بازده کوانتومی خارجی

در این صفحه تعداد 108 مقاله تخصصی درباره بازده کوانتومی خارجی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بازده کوانتومی خارجی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی خارجی; Antireflection; Silica; Porous coating; Acid-catalyzed; Sol-gel; AFM; atomic force microscopy; AR; antireflective; BEMA; Bruggeman effective medium approximation; CPV; concentrated photovoltaic; DNI; direct normal irradiance; EEP; environmental ellipsomet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی خارجی; A; electron acceptor; acac; acetylacetonate; Alq3; tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum; BAlq; bis(2-methyl-8-quinolinolato)-mono(4-phenylphenolato)aluminum; BCP; 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline; Bepp2; bis[2(2′-hydroxyphenyl)pyridine]beryll
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی خارجی; AE; Acoustic emission; AHP; Analytic hierarchy process; CCD; Charge coupled device; CIGS; Copper-indium-gallium-selenide; DLIT; Dark lock-in thermography; EBIC; Electron beam induced current; EBSD; Electron backscatter diffraction; EDX; Energy-dispersive
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی خارجی; AA; 6-aminohexanoic acid; AEP; 2-aminoethyl dihydrogen phosphate; AFM; atomic force microscope(y); ANOVA; analysis of variance; CAU; cooperative activation upconversion; CR; cross relaxation; CSU; cooperative sensitization upconversion; CTAB; cetyl trimet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی خارجی; BHJ; bulk heterojunction; OSCs; organic solar cells; SMOSCs; small molecular organic solar cells; D:A; donor:acceptor; HTL; hole transporting layer; ETL; electron transporting layer; PCE; power conversion efficiency; EQE; external quantum efficiency; IPCE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی خارجی; Crystalline Ge QDs; Optoelectronics; Photodetector; External quantum efficiency; Cold field emission;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی خارجی; White phosphorescent organic light-emitting devices; Single emissive layer; Quenching process; External quantum efficiency; Energy transfer; Electron transport materials
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی خارجی; Blue phosphorescent OLED; Hole confinement layer (HCL); Electron confinement layer (ECL); Luminous efficiency; External quantum efficiency
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی خارجی; Low cost c-Si solar cell; Spin-on doped process; External quantum efficiency; Solar cell characterization; Boron back surface field; Texturization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی خارجی; 68.55.ag; 85.60.−q; 72.80.LeOrganic transistor; Photodetector; Optoelectronics; External quantum efficiency; Plastic electronics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی خارجی; EL; electroluminescence; EQE; external quantum efficiency; IC; internal conversion process; ISC; intersystem crossing process; OLEDs; organic light-emitting diodes; PhOLEDs; phosphorescent organic light-emitting diodes; PhPLEDs; phosphorescent polymer lig
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی خارجی; Optical constants; Organic bulk heterojunction solar cells; Transfer matrix model; External quantum efficiency; Internal quantum efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی خارجی; Phosphorescent organic light-emitting diodes (PHOLEDs); Heteroleptic iridium(III) complex; Deep-blue triplet emitter; External quantum efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی خارجی; BChl; bacteriochlorin; cmTiO2; compact TiO2; CV; cyclic voltammetry; DMF; N,N-dimethylformamide; DMSO; dimethylsulfoxide; Eg; band-gap energy; EQE; external quantum efficiency; FF; fill factor; FTO; fluorine-doped tin oxide; HOMO; highest occupied molecul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی خارجی; Voc; Open circuit voltage; Jsc; Short circuit current density; PCE; Power conversion efficiency; PV; Photovoltaic; DSSCs; Dye-sensitized solar cells; TiO2; Titanium dioxide; 3D; Three-dimensional; HTM; Hole transporting material; CH3NH3PbI3 or MAPbI3; Met
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی خارجی; DSSC; dye-sensitized solar cells; LUMO; lowest unoccupied molecular orbital; HOMO; highest occupied molecular orbital; FF; fill factor; VOC; open circuit voltage; JSC; short-circuit photocurrent density; ΔGinj; free energy change of electron injection; Î
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی خارجی; a-Si:H; hydrogenated amorphous silicon; BIPV; building-integrated photovoltaic; EQE; external quantum efficiency; GZO; ZnO:Ga; ITO; indium tin oxide; NW; nanowire; OCL; optoelectronic controlling layer; OMO; oxide-metal-oxide; TCE; transparent conducting
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی خارجی; Solar cells; Photocurrent; Biological pigments; Thylakoid membrane preparations; Temperature; Light; Asc-Na; sodium ascorbate; Chl; chlorophyll; DC; direct current; DCPIP; 2,6-dichlorphenolindophenol; DS-PEC; dye-sensitized photoelectrochemical cells; DSS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی خارجی; OLEDs; organic light emitting diodes; BF2bdks; difluoroboron β-diketonates; BF2dbm; difluoroboron dibenzoylmethane; RTP; room temperature phosphorescence; BODIPY; boron dipyrromethene; ICT; intramolecular charge transfer; TICT; twisted intramolecular cha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی خارجی; Ir-iTMC; iridium ionic transition metal complex; C^N; cyclometallating ligand; N^N; chelating N,N′-donor ligand; HOMO; highest occupied molecular orbital; LUMO; lowest unoccupied molecular orbital; DFT; density functional theory; TD-DFT; time dependent