات زمانی انتشار CO2 و شکل (B)  محتوای WEOM در خاک تیمار شده در آزمایش میکروکوزم (میانگین ± SD، n=3). CTRL: خاک تیمار نشده؛ PS: لجن؛ AD: مواد ناشی از هضم بیهوازی؛ CM: کمپوست. داده ها بر اساس وزن خشک نمونه بیان شده اند.

جدول 4: چرخش مواد آلی در خاک اصلاح شده در طول آزمایش میکروکوزم

3-4- اثر بر فعالیتهای آنزیمی  خاک

شکل 3: تعیین تغییرات زمانی در طول فعالیت‌های آنزیمی پس از اعمال PS، AD و CM به خاک: شکل (A) فعالیت هیدرولیزی FDA؛ شکل (B) کل فعالیت دهیدوژناز؛ شکل (C) فعالیت قلیایی فسفومونواستراز؛ شکل (D) فعالیت اوره ( میانگین ± SD، n=3). CTRL: خاک تیمار نشده؛ PS: لجن؛ AD: مواد ناشی از هضم بیهوازی؛ CM: کمپوست. داده‌ها بر اساس وزن خشک نمونه بیان شده‌اند

3-5- سموم گیاهی بالقوه 

شکل 4: اثرات عصاره‌ها و رقتهای مختلف نمونه های PS، AD و CM بر روی شاخص جوانه زنی (GI) : (A) خیار (C. sativus)، (B) کاهو (L. sativa)، (C) شاهی (L. sativum) و (D) جو (H. vulgare) (میانگین ± SD، n=5)

شکل 5: اثرات عصاره ها و رقت های مختلف نمونه های PS، AD و CM  بر شاخص رشد _Gri) در گیاه عدسک آبی قوزدار (L. minor) ( میانگین ± SD، n=6). شاخص رشد برای کلیه رقتهای نمونه مواد هضم شده صفر درصد بود.

شکل 6: اثرات دوزهای مصرفی PS، AD و CM بر شاخص رشد (Gri)  بر (A) خیار (C. sativus)، (B) کاهو (L. sativa)، (C) شاهی (L. sativum) و (D) جو (H. vulgare) (میانگین ± SD، n=3).

4- نتایج
ترجمه چکیده
تخمیرهای صنعتی برای تولید داروها باعث تولید حجم زیادی فاضلاب می‌گردد که این فاضلاب می‌تواند به روش بیولوژیکی و به منظور بهبود مواد مغذی گیاه از طریق کاربرد پسماندهای با منشاء دارویی آن، در خاک، تصفیه گردد. با این وجود مزایا و خطرات مربوط به ریکاوری این ضایعات و استفاده آنها در گیاه هنوز شناخته شده نیست. بنابراین هدف از ارائه این مقاله، شناخت سه نوع از بقایای آلی ( لجن ، مواد باقی‌مانده از فرایند هضم بیهوازی و کمپوست ) می‌باشد که از مشتقات فاضلاب تولیدی ناشی از فرایند ساخت داپتومایسین، هستند. مهمترین پارامترهای مورد ارزیابی ویژگی‌های فیزیکو شمیایی، آلاینده‌های بالقوه (فلزات سنگین، پاتوژنها و بقایای داپتو مایسین)، تثبیت مواد آلی و پتانسیل سمیت نسبت به میکروارگانیسمهای موجود در خاک و گیاهان بود. نتایج نشان دادند که تمامی مواد مورد مطالعه دارای غلظت‌های بالایی از ماکرونوترینتها (N، P و K) بودند که آنها را برای استفاده مجدد در کشاورزی مناسب می‌سازد. مقدار فلزات سنگین و پاتوژنهای موجود در این مواد کمتر از حد محدودیتهای تعیین شده توسط قوانین اروپا و ایتالیا بوده و باعث آلودگی خاک نمی‌گردند. کمپوست از بیشترین تثبیت ماده آلی در مواد مورد مطالعه، برخوردار بود، در حالیکه لجن و مواد باقی‌مانده از هضم بیهوازی دارای مقادیر زیادی مواد آلی ناپایدار بودند. گرچه کودهای حاصل از مشتقات دارویی بوسیله فعالیت‌های آنزیمی، تاثیر منفی بر میکروارگانیسمهای خاک نداشتند، اما لجن و مواد باقی‌مانده از فرایند هضم بیهوازی، به ترتیب باعث تولید سموم زیستی متوسط و قوی گردیدند. کمپوست نه تنها اثر سمی بر رشد و توسعه گیاه نداشت بلکه دارای اثر مثبت بر جوانه‌زنی و رشد گیاه کاهو و جو نیز بود. نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان می‌دهد که تعیین ارزش مواد ناشی از فرایندهای تولید دارو، از طریق کمپوست کردن، استفاده مجدد از آنها را در کشاورزی مجاز دانسته و همچنین نشان‌دهنده یک استراتژی مناسب برای حرکت به سوی عدم تولید زباله در فرایند تولید داپتومایسین می‌باشد.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علوم محیط زیست شیمی زیست محیطی
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Science of The Total Environment - Volumes 613–614, 1 February 2018, Pages 773-782
نویسندگان
, , , , , , ,