کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
767310 897167 2011 12 صفحه PDF 15 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A novel method for optimal capacitor placement and sizing in distribution systems with nonlinear loads and DG using GA
ترجمه فارسی عنوان
*روشی نوین برای جایابی و یافتن اندازۀ بهینۀ خازن در سیستم‌های توزیع دارای بارهای غیرخطی و تولید پراکنده، با استفاده از الگوریتم ژنتیک
فهرست مطالب مقاله
چکیده
مقدمه
توصیف مساله
محاسبات پخش بار
فرمولبندی مساله
قیود 
 تابع هدف
الگوریتم ژنتیک و تابع برازش ارائه‌شدهجدول 1:هزینۀ سالانۀ خازن‌های ثابت [21]. 
رهیافت پاسخ
مراحل الگوریتم
معیار همگرایی و زمان محاسبهشکل 1. دیاگرام تک‌خطی سیستم معوج 18 باس IEEE [34] به کار رفته برای شبیه‌سازی و تحلیل.
نتایج شبیه‌سازی
شبیه‌سازی سیستم معوج 18 با IEEE بدون تولید پراکنده 
اطلاعات خط در سیستم آزمون 18 باس IEEE. جدول 3 الف:اطلاعات بار خطی در سیستم تست 18 باس IEEE. جدول 3 ب:اطلاعات بار غیرخطی و تولید توان DG در سیستم آزمون 18 باس IEEE. جدول 4:جایابی خازن بر اساس [21] در سیستم آزمون 18 باس IEEE. جدول 5 الف:جایابی خازن بر اساس روش ارائه شده با مقدار مختلف kn در سیستم آزمون 18 باس IEEE. جدول 5 ب:مقایسۀ نتایج در حضور بارهای خطی و غیرخطی در سیستم آزمون 18 باس IEEE. 
شبیه‌سازی سیستم معوج IEEE 18 باس دارای تولید پراکندهجدول 6:نتایج خازن تخصیص‌یافته، ولتاژ باس و ولتاژ THD در سیستم آزمون 18 باس IEEE با DG. جدول 7:نتایج مقایسه‌ای روش ارائه شده با و بدون حضور DG در سیستم تست 18 باس IEEE. 
شبیه‌سازی سیستم معوج IEEE دارای تولید پراکندهشکل 2. دیاگرام تک‌خطی سیستم آزمون 33 باس IEEE به کار رفته برای شبیه‌سازی و تحلیل. جدول 8:اطلاعات خط در سیستم آزمون 33 باس IEEE. جدول 9:اطلاعات خط و تولید توان DG در سیستم آزمون 33 باس IEEE.جدول 10:نتایج خازن تخصیص‌یافته، ولتاژ باس و ولتاژ THD در سیستم آزمون 33 باس IEEE. جدول 11:نتایج مقایسۀ روش ارائه شده با DG در سیستم آزمون 33 باس IEEE. 
نتیجه‌گیری
ترجمه چکیده
برای بهبود همزمان کیفیت توان، بهینه‌سازی مکان و اندازۀ بانک‌های خازنی ثابت در شبکه‌های توزیع شعاعی، که دارای بارهای غیرخطی و تولید پراکنده (DG) بوده و هارمونیک‌های ولتاژ- جریان را بوجود می‌آورند، یک الگوریتم ژنتیک (GA) پیشنهاد می‌شود. در سیستم‌های توزیع، بارهای غیرخطی و DGها معمولاً به عنوان منابع هارمونیکی در نظر گرفته می‌شوند. برای بهینه‌سازی مکان و اندازۀ خازن در سیستم توزیع، تابع هدف شامل هزینۀ تلفات سیستم، تلفان انرژی و بانک‌های خازنی است. در همین زمان، قیود شامل حدود ولتاژ، تعداد/ اندازۀ خازن‌های نصب‌شده (در هر باس) و نیز حدود کیفیت توان استاندارد IEEE-519 است. در این مطالعه، تابع برازش جدیدی برای حل مسالۀ بهینه‌سازی مقید با متغیرهای گسسته، به کار می‌رود. نتایج شبیه‌سازی حاصل از دو شبکۀ معوج IEEE (یعنی سیستم‌های تست 18 باس و 33 باس) ارائه شده و پاسخ‌های روش بیان شده با نتایج مربوط به روش‌های توصیف شده در بخش تاریخچه مقایسه می‌شود. سهم اصلی این مقاله عبارت است از محاسبۀ پاسخ (نزدیک) جهانی با احتمال کم گیر افتادن در بهینۀ محلی و وابستگی ضعیف به شرایط اولیه، و در عین حال اجتناب از مشکلات عددی سیستم‌های بزرگ. نتایج نشان می‌دهد که روش ارائه شده را می‌توان به خوبی برای یافتن مکان و اندازۀ بهینۀ خازن در سیستم‌های توزیع معوج به کار گرفت.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی مکانیک
چکیده انگلیسی
A genetic algorithm (GA) is proposed for simultaneous power quality improvement, optimal placement and sizing of fixed capacitor banks in radial distribution networks with nonlinear loads and distributed generation (DG) imposing voltage–current harmonics. In distribution systems, nonlinear loads and DGs are often considered as harmonic sources. For optimizing capacitor placement and sizing in the distribution system, objective function includes the cost of power losses, energy losses and capacitor banks. At the same time, constraints include voltage limits, number/size of installed capacitors (at each bus) and the power quality limits of standard IEEE-519. In this study, new fitness function is used to solve the constrained optimization problem with discrete variables. Simulation results for two IEEE distorted networks (18-bus and 33-bus test systems) are presented and solutions of the proposed method are compared with those of previous methods described in the literature. The main contribution of this paper is computing the (near) global solution with a lower probability of getting stuck at a local optimum and weak dependency on initial conditions, while avoiding numerical problems in large systems. Results show that proposed method could be effectively used for optimal capacitor placement and sizing in distorted distribution systems.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation - Volume 16, Issue 2, February 2011, Pages 851–862
نویسندگان
, , ,