اسید α-لینولنیک

در این صفحه تعداد 269 مقاله تخصصی درباره اسید α-لینولنیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسید α-لینولنیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; AKP; alkaline phosphatase; ALA; α-linolenic acid; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; BW; body weight; COX2; cyclooxygenase 2; DAMP; damage-associated molecular pattern; ERK1/2; extracellular signal-regulated kinase 1/2; GGT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; Omega-3-fatty acids; Depression; Systematic review; Meta-analysis; ALA; α-linolenic acid; CES-D; Center for Epidemiologic Studies Depression Scale; CI; confidence interval; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; GDS; Geriatric Depression
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; ALA; α-linolenic acid; CLA; Conjugated linoleic acid; DPA; Docosapentaenoic acid; FADS1; Fatty acid desaturase-1; FADS2; Fatty acid desaturase-2; EPA; Eicosapentaenoic acid; GAPDH; Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; LPL; Lipoprotein lipase; LA; Li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; ALA; α-linolenic acid; AA; arachidonic acid; BHT; butylated hydroxytoluene; MRM; multiple reaction monitoring; PCA; principal component analysis; PhytoFs; phytofurans; PhytoPs; phytoprostanes; PUFAs; polyunsaturated fatty acids; ROS; reactive oxygen spec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; AOS; allene oxide synthase; APX; ascorbate peroxidase; bHLH; basic helix-loop-helix; BRs; brassinosteroids; CAT; catalase; COI; coronatine insensitive; DHAR; dehydroascorbate reductase; HPO DE; hydroperoxy octadecadienoic acids; HSP; heat shock protein; J
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; 4-HNE; 4-hydroxynonenal; AA; arachidonic acid; ALA; α-Linolenic acid; Adj.; adjusted p value; BD; bipolar disorder; BDD; bipolar disorder depressed; BDE; bipolar disorder euthymic; CNS; central nervous system; COX; cyclooxygenase; DGLA; dihomo-gamma-lino
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; DDA; docosadienoic acid; DTA; docosatrienoic acid; FAMEs; Fatty acids methyl esters; GC; gas chromatography; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; VLCPUFA; very long chain polyunsaturated fatty acid; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; ALA; α-linolenic acid; AA; arachidonic acid; BMI; body mass index; BAT; brown adipose tissue; DHA; docosahexaenoic acid; DPA; docosapentaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; FABP; fatty acid-binding protein; FFAR; free fatty acid receptor family; FGF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; ACC; acetyl CoA carboxylase; ACYL; ATP citrate lyase; Akt2; rac-β-serine-threonine kinase; ALA; α-linolenic acid; ALT; alanine aminotransferase; ARA; arachidonic acid, 20:4,ω6; AST; aspartate aminotransferase; ATGL; adipocyte triglyceride lipase; CD36;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; Docosahexaenoic acid; Eicosapentaenoic acid; Lipid droplets; Phaeodactylum tricornutum; Polyunsaturated fatty acid; Triacylglycerol; ACCase; acetyl-CoA carboxylase; ACP; acyl carrier protein; ALA; α-linolenic acid; ATS1; plastidic glycerol-3-phosphate ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; Fatty acids; Gait speed; Principal component analysis; Community-dwelling elderly; Nutritional epidemiology; 3C study; Three-City study; AA; arachidonic acid; ALA; α-linolenic acid; FA; fatty acids; LA; linoleic acid; LGS; low gait speed; PCA; principal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; AA; arachidonic acid; α-LNA; α-linolenic acid; BDI-II; Beck Depression Inventory II; BHT; butylated hydroxytoluene; COX; cycolooxygenase; CYP; cytochrome p450; DHA; docosahexaenoic acid; DSM-V; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders versi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; Breast cancer; Insulin; Omega-3 free fatty acids; Insulin signal pathway; shp2; ALA; α-linolenic acid; ANOVA; analysis of variance; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; FFA; free fatty acid; TBST; Tris-buffered saline with Tween 20;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; aHEI; alternative healthy eating index; ALA; α-linolenic acid; AMD; age-related macular degeneration; AREDS2; Age-Related Eye Disease Study 2; BMI; body mass index; CI; confidence interval; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; FFQ; food
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; breast milk; cognitive development; early life nutrition; maternal and child health epidemiology; AA; Arachidonic acid; ALA; α-linolenic acid; DHA; Docosahexaenoic acid; EDEN; Etude des Déterminants pré- et postnatals précoces du développement et de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; AA; arachidonic acid; ALA; α-linolenic acid; COX; cyclooxygenase; CYP; cytochrome P450; DGLA; dihomo-gamma-linolenic acid; DHA; docosahexaenoic acid; DiHDoHE; dihydroxy-docosahexaenoic acid; DiHDPE; dihydroxy-docosapentaenoic acid; DiHETrE; dihydroxy-eic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; ALA; α-linolenic acid; ARA; arachidonic acid; CHO; cholesterol; CM; chylomicrons; DET; differentially expressed transcripts; DHA; docosahexaenoic acid; DPA; docosapentaenoic acid; DS; development stage; DT; dietary treatment; DW; dry weight; EPA; eicosap
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; CLA; conjugated linoleic acid; CLNA; conjugated linolenic acid; LNA; α-linolenic acid; linoleic acid-I; linoleic acid isomerase; Conjugated linoleic acid; Biohydrogenation; Probiotics; Animal products;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; hFGFR2b; human fibroblast growth factor receptor 2b; UFAs; unsaturated fatty acids; CD; circular dichroism; FGFRs; fibroblast growth factor receptors; RTK; receptor tyrosine kinase; Ig; immunoglobulin; PLCγ; phospholipase Cγ; FRS2; fibroblast growth fac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; ADFom; ash-free acid detergent fiber; ALA; α-Linolenic acid; BH; biohydrogenation; CLA; conjugated linoleic acid; CP; crude protein; DHA; docosahexenoic acid; DM; dry matter; DPA; docosapentenoic acid; EE; ether extract; EPA; eicosapentaenoic acid; LTAN;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; n − 3 LC-PUFA; Omega-3 long chain polyunsaturated fatty acids; ALA; α-Linolenic acid; SDA; Stearidonic acid; EPA; Eicosapentaenoic acid; DPA; Docosapentaenoic acid; DHA; Docosahexaenoic acid; HPH; High Pressure Homogenization; n − 3 LC-PUFA enric
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; LC-PUFAs; long chain-polyunsaturated fatty acids; DGLA; dihomo-γ-linolenic acid; GLA; γ-linolenic acid; PGE1; prostaglandin E1; PA; palmitoleic acid; OA; oleic acid; LA; linoleic acid; ARA; arachidonic acid; GAL1; β-galactosidase promoter; PEG; polyeth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; Lipid emulsion; Parenteral nutrition; Fatty acids; Lipid profile; Oxidative stress; ALA; α-linolenic acid; ApoaI; apolipoprotein aI; Apob; apolipoprotein b; ARA; arachidonic acid; BUN; blood urea nitrogen; Cr; creatinine; DHA; docosahexaenoic acid; EN; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; 2-AG; 2-arachidonyl glycerol; 20-HETE; 20-hydroxy-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid; 9-HODE; 9-hydroxy-octadecadienoic; 13-HODE; 13-hydroxy-octadecadienoic; AA; arachidonic acid; AEA; anandamide; ALA; α-linolenic acid; BMI; body mass index (kg/m2); cAMP; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; Lipophenol; PUFA; Omega-3; Polyphenol; Bioactivity; ALA; α-linolenic acid; LA; linoleic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; DHA; docosahexaenoic acid; AR; 5-alkenylresorcinol; ACP; acylphlorogucinol; n-3 PUFA; omega-3-polyunsaturated fatty acid; PC; phosph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; ALA; α-linolenic acid; AA; arachidonic acid; BHA; 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol; ETo; annual reference evapotranspiration from a hypothetical grass reference crop with specific characteristics, without water shortage; GC-MS; gas chromatography coupl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; ALA; α-linolenic acid; BMI; body mass index; DHA; docosahexaenoic acid; DPA; docosapentaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; FAMEs; fatty acid methyl esters; FFQ; Food Frequency Questionnaire; GC; gas chromatography; GLA; γ-linolenic acid; LA; linole
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; ALA; α-linolenic acid; CFU; colony forming units; CRC; colorectal cancer; FA; fatty acids; FI; fecal inoculum; HCA; heterocyclic amines; 4-HNE; 4-hydroxy-2-nonenal; LA; linoleic acid; MDA; malondialdehyde; MUFA; monounsaturated fatty acids; LC n−3 PUFA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; ALA; α-linolenic acid; BC; breast cancer; DHA; docosahexaenoic acid; E2; 17-β estradiol; EPA; eicosapentaenoic acid; ER; estrogen receptor; HER2; human epidermal growth factor receptor 2; n-3 PUFA; omega-3 polyunsaturated fatty acid; PR; progesterone re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; Adolescent; allergic rhinitis; BAMSE; children; diet; fatty acid; fish; nonallergic rhinitis; prospective studies; vitamin D; AA; Arachidonic acid; ALA; α-Linolenic acid; AR; Allergic rhinitis; BAMSE; Children Allergy, Milieu, Stockholm, an Epidemiologic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; 12(13)Ep-9-KODE; 2(13)Epoxy-9-ketooctadecadienoic acid; % en; % of energy; ALA; α-Linolenic acid; ArA; Arachidonic acid; AUC; Area under the curve; AutOx; Auto-oxidation; BHT; 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol; COX; Cyclooxygenase; CYP; Cytochrome P450; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; Omega-6:omega-3; Nonalcoholic fatty-liver disease; High-fat diet; α-Linolenic acid; Colitis; Murine model; 4-HNE; 4-hydroxy-2-nonenal; AA; arachidonic acid; ALA; alpha-linolenic acid; ATF6; activating transcription factor 6; BiP; binding immunoglobulin p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; AA; arachidonic acid; ALP; alkaline phosphatase; ALX; G protein-coupled lipoxin A(4) receptor; AMP; adenosine monophosphate; BAT; brown adipose tissue; BMC; bone mineral content; BMD; bone mineral density; BMI; body mass index; CKD; chronic kidney disease
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; ALA; α-linolenic acid; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; BL; baseline; CI; confidence interval; CRP; C-reactive protein; EPA; eicosapentaenoic acid; HDL; high density lipoprotein; ITT; intention to treat; LA; linoleic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; Metabolic syndrome; Plasma fatty acid profile; Estimated desaturase activities; Metabolic risk factors; Mediterranean population; AA; arachidonic acid; ALA; α-linolenic acid; CVD; cardiovascular disease; D5D; Δ5 desaturase; D6D; Δ6 desaturase; DBP; dia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; Fatty acid profile of beef; Feedlot steers; Grain source; Growth performance; Monensin; ADG; average daily gain; ALA; α-linolenic acid; BH; biohydrogenation; BUN; blood urea nitrogen; BW; body weight; c; cis; CLA; conjugated linoleic acid; CP; crude prot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; PUFA; polyunsaturated fatty acids; FO; fish oil; EFA; essential fatty acids; VO; vegetable oil; MUFA; monounsaturated fatty acids; LOA; linoleic acid; ALA; α-linolenic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; DHA; docosahexaenoic acid; SO; soybean oil; RO; rape
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; AA; arachidonic acid; AD; Alzheimer disease; AdA; adrenic acid; ALA; α-linolenic acid; AMPP; N-(4-aminomethylphenyl)pyridinium; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; aSAH; aneurysmal subarachnoid hemorrhage; BHT; butylated hydroxytoluene; BSTFA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; AA; arachidonic acid; ADP; adenosine diphosphate; AIF; apoptosis-inducing factor; AMPK; AMP-activated protein kinase; ANT; adenine nucleotide translocase; Apaf-1; apoptotic protease activating factor-1; ATP; adenosine triphosphate; ATP-ase; ATP synthase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; ALA; α-linolenic acid; ANOVA; Analysis of variance; AUC; Area under the curve; C; Cholesterol; ELISA; Enzyme-linked immunosorbent assay; FFA; Free fatty acids; HOMA-R; Homeostasis model assesment ratio; IL-6; Interleukin 6; MUFA; Monounsaturated fatty ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; PUFA; polyunsaturated fatty acids; SO; soybean oil; FO; Fish oil; HVF; hydrogenated vegetable fat; TFA; trans fatty acids; AMPH; Amphetamine; RS; Reactive species; PC; Protein carbonyl; BP; Bipolar disorder; MUFA; monounsaturated fatty acids; FA; fatty ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; AA; arachidonic acid; ASO; refined high-oleic sunflower oil enriched with an olive-pomace extract of phenols; BI; before intake; COX; cyclooxygenase; CYP450; cytochrome P450 monooxygenase; DSO; refined high-oleic sunflower oil enriched with 400 μg/mL of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-لینولنیک; AA; arachidonic acid; ALA; α-linolenic acid; AP; Activator Protein; COX; cyclooxygenases; CYP; cytochrome P450; DHA; docosahexaenoic acid; DGLA; dihomo-gammalinolenic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; FABP7 (B-FABP); brain fatty acid binding protein; GFA