کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
6630253 1424931 2018 7 صفحه PDF 21 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Thermophysical behavior of three algal biodiesels over wide ranges of pressure and temperature
ترجمه فارسی عنوان
رفتار ترموفیزیکی سه بیودیزل جلبکی در بازه‌های وسیع فشار و دما
فهرست مطالب مقاله
چکیده 

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2 مواد و روش‌ها

2-1 زیست‌توده ریزجلبک

2-2 تولید بیودیزل از ریزجلبک

2-3 تحلیل اسیدهای چرب و تحلیل بازدهی

2-4 تحلیل FAME: شرایط تحلیلی

2-5 اندازه‌گیری چگالی و ویسکوزیته فشار بالا

3 نتایج  و بحث

3-1 کارآمدی فرآیند تبادل استری

3-2 تحلیل پروفایل‌های FAME

جدول 1. تبدیل و خلوص بیودیزل حاصل از تیره‌های Nannochloropsis gaditana، Scenedesmus almeriensis و Spirulina platensis.

جدول 2. پروفایل اسید چرب بیودیزل حاصل از سه تیره ریزجلبک Nannochloropsis gaditana، Scenedesmus almeriensis، Spirulina platensis.

3-3 ویژگی‌های ترموفیزیک به عنوان شاخص‌های ثبات ذخیره‌سازی

3-4 نتایج بیودیزل  

3-4-1 اندازه‌گیری چگالی

تصویر 1- تغییرات ویسکوزیته سینماتیک Nannochloropsis ( ) به صورت تابعی از زمان

تصویر 2- چگالی   بیودیزل   به صورت تابع فشار (منحنی‌های همدما)

جدول 3. مقادیر چگالی    

جدول 4. پارامترهای معادله حالت شبه تایت (1)

تصویر 3- انبساط حرارتی هم‌فشار   Spirulina Platensis به صورت تابع فشار (منحنی‌های همدما)        

3-4-2 ویژگی‌های ترمودینامیک مشتق‌شده

تصویر 4- تراکم‌پذیری همدما   Spirulina Palatensis به صورت تابع فشار

جدول 5.ضریب انبساط گرمایی هم‌فشار   بیودیزل  

جدول 6. تراکم‌پذیری همدما   بیودیزل  

تصویر 5- ویسکوزیته سینماتیک   و   به صورت تابع دما (فشار اتمسفری)

3-4-3 مقادیر ویسکوزیته

3-5 نتایج Scenedesmus 

4 نتیجه‌گیری
ترجمه چکیده
دانستن چگالی و ویسکوزیته برای بهینه‌سازی عملکرد موتورهای دیزلی و همچنین تعیین کیفیت سوخت اهمیت دارد. به این منظور، در مطالعه کنونی به بررسی این ویژگی‌های ترموفیزیکی در سه بیودیزل جلبکی توجه داشته‌ایم. نمونه‌ها را با تبادل استری زیست‌توده خشک حاصل از میکروارگانیزم‌های مختلف، Nannochloropsis gaditana تیره دریایی، Scenedesmus almeriensis تیره آب شیرین، و Spirulina platensis سیانوباکتریایی آب شیرین به دست آوردیم. جزئیات پروتکل تولید را ارائه داده‌ایم. برای بررسی ویژگی‌های بیودیزل خام حاصل از ریزجلبک، بیودیزل‌های نهایی را تصفیه نکردیم، در نتیجه خلوص بیودیزل‌ها پایین است، و در محدوده بین 63.7% و 61.8% قرار دارد. روش نسبتاً جدیدی که به کار بردیم مبتنی بر یک فرآیند ساده بوده، و از نظر صنعتی جالب توجه است. مشخصات پروفایل (FAMEs) بیودیزل‌ها را با روش GC-MS به دست آوردیم. چگالی را در محدوده‌‌های وسیع فشار [0.1 – 140 (MPa)] و دما [293,15 (K) – 353.15 (K)] اندازه گرفتیم، که با کاربردشان در موتور همخوانی داشت. تراکم‌پذیری همدما و انبساط حرارتی هم‌فشار را در محدوده تجربی مشابه، با استفاده از دیفرانسیل چگالی، تخمین زدیم. ویسکوزیته سینماتیک سه بیودیزل را هم در فشار اتمسفری محدوده دمایی 293.15 (K) تا 353.15 (K) به دست آوردیم. ثبات ذخیره‌سازی بیودیزل‌ها را بر اساس قابلیت بازتولید ویژگی‌های محاسبه‌شده بررسی کردیم. فرآیند اکسیداسیون بر بیودیزل Spirulina تأثیری نداشت. همچنین، مقادیر چگالی و ویسکوزیته با مشخصات استاندارد همخوانی داشتند، در نتیجه، استفاده از فرآیند تولید مورد بررسی امکان‌پذیر است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی مهندسی شیمی (عمومی)
چکیده انگلیسی
The knowledge of density and viscosity is important both for the optimization of diesel engines operation and the fuel quality specification. To this end, the present work focuses on the study of these thermophysical properties for three algal biodiesels. The samples were produced by transesterification of dry biomass supplied from different microorganisms, the marine strain Nannochloropsis gaditana, the freshwater strain Scenedesmus almeriensis and the freshwater cyanobacteria Spirulina platensis. The protocol of production is detailed. The purity of biodiesels is low, ranging from 63,7% to 68,1% because the produced biodiesel was not purified in order to evaluate the characteristics of the crude biodiesel produced from microalgae. The relative new technique based on a simple process is attractive for an industrial point of view. The (FAMEs) profile of the biodiesels were characterized using a GC-MS technique. The density measurements were performed over expanded ranges of pressure [0,1-140 (MPa)] and temperatures [293,15 (K)-353,15 (K)] compatibles with their engines applications. The isothermal compressibility and the isobaric thermal expansion were estimated within the same experimental range by density differentiation. The cinematic viscosity was also measured for the three biodiesels at atmospheric pressure for temperatures ranging from 293.15 (K) to 353.15 (K). The storage stability of the biodiesels was assessed in terms of reproducibility of the measured properties. Spirulina biodiesel was not affected by oxidation process. Additionally, its density and viscosity values meet the standards specifications that support the use of this production process.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Fuel - Volume 233, 1 December 2018, Pages 497-503
نویسندگان
, , , , ,