کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
600598 1454305 2012 7 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Dual crosslinked hydrogel nanoparticles by nanogel bottom-up method for sustained-release delivery
ترجمه فارسی عنوان
نانوذرات هیدروژل متصل دوتایی توسط روش پایین به بالا برای دارورسانی پیوسته رهش
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1-مقدمه

2-بخش تجربی

2-1- مواد

2-2- پراکندگی نوری دینامیک(DLS) 

2-3- تقسیم بندی میدان- جریان جریان نامتقارن (AF4)

2-4- سنتز نانوژلها

2-5- تهیه نانوذرات  CHPOA- PEGSH 

2-6- اندازه گیری شفافیت خون

شکل1- ساختارهای شیمیایی (a) نانوژل CHPOA و(b)  نانوذرات CHPOA-PEGSH

3-بحث و نتیجه گیری

3-1- سنتز و اتصال نانوژلهای CHP اکریلویل(CHPOA)

جدول1- قطر نانوذرات CHPOA-PEGSH

جدول2- قطر نانوذرات CHPOA-PEGSH قبل و بعد از خشک شدن- انجماد

شکل3- ساختار سلسله مراتبی هیدروژل CHPOA-PEGSH.

شکل4- تصاویرTEM (a) نانوژلهای CHPOA و (b)  نانوذرات CHPOA-PEGSH.

3-2- ساختار نانوژلهای متصل

3-3- تخریب نانوژلهای متصل تحت شرایط فیزیولوژیکی

شکل5- پاسخ متیل بتا سیکلودکسترین به رفتار تورم

شکل6- (a) هیدرولیز استری نانوذرات CHPOA-PEGSH.

3-4- شفافیت خون نانوژلهای متصل بدنبال تزریق داخل وریدی در موشها

شکل7- گردش خون نانوژل CHP (شکل لوزی) و CHPOA-PEGSH(اکریلویل:تیول=2:1(شکل مربع،4:1(مثلث). داده میانگین± انحراف استاندارد(SD) و n=4 رانشان می دهد.

4-نتیجه گیری
ترجمه چکیده
نانوژلهای هیبریدی پلی ساکارید-PEG، (CHPOA–PEGSH) متصل عرضی هم توسط پیوندهای کووالانسی استر وهم برهمکنشهای فیزیکی توسط واکنش یک تیول-پلی اتیلن گلیکول اصلاح شده(PEGSH) با اکریلویل اصلاح شده کلسترول دربردارنده پولولان(CHPOA) تهیه شده است. پارامترهای تجربی شامل غلظت CHPOA، درجه استخلاف CHPOA و مقادیر اولیه CHPOA و PEGSH می باشند که بمنظور ارزیابی اثر آنها بر اندازه نانوژلها(50تا150 نانومتر) وبر سینتیکهای تخریب آنها اصلاح شد و توسط پراکندگی نوری دینامیک(DLS) و کروماتوگرافی تقسیم بندی جریان نامتقارن میدان-جریان(AF4) مورد بررسی قرار گرفت. نانوژلهای نشاندارشده با رودامین بصورت داخل وریدی به موشها تزریق شدند و غلظت آنها در خون توسط یک سنجش فلورسانس به عنوان تابعی از زمان تزریق تعیین شد. نیمه عمر حذف نانوذرات CHPOA-PEGSH مربوط به حضور زنجیرهای PEG اتصال دهنده بود که ازجذب پروتئین غیر ویژه به سینتیکهای هیدرولیز آهسته استرهای متصل در محیط بیولوژیکی جلوگیری می کند. نانوژلهای CHOPA-PEGSH هیبریدی انتظار می رود که بعنوان نانوحمل کننده های قابل تزریق برای داروها و پروتئینها از نظر رسوب سطح پایین و سرعت هیدرولیز آهسته مفید باشند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی شیمی کلوئیدی و سطحی
چکیده انگلیسی

Polysaccharide–PEG hybrid nanogels (CHPOA–PEGSH) crosslinked by both covalent ester bonds and physical interactions were prepared by the reaction of a thiol-modified poly(ethylene glycol) (PEGSH) with acryloyl-modified cholesterol-bearing pullulan (CHPOA). Experimental parameters, including CHPOA concentration, the degree of acryloyl substitution of CHPOA, and the initial amounts of CHPOA and PEGSH, were modified in order to assess their effect on the size of the nanogels (50–150 nm) and on their degradation kinetics, monitored by dynamic light scattering (DLS) and asymmetrical flow field-flow fractionation (AF4) chromatography. Rhodamine-labeled nanogels were injected intravenously into mice and their concentration in blood was determined by a fluorescence assay as a function of post-injection time. The elimination half-life (t1/2) of CHPOA–PEGSH nanoparticles was about 15-fold longer (18 h) than that of CHP nanogels (1.2 h). The half-life enhancement of CHPOA–PEGSH was attributed to the presence of the crosslinker PEG chains, which prevent non-specific protein adsorption, and to the slow hydrolysis kinetics of the crosslinking esters in the biological milieu. The hybrid CHPOA–PEGSH nanogels are expected to be useful as injectable nanocarriers for drugs and proteins, in view of their low surface fouling and slow hydrolysis rate.

Figure optionsDownload as PowerPoint slideHighlights
► Nanogel-crosslinked nanoparticles were prepared by simple mixing of cholesterol-bearing pullulan (CHP) with acryloyl groups (CHPOA) and thiol-modified polyethylene glycol (PEGSH).
► The nanogels in the particles were released by hydrolysis of the crosslinker.
► Nanogel-crosslinked nanoparticles increased blood circulation time due to their structural stabilization.
► The nanoparticles with raspberry-like structure can be utilized as nanocarriers capable of controlled release of proteins.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Colloids and Surfaces B: Biointerfaces - Volume 99, 1 November 2012, Pages 38–44
نویسندگان
, , , , , , ,