طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)

در این صفحه تعداد 241 مقاله تخصصی درباره طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Bioactive glass 45S5; Remineralizing composites; Bioactive composites; Polymerization kinetics; Degree of conversion; Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Flotation intensification; Flotation collector; Coal slime; Interaction mechanism; Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); Contact angle measurement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Kaolinite; X-ray diffraction (XRD); Rietveld refinement; Thermogravimetric analysis (TGA); Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Bituminous binders; Warm Mix Asphalt (WMA) additives; Tribology; Lubricity; Friction; Viscosity; Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Bioleaching; Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); Transmission electron microscopy (TEM); Jarosite; Nanoparticles; Seed-emergence activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); TiO2; Adsorption isotherm; Langmuir; Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); Hydroxyl (OH) group; Air purification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Nanoferrites; Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); X-ray diffraction (XRD); Field emission scanning electron microscopy (FESEM); Vibrating sample magnetometer (VSM); Switching field distribution (SFD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Enamel; Dentin; X-ray diffraction (XRD); Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); Differential scanning calorimetry (DSC); Crystallographic structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Glasses; Chemical synthesis; Differential thermal analysis (DTA); Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); Optical desorption spectroscopy; Optical properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Laterite soil; Non-traditional additive; Unconfined compression strength (UCS); X-ray diffractometry (XRD); Energy-dispersive X-ray spectrometry (EDAX); Field emission scanning electron microscopy (FESEM); Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Diacetyl; 2,3-Butanedione; 2,3-Pentanedione; Alpha-diketones; Coffee roasting; Coffee grinding; Exposure assessment; Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Cake; Pea protein; Xanthan gum; Emulsifier; Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); Atomic force microscopy (AFM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Bio-oil; Bio-asphalt; Elemental composition; Compatibility; Chemical compounds; Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR); Automated Flocculation Titrimetry (AFT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Nanostructures; Magnetic materials; Chemical synthesis; Transmission electron microscopy (TEM); Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Preindustrial charcoal kiln; Land-use change; Biochar; X-ray photoelectron spectroscopy (XPS); Differential scanning calorimetry (DSC); Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR); 13C nuclear magnetic resonance (13C NMR); Dichromate oxidation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Nanostructures; Chemical synthesis; Electron microscopy; Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); Raman spectroscopy; Optical properties
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Thermal expansion; Composite materials; Dielectric properties; Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Polymers; Differential scanning calorimetry (DSC); Electron microscopy (STEM, TEM and SEM); Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Composite materials; Evaporation; Electron microscopy (FESEM); Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); Adhesion; Mechanical properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Polymers; Composite materials; Organic and inorganic compounds; Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); Differential scanning calorimetry (DSC); Thermogravimetric analysis (TGA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Non-traditional additive; Montmorillonitic clay; Kaolinitic clay; Unconfined compressive strength (UCS); Field emission scanning electron microscopy (FESEM); Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Ceramics; Organometallic compounds; Polymers; Chemical synthesis; Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); Nuclear magnetic resonance (NMR); Thermogravimetric analysis (TGA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Glasses; Energy dispersive analysis of X-rays (EDS or EDAX); Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); Optical properties; Hardness
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Fish gelatin; Sodium chloride; Sucrose; Atomic force microscopy (AFM); Nanostructure; Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Particulate organic matter (POM); Lake Superior; Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); Biogeochemical characteristics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Chicken feathers; Microporous materials; Heat treatment; Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); Thermogravimetric analysis (TGA); Differential scanning calorimetry (DSC)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Oxides; Electrochemical techniques; X-ray photo-emission spectroscopy (XPS); Raman spectroscopy; Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); Computational techniques;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Polymers; Chemical synthesis; Differential scanning calorimetry (DSC); Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); Nuclear magnetic resonance (NMR)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Energy balance equation; Flammability limits; Inert gas; Flame temperature; Combustion products; Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR); Nanostructured garnets X-ray diffraction (XRD); Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); Field emission scanning electron microscopy (FESEM); Magnetic properties; Switching field distribution (SFD);