تجزیه حالت تجربی گروهی

در این صفحه تعداد 102 مقاله تخصصی درباره تجزیه حالت تجربی گروهی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه حالت تجربی گروهی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; Sedimentary laminae; X-radiograph negatives grayscale value; Core dating; East Asian monsoon; Inner continental shelf of the East China Sea; Ensemble empirical mode decomposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; Impact acoustic signal; Ensemble empirical mode decomposition; Hilbert-Huang Transform; Integration of multi-domain features; Particle swarm optimization-support vector machine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; Solar radiation forecasting; Decomposition-clustering-ensemble learning approach; Ensemble empirical mode decomposition; Least square support vector regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; Ensemble empirical mode decomposition; Adaptive Wavelet Neural Network; Hybrid model; Short-term wind speed forecasting;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; Gear fault; Transmission error; Gear spall; Gear crack; Diagnostics; Ensemble empirical mode decomposition; Fault classification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; ART2; Feature extraction; Fault diagnosis; High speed shaft bearing; Wind turbines; AGWN; Additive Gaussian White Noise; ANN; Artificial Neural Network; ART2; Adaptive Resonance Theory 2; D; degraded state; EEMD; Ensemble Empirical Mode Decomposition; EMD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; NWP; numerical weather prediction; CS; Cuckoo search; FS; fuzzy system; WRF; weather research and forecasting; KF; Kalman filter; ARIMA; auto-regressive integrated moving average; ARCH; autoregressive conditional heteroskedasticity; ANN; artificial neural
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; Wind speed forecasting; Hybrid forecasting system; Modified data decomposition approach; Multi-objective sine cosine algorithm; Forecasting accuracy and stability; AR; auto-regressive; ARMA; auto-regressive moving average; ARIMA; autoregressive integrated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; WRF; weather research and forecast; HRM; high resolution model; COSMO; consortium for small scale modeling; MM5; mesoscale model 5; NWP; numerical weather prediction; ARIMA; autoregressive integrated moving average; S-T Model; spatio-temporal model; FIS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; Air pollution evaluation; Air pollution forecast; Fuzzy synthetic evaluation; Entropy technique; Early-warning; Air quality level; NN; Neural network; HM; Harmony memory; FTA; Fault tree analysis; RBF; Radial basis function; MLP; Multilayer perception; AQ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; ARMA; Auto-Regressive Moving Average; ARIMA; Auto-Regressive Integrated Moving Average; FARIMA; Fractional Auto-Regressive Integrated Moving Average; MTK; Modified Taylor Kriging; ANN; Artificial Neural Networks; SVM; Support Vector Machine; MLP; Multi La
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; Regional natural gas market; Crude oil market; Ensemble empirical mode decomposition; Nonlinear Granger causality test; Multi-scale analysis; C01; C32; C58; Q40; Q41; Q47;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; CV; climatic variable; ETo; reference crop evapotranspiration; T; air temperature; Tmin; minimum T; Tave; mean T; Tmax; maximum T; U; wind speed; U2; U at 2 m; RH; relative humidity; n; sunshine hour; P; precipitation; NX; northern Xinjiang; SX; southern
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; EPI; Environmental Performance Index; PSI; Pollutant Standard Index; AQI; Air Quality Index; MEP; Ministry of Environmental Protection; AHP; Analytic hierarchy process; CTMs; Chemical transport models; ARIMA; Autoregressive integrated moving average; MLR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; Ensemble empirical mode decomposition; Multiple-domain features; Locally linear embedding; Relative compensation distance; Performance degradation assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; Hybrid forecasting architecture; Improved bat algorithm; Singular spectrum analysis, wind speed forecasting; ANN; artificial neural network; ARIMA; autoregressive integrated moving average; BA; bat algorithm; CSA; cuckoo search algorithm; CG; conjugate gr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; Ensemble empirical mode decomposition; Event-related mode; Event-related potential; Hilbert-Huang transformation; Intrinsic mode function; Mismatch negativity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; Reservoir interpretation; Electromagnetic radiation; Super-Low Frequency; Ensemble empirical mode decomposition; Frequency-Depth transformation; Natural source
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; Regionalisation; Natural gas prices; Ensemble Empirical Mode Decomposition; Multi-scale perspective; Cross-correlation analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; Diarrhoea outpatient visits; Prediction model; Time series decomposition; Ensemble empirical mode decomposition; Generalized regression neural networks; Multi-predictor fusion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; Ensemble empirical mode decomposition; Complementary EEMD (CEEMD); Adaptively fast EEMD (AFEEMD); Upper frequency limit; Fault diagnosis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; Climate warming; Ensemble empirical mode decomposition; Phenophase shifts; Phenophase variability; edf; effective degrees of freedom; EEMD; ensemble empirical mode decomposition; EMD; empirical mode decomposition; FFD; first flowering dates; IMF; intrinsi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; EMD; empirical mode decomposition; EEMD; ensemble empirical mode decomposition; IMFs; intrinsic mode functions; MEMD; multivariate empirical mode decomposition; ADD; addition; MUL; multiplication; DIV; division; COMP; comparison; BFV; blood flow velocity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; Mode mixing; Ensemble empirical mode decomposition; Complementary EEMD; Intermittence; Permutation entropy; Partly ensemble EMD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; PAC; phase-amplitude coupling; EEG; electroencephalogram; LFP; local field potential; EMD; empirical mode decomposition; IMPAC; intrinsic mode phase-amplitude coupling method; BPAC1; Butterworth filter phase-amplitude coupling method 1; BPAC2; Butterworth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; Earth rotation; Variation of length of day; Ensemble empirical mode decomposition; Periodic signals; LOD fluctuation mechanism
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; Sea surface temperature; Coast of Ecuador; Long-term trends; Warming from 1900 to ~ 1940; Ensemble empirical mode decomposition; LOWESS smoothing; Pacific decadal oscillation; ENSO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی گروهی; Hydraulic structure; Order determination; Ensemble empirical mode decomposition; Singular entropy; Eigensystem realization algorithm; Bulb tubular unit