آشنایی با موضوع

معیار اطلاعاتی آکائیک Akaike information criterion به اختصار AIC معیاری برای سنجش نیکویی برازش است. این معیار بر اساس مفهوم آنتروپی بنا شده است و نشان می‌دهد که استفاده از یک مدل آماری به چه میزان باعث از دست رفتن اطلاعات می‌شود. به عبارت دیگر، این معیار تعادلی میان دقت مدل و پیچیدگی آن برقرار می‌کند. این معیار توسط هیروتسوگو آکائیک برای انتخاب بهترین مدل آماری پیشنهاد شد. معیار اطلاعاتی آکاییک به طور گسترده ای برای انتخاب مدل به کار گرفته می شود، اما مقدار عددی آن تفسیر دقیقی ندارد. آزمون کاکس که تعمیمی از آزمون نسبت درستنمایی است برای انتخاب مدل از بین مدل های غیر آشیانی است یکی از معدود آزمون هابرای آزمون فرضیه های غیر آشیانی است. هنگامی که مدل درست داده ها مجهول است، براساس ملاک اطلاع آکائیک یکی از مدل های رقیب انتخاب می شود. اما با قاطعیت نمی توان گفت که مدل انتخاب شده به وسله این ملاک تا چه اندازه برآورد مناسبی برای مدل درست است. زیرا مشخص نیست که مدل خوب -توصیف شده یا بد توصیف- شده است. با توجه به داده‌ها، چند مدل رقیب ممکن است با توجه به مقدار AIC رتبه بندی شوند و مدل دارای کمترین AIC بهترین است. از مقدار AIC می‌توان استنباط نمود که به عنوان مثال سه مدل بهتر وضعیت نسبتاً یکسانی دارند و بقیه مدل‌ها به مراتب بدتر هستند، اما معیاری برای انتخاب مقدار آستانه‌ای برای AIC که بتوان مدلی را به واسطه داشتن AIC بزرگتر از این مقدار رد کرد وجود ندارد.

در این صفحه تعداد 230 مقاله تخصصی درباره معیار اطلاعاتی آکائیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI معیار اطلاعاتی آکائیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; PM; particulate matter; PM2.5; particulate matter with an aerodynamic diameter < 2.5 μm; HMCHH; Beijing Haidian Maternal and Child Health Hospital; SD; standard deviation; PKUERS; Peking University Urban Atmosphere Environment Monitoring Station; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; Citizenship education; Democracy; Person-centered analysis; Political participation; Social studies; Teachers' beliefs; AIC; Akaike information criterion; AIC3; AIC with 3 as penalizing factor; BIC; Bayesian information criterion; CAIC; consistent AIC; CC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; Stress-strength reliability; Finite mixture distributions; EM algorithm; Metropolis-Hastings within Gibbs algorithm; D-test statistic; Akaike information criterion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; Time-varying systems; Recursive Least Squares; Kalman Filter; Multiple forgetting factors; Laguerre expansion technique; AIC; Akaike Information Criterion; BIC; Bayesian Information Criterion; CBFV; Cerebral Blood Flow Velocity; dCA; dynamic cerebral auto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; AIC; Akaike Information Criterion; AOR; adjusted odds ratio; BIC; Bayesian Information Criterion; BLS; Bureau of Labor Statistics; CI; confidence interval; NLSY97; National Longitudinal Survey of Youth 1997; OR; odds ratio; Tobacco; Smoking; Adolescent; Y
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; TRIPOD; transparent reporting of a multivariable prediction model for individual prognosis or diagnosis; MDV; medical data vision; DPC; diagnosis-procedure combination; ADL; activities of daily living; BMI; body mass index; AIC; akaike information criteri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; AIC; Akaike information criterion; BIC; Bayesian information criterion; DLD; Department of Livestock Development (Thailand); ERGM; exponential random graph model; GOF; goodness of fit; MCMC; Markov chain Monte Carlo; MCMCMLE; Monte Carlo Markov chain maxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; GPS; global positioning system; RH; relative humidity; SD; saturation deficit; T; temperature; ONF; Office National des Forêts; AER; applied econometrics in R; GLM; generalized linear model; MASS; modern applied statistics with S; SE; standard error; AIC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; Colon cancer; Certification; Surgery; Quality of care; Routine data; Health services research; AIC; Akaike information criterion; ATC; Anatomical Therapeutic Chemical code; CH; Certified hospital; DGAV; “Deutsche Gesellschaft für Allgemein-und Viszeral
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; AIC; Akaike information criterion; CI; confidence interval; ICD-O-3; International Classification of Diseases for Oncology Third Edition; NAEDI; National Awareness and Early Diagnosis Initiative; NCIN; National Cancer Registration and Analysis Service; NC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; ADF; Augmented Dickey-Fuller; AMG; Augmented Mean Group; AIC; Akaike Information Criterion; ARDL; Autoregressive-Distributed Lag; COP; Conference of the parties; DOLS; Dynamic Ordinary Least Squares; FLM, ECM; Error Correction Model; ECT; Error Correcti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; AIC; Akaike information criterion; DLNM; distributed lag nonlinear models; MI; myocardial infarction; ZCTA; zip code tabulation area; PM2.5; particulate matter with aerodynamic diameter less than or equal to 2.5 µm; CI; confidence interval; OR; odds rat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; preterm; development; cognition; language; comorbidity; AIC; Akaike Information Criterion; BIC; Bayesian Information Criterion; BIC*; Bayesian Information Criterion using an adjusted sample size calculation; BITSEA; Brief Infant and Toddler Social Emotion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; AF; autofluorescence; AIC; Akaike Information Criterion; AICc; corrected Akaike Information Criterion; ANOVA; analysis of variance; D; diopters; dB; decibels; EZ; ellipsoid zone; FAF; fundus autofluorescence; logMAR; logarithm of the minimum angle of reso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; CFPQ; Comprehensive Feeding Practices Questionnaire; CFQ; Child Feeding Questionnaire; CFA; Confirmatory Factor Analysis; STRONG; Synergistic Theory and Research on Obesity and Nutrition Group; T1; Time 1; T2; Time 2; PES; Problematic Eating and Feeding S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; ADF; Augmented Dickey Fuller; AIC; Akaike information criterion; ARDL; autoregressive distributed lag; Bcm; billion cubic meters; BP; British Petroleum; BRICS; Brazil, Russia, India, China, and South Africa; CCR; canonical cointegration regression; CO2; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; AIC; Akaike information criterion; AVE; Average Variance Extracted; C&D; construction and demolition waste; CAB; cognitive, affective and behavioural; CFI; comparative fit index; CR; Composite Reliability; MaxR(H); Max Reliability; PCB; perceived behaviou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; PKHD1; renal replacement therapy; oligohydramnios; ciliopathy; AIC; Akaike information criterion; ARPKD; Autosomal recessive polycystic kidney disease; AUC; Area under the curve; CVVH; Continuous venovenous hemofiltration; PD; Peritoneal dialysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; AIC; Akaike information criterion; DFO; Fisheries and Oceans Canada; POLR; proportional odds linear regression; RM-LME; repeated measures linear mixed effects; Release mortality; Commercial fisheries; Pacific salmon; Fish stress physiology; Discard; Fish
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; 8-OHdG; 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; AIC; Akaike Information Criterion; α-2-M; alpha-2-macroglobulin; Apo-AI; apolipoprotein A-I; Apo-AII; apolipoprotein A-II; CRP; C-reactive protein; CNF; carbon nanofibers; CNT; carbon nanotubes; CNT/F; carbon nanotu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; ACE; average coverage error; AIC; Akaike information criterion; AMAPE; adapted MAPE; ANEM; Australian National Electricity Market; ANN; artificial NN; ANOVA; analysis of variance; AWPI; average width of PIs; ARMAX; autoregressive moving average model with
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; Uncertainty quantification; Uncertainty propagation; Epistemic uncertainty; Imprecise probability; Bayesian inference; Importance sampling; Akaike information criterion; Kullback-Leibler information theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; NICE; The National Institute for Health and Care Excellence; AO/OTA; Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen/American Orthopaedic Trauma Association; ASA; American Society of Anesthesiologists; LOS; length-of-stay; RCS; restricted cubic spline; AIC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; Budesonide; Formoterol; Pharmacokinetic modeling; Asthma; AIC; akaike information criterion; ANOVA; analysis of variance; BE; bioequivalence; BIC; bayesian information criterion; BMI; body mass index; BSV%; percent between subject variability; BUD; budeso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; Arterial stiffness; Obesity; Body composition; Cardiorespiratory fitness; VO2peak; Brachial-ankle pulse wave velocity; baPWV; brachial-ankle pulse wave velocity [m/s]; CRF; cardiorespiratory fitness; VO2peak; maximum oxygen consumption [L/min]; MAP; mean
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; AIC; Akaike Information Criterion; CBH; circumference at breast height; F1; first generation population; FDR; false discovery rate; GBLUP; genomic based best linear unbiased prediction; h2; narrow-sense heritability; H2; broad sense heritability; LD; link
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; Evolutionary history; Positive selection; Virtual mutation; Molecular modification; Sesquiterpenoids; STS; Sesquiterpene synthase; AsSTS; Aquilaria sinensis sesquiterpene synthase; GhDCS; Gossypium hirsutum (+)-δ-cadinene synthase; AaADS; Artemisia annua
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; AIC; Akaike information criterion; ALPHA_BF; baseflow alpha factor (days−1); AR (1); autoregressive model with lag 1; BIOMIX; biological mixing efficiency; CANMX; maximum canopy storage (mm H2O); CAR (1); continuous autoregressive model with lag 1; CH_K
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; FCS; fluorescence correlation spectroscopy; GR; glucocorticoid receptor; TF; transcription factor; FRAP; fluorescence recovery after photobleaching; SMT; single molecule tracking; FCCS; fluorescence cross-correlation spectroscopy; BHK; baby hamster kidney
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; LN; lymph node; ERUS; endorectal ultrasound; CT; computed-tomography; SWE; shear-wave elastography; LASSO; least absolute shrinkage and selection operator; DCA; decision curve analysis; NRI; net reclassification improvement; IDI; integrated discrimination
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; LiDAR; LiDAR intensity; Tidewater glacier; Calving; South Shetland Islands; Antarctica; AC; Analysed Cloud; AIC; Akaike Information Criterion; ALS; Airborne Laser Scanning; AP; Antarctic Peninsula; CP; Control Point; DEM; Digital Elevation Model; E; Nash-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; AIC; Akaike information criterion; BoNT; botulinum toxin; CCW; counter clockwise; CD; cervical dystonia; CI; confidence interval; CNS; central nerve system; CW; clockwise; P; p-value; SD; standard deviation; SVV; subjective visual vertical; Dystonia; Botu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; AIC; Akaike information criterion; EMR; electronic medical records; EMS; equine metabolic syndrome; PPID; pituitary pars intermedia dysfunction; PWP; Prentice, Williams, Peterson model; RAO; recurrent airway obstruction; LRT; likelihood ratio test; Horse;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; HFMD; hand, foot and mouth disease; TSR; time series regression; DOW; day of week; LR; likelihood ratio; AIC; Akaike information criterion; Childhood infectious disease; Temperature-disease relationship; Nonlinear association; Modification effect; Multisi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; Data-driven model; Process-based model; Data model; CO2 concentration; Early warning system (EWS); Cyber-physical system (CPS); AIC; Akaike information criterion; ASGARD; Artificial Soil Gassing and Response Detection; CPS; cyber-physical system; DHM; dat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; Area-level deprivation; Food insecurity; Obesity; AIC; akaike information criterion; CI; confidence interval; GIS; geographic information system; GWR; geographically weighted regression; IMD; index of multiple deprivation; LSOAs; lower super output areas;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; Abandoned forests; Beta diversity; Hemispherical photography; Managed forests; Southwest Europe; Species richness; AIC; akaike information criterion; CCA; canonical correspondence analysis; FE; forest edge species; FS; forest specialists; GLMM; generalize
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; PA; protective antigen; LF; lethal factor; EF; edema factor; ϕ clamp; phenylalanine clamp; MWC; Monod-Wyman-Changeux; CDF; cumulative distribution function; AIC; Akaike information criterion; BB; bilayer buffer; BClB; bilayer chloride buffer; Bacillu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; AIC; Akaike information criterion; BIC; Bayesian information criterion; CAs; Census agglomerations; CHDs; Coronary heart diseases; CMAs; Census metropolitan areas; CNS; Central nervous system; CSDs; Census subdivisions; CTs; Census tracts; CVDs; Cardiovas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; SNPs; single-nucleotide polymorphisms; EGFR; epidermal growth factor receptor; NSCLC; non-small cell lung cancer; ADC; lung adenocarcinoma; LCINS; lung cancer in never-smokers; ALK; anaplastic lymphoma kinase; GWAS; genome-wide association studies; HKU/HA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; AIC; Akaike Information Criterion; GLMM; generalized linear mixed model; LAI; leaf area index; LCS; life cycle strategy; MRM; multiple regression on distance matrices; SMI; bryophyte sensitivity to forest management; Bryophytes; Forest management intensit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; ACW; Alaska Coastal Water; AIC; Akaike information criterion; CH4; methane; COMIDA; Chukchi Sea Offshore Monitoring in Drilling Area; CTD; conductivity, temperature and depth; GC-FID; Gas Chromatography - Flame Ionization Detector; KOH; potassium hydrox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; ABAO; As Bad As Old; AGAN; As Good As New; AIC; Akaike Information Criterion; ARA; Arithmetic Reduction of Age; ARI; Arithmetic Reduction of Intensity; BP; Brown-Proschan; CP; Calabria-Pulcini; GFRR; Geometric Failure Rate Reduction; GP; Geometric Process
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; AIC; Akaike Information Criterion; C(i); cohesion configuration (i); DE; Dexter et al. (2008) model; F(i); fiction angle configuration (i); FS; Factor of Safety; L(i); slope angle configuration (i); MAE; Mean Absolute Error; PSD; Pore Space Distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; AIC; akaike information criterion; ANOVA; analysis of variance; CCCI; canopy chlorophyll content index; CNC; critical nitrogen curve; DAT; days after transplanting; GNDVI; green normalized difference vegetation index; GRVI; green ratio vegetation index; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیار اطلاعاتی آکائیک; VIMS; visually induced motion sickness; FMS; fast motion sickness scale; ANOVA; analysis of variance; AIC; Akaike information criterion; Visually induced motion sickness; Driving simulator; Fast motion sickness scale; Ordinal mixed models; Adaptation; Hab