سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار

در این صفحه تعداد 163 مقاله تخصصی درباره سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار
مقالات ISI سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Step length prediction; Powered ankle prosthesis; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Multisensory data fusion; Supervisory control;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Draft force; Specific draft force; Modeling strategies; Moldboard plow implement; ASABE; American Society of Agricultural and Biological Engineers; ANN; artificial neural network; ANFIS; adaptive neuro-fuzzy inferenc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Evapotranspiration; Machine learning; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Extreme learning machine; Terrestrial ecosystems; Eddy covariance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; GFEM; Neutron noise source; Reconstruction; ANFIS; DT; RBF; SVM; GFEM; Galerkin Finite Element Method; DYN-GFEM; Dynamical- Galerkin Finite Element Method; ANN; Artificial Neural Network; ANFIS; Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System; DT; Decision Tree; RB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Solar radiation; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Fuzzy logic; Radial basis function; Support vector regression; Multilayer feed-forward;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Adaptive sliding mode control; Fuzzy sliding mode control; Magneto-rheological damper (MRD); MRD train-car suspension; Optimal fuzzy disturbance observer; MRD; magneto-rheological damper; i-MRD; inverse MRD; UAD; uncertainty and disturbance; SMC; sliding
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Selective laser sintering; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Simulated annealing algorithm; Grey relational analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Natural gas density; Compressibility factor; Fuzzy inference system; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Genetic algorithm; Group method of data handling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Thermal damage; Sandstone; Multivariate regression analysis; Artificial neural network; Adaptive neuro-fuzzy inference system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Solar radiation; Group method of data handling; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Particle swarm optimization; Genetic algorithm; Ant colony;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Air pollution evaluation; Air pollution forecast; Fuzzy synthetic evaluation; Entropy technique; Early-warning; Air quality level; NN; Neural network; HM; Harmony memory; FTA; Fault tree analysis; RBF; Radial basis function; MLP; Multilayer perception; AQ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Well placement optimization; Genetic algorithm; Particle swarm optimization; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Reservoir opportunity index;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Thermal control algorithm; Cooling system; Double skin envelope; Fuzzy logic; Artificial neural network; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Indoor temperature;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Artificial neural network; Fuel consumption per working hour; Fuel consumption per tilled area; Specific volumetric fuel consumption; FCWH; fuel consumption per working hour; FCTA; fuel consumption per tilled area; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Sleep apnea; Machine learning; Classification; Threshold-based classification; Systematic review; AI; Apnea Index; AHI; Apnea and Hypopnea Index; AIRS; Artificial Immune Recognition System; ANN; Artificial Neural Network; ANFIS; Adaptive Neuro-Fuzzy Infer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Displacement; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Artificial neural network; Multiple linear regression; Data-driven models;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; AC; alternating current; ANN; artificial neural network; ASD; adjustable speed drive; ANFIS; adaptive neuro-fuzzy inference system; BDFIG; brushless doubly fed induction generator; BJT; bipolar junction power transistor; CC-VSC; current control voltage so
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; ANFIS; Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System; CC; Combustion chamber; CCGT; Combined-cycle gas turbine; DA; De-aerator; GT; Gas turbine; HP; High pressure; HPST; High-pressure steam turbine; HRSG; Heat recovery steam generator; IP; Intermediate pressure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Short-term wind power forecasting; Pearson correlation coefficient; Neural network; Least squares support vector machine; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Hybrid methodology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Fault Detection and Diagnosis; Weightless Neural Networks; Time series; ANFIS; Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System; ANN; Artificial Neural Net; BA; State of Bahia, Brazil; CW; Counting WiSARD; Disck; Discriminator k; FCM; Fuzzy C-Means; FDD; Fault Detec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; AAD; average absolute deviation; AV; acid value; ANFIS; adaptive neuro-fuzzy inference system; ANN; artificial neural network; ANOVA; analysis of variance; BBD; Box Behnken design; BMF; bell membership function; CV; coefficient of variance; DoE; design of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Principal component analysis; Pearson’s correlation coefficient; Drainage water; Environmental condition
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Daily peak load forecasting; Exponential smoothing; Data classification; Wavelet packet; Adaptive neuro-fuzzy inference system
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Sensor selection approaches; PEM fuel cell; Sensitivity analysis; Performance prediction; Adaptive neuro-fuzzy inference system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Artificial neural network; Moisture content; Moisture ratio; Hydration rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Chaotic supply chain; Chaos control; Chaos synchronization; Artificial neural networks; Adaptive neuro-fuzzy inference system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System; Artificial Neural Networks; Empirical equations; Gene Expression Programming; Solar radiation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Solar thermal energy system; Performance prediction; Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System; Artificial neural networks; Modelling; Numerical simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; ANFIS; Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System; ANN; Artificial Neural Network; MLR; Multiple Linear Regression; NFA; natural fine aggregate; RFA; recycled fine aggregate; NCA10; natural coarse aggregates 10 mm; NCA20; natural coarse aggregates 20 mm; RCA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; GHGs; greenhouse gases; CER; certified emission reduction; PCM; phase changing material; SC; solar chimney; GCHE; ground coupled heat exchanger; EAHE; earth air heat exchanger; GSHP; ground source heat pump; DX-GCHP; direct expansion ground-coupled heat p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Grey-fuzzy model; Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System; End milling; Coated insert; Optimization; Aluminum alloy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Reference evapotranspiration; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Penman-Monteith method; Variable selection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Olefin polymerization; Dynamic two-phase model; Entrainment; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Fuzzy logic controller
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Water level forecasting; Wavelet decomposition; Artificial neural network; Adaptive neuro-fuzzy inference system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; DM; Diabetes Mellitus; DR; Diabetic Retinopathy; NPDR; Non-Proliferative Diabetic Retinopathy; PDR; Proliferative Diabetic Retinopathy; ME; Macular Edema; MA; Microaneurysms; HA; Haemorrhages; CWS; Cotton Wool Spots; VB; Venous Beading; NV; Neovasculariza
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Clustering data; Fuzzy model identification; Hyper-box cluster; Hyper-plane cluster; Potential field
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی عاملی سازگار; Natural gas; Pressure drop station; Short-term prediction; Artificial neural network; Adaptive neuro-fuzzy inference system